Ogłoszenie nr 510105501-N-2020 z dnia 17-06-2020 r.
Województwo Śląskie: Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) i wykonanie na jej podstawie cyfrowych standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 dla wybranego obszaru województwa śląskiego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 530626-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 27628463800000, ul. Ligonia  46, 40-037  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 77 40 025, e-mail zamowienia@slaskie.pl, faks 32 77 40 030.
Adres strony internetowej (url): www.slaskie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) i wykonanie na jej podstawie cyfrowych standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 dla wybranego obszaru województwa śląskiego.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZN-ZP.272.1.19.2020.RK
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) i wykonanie na jej podstawie cyfrowych standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 dla wybranego obszaru województwa śląskiego. 2. Zasięg i zakres tematyczny przedmiotu zamówienia: a) weryfikacja atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k, b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez Zamawiającego, c) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy, d) opracowanie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu, e) opracowanie obiektów klas Karto dotyczących rzeźby terenu na podstawie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu (kartograficzne opracowanie modelu rzeźby terenu), f) opracowanie obiektów klas Karto na podstawie danych BDOT10k i PRNG, g) redakcja treści mapy topograficznej w skali 1:10 000, h) redakcja arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 wraz z ramką, legendą i opisami pozaramkowymi, i) zapis cyfrowy i wydruk ploterowy arkuszy mapy topograficznej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku do wzoru umowy (Warunki Techniczne). 4. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 5. Instrukcja „E-Zamawiający – podręcznik Wykonawcy” – stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72320000-4

Dodatkowe kody CPV: 72314000-9, 72310000-1, 71354000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 195121.95
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: OPGK Rzeszów S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Geodetów 1
Kod pocztowy: 35-328
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 241282.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 241282.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 241282.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.