Ogłoszenie nr 510105498-N-2020 z dnia 17-06-2020 r.
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: Dostawa i montaż podzielników kosztów centralnego ogrzewania z odczytem radiowym wraz z wykonywaniem odczytów rocznych i dokonywaniem rozliczeń kosztów zużycia energii cieplnej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 538770-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540081052-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 81101566600000, ul. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego  1a, 70-302  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 430 91 00, e-mail biuro@stbs.pl, faks 91 430 91 45.
Adres strony internetowej (url): www.stbs.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż podzielników kosztów centralnego ogrzewania z odczytem radiowym wraz z wykonywaniem odczytów rocznych i dokonywaniem rozliczeń kosztów zużycia energii cieplnej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Pn 35/DZE/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana podzielników kosztów centralnego ogrzewania z odczytem radiowym w zasobach własnych Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z wykonywaniem odczytów rocznych i dokonywaniem rozliczeń kosztów zużycia energii cieplnej 2. Szczegółowy zakres prac : I. Dostawa, demontaż dotychczas zainstalowanych i montaż nowych dwuczujnikowych, elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania z odczytem radiowym do lokali mieszkalnych i użytkowych przy ulicy: ul. Małkowskiego 7,8,9; ul. Królowej Jadwigi 41 oficyna; ul. Królowej Jadwigi 40 oficyna; ul. Paska 2-4; ul. Parkowa 49-50a ; ul. Ostrowska 6,8,10; ul. Golisza 2-4e; ul. Światowida 91-95; ul. Walentynowicz 5,5a,5b; ul. Walentynowicz 7,7a; ul. Walentynowicz 9; ul. Kleeberga 9,9a; ul. Kleeberga 11, 11a; ul. Kleeberga 12-34 w Szczecinie w zakresie: a) Dostawa 1926 szt. dwuczujnikowych, elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania z odczytem radiowym; b) Demontaż dotychczas zainstalowanych podzielników, c) Montaż nowych urządzeń wraz z plombami na grzejnikach; d) sporządzenie wg. wzoru „protokołu wymiany” (narastająco wg numerów budynków i mieszkań) II. Rozliczenie kosztów energii cieplnej, w ….. (minimum 10 letnim) -letnim okresie, tj. za okres grzewczy 2020/2021; 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2016, 2026/2027, 2027/2028; 2028/2029; 2029/2030;…….. zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów dostarczenia mediów i gospodarowania odpadami komunalnymi w budynkach zarządzanych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.” – załącznik nr 1 stanowiący integralną część specyfikacji
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 51210000-7

Dodatkowe kody CPV: 72310000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 317790.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Thermocontrol Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Odzieżowa 12C/3
Kod pocztowy: 71-502
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 175634.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 175634.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 251358.39
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.