Ogłoszenie nr 550366-N-2020 z dnia 2020-06-16 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski Oddział Regionalny: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego oraz artykułów biurowych na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i podległych Biur Powiatowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski Oddział Regionalny, krajowy numer identyfikacyjny 10613083001610, ul. ul. Szafera  10 , 71-245  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 698 400, e-mail malgorzata.zychowicz@doplaty.gov.pl, faks 914 394 763.
Adres strony internetowej (URL): www.arimr.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa osoba prawna, Agencja wykonawcza
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.arimr.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Elektronicznie, Platforma Zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej na adres Zamawiającego:
Adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski Oddział Regionalny ul. Szafera 10, 71-245 Szczecin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego oraz artykułów biurowych na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i podległych Biur Powiatowych
Numer referencyjny: OR16.2610.2.2020.MZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z dostarczeniem, wniesieniem do miejsc dostawy) materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego oraz artykułów biurowych i papieru ksero zwanych dalej „artykułami biurowymi” na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i podległych Biur Powiatowych w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 1A - 1C do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ. 2. Wykaz obiektów Zamawiającego stanowiących miejsce dostaw artykułów biurowych określono w załączniku nr 2 do projektu umów stanowiących załącznik nr 7 B, 7 C do SIWZ. 3. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych materiałów eksploatacyjnych, artykułów biurowych zostały określone w pkt II.3 rozdziału II SIWZ, oraz w załączniku nr 1 do projektów umów stanowiących załącznik nr 7A-7C. 4. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we wzorach umów wraz z załącznikami, które stanowią Załącznik nr 7A-7C do SIWZ. 5.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6) ustawy Pzp na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie następujących części zamówienia zwanych dalej zadaniami: Zadanie nr 1 - dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, w tym tonery do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, bębny do urządzeń wielofunkcyjnych; Zadanie nr 2 – dostawa artykułów biurowych w tym artykułów piśmienniczych, dziurkaczy, zszywaczy, spinaczy, segregatorów, kopert, teczek, koszulek, kleju, skoroszytów, materiałów do archiwizowania dokumentów i innych; Zadanie nr 3 - dostawa papieru ksero. 6. Dostawa materiałów eksploatacyjnych odbędzie się jednorazowo do siedziby Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego przy ul. Szafera 10 w Szczecinie w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 7.Dostawy artykułów biurowych do jednostek Zamawiającego będą realizowane na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego od dnia zawarcia umowy do wyczerpania asortymentu i maksymalnej wartości umowy (wg załącznika nr 7B do SIWZ), określonej na podstawie oferty Wykonawcy, nie dłużej niż do dnia 15.10.2020 r. Dostawa artykułów biurowych do Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych zostanie zrealizowana w terminach określonych w formularzu ofertowym. Termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego w przypadku dostawy do Oddziału Regionalnego oraz nie dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego w przypadku dostawy do Biur Powiatowych. Zamawiający przewiduje maksymalnie do dwóch dostaw do każdego z Biur Powiatowych. 8. Dostawa papieru ksero do jednostek Zamawiającego będzie zrealizowana w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

II.5) Główny kod CPV: 30125120-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30125110-5
30124300-7
30192000-1
30199500-5
30237430-2
30192130-1
30192160-0
30197320-5
30197330-8
30199230-1
22600000-6
22800000-8
30141200-1
30192100-2
39241200-5
22000000-0
30237250-6
30197644-2
30193500-3
44423000-1
24910000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia: - w zakresie I i III części zamówienia - w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy. - w zakresie II części zamówienia na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie określonym w formularzu ofertowym, nie dłużej jednak niż do dnia 15.10.2020 r. oraz do wyczerpania asortymentu artykułów biurowych i maksymalnej wartości umowy określonej na podstawie oferty Wykonawcy (§ 5 ust. 3 wg załącznika nr 7 B do SIWZ)
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie zadania nr 1 i 2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w przypadku składania ofert na zadanie nr 1 - wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje, co najmniej 2 dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek lub kserokopiarek lub urządzeń wielofunkcyjnych o wartości brutto nie niższej niż 60 000,00 zł każda dostawa. w przypadku składania ofert na zadanie nr 2 - wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje, co najmniej 2 dostawy artykułów biurowych o wartości brutto nie niższej niż 40 000,00 zł każda dostawa zadanie nr 3 - Zamawiający nie określa warunku Uwaga: Jeżeli wartość dostawy (umowy) wskazanej w wykazie dostaw jest podana w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest, na potrzeby niniejszego postępowania, dokonać przeliczenia jej wartości na PLN wg średniego kursu NBP (www.nbp.pl tabela A – tabela kursów średnich walut obcych) z dnia zakończenia dostawy (umowy) o zakresie jak wyżej wraz z podaniem kursu oraz daty jego obowiązywania (zgodnie z tabelą A – tabela kursów średnich walut obcych) wg których dokonano przeliczenia; w przypadku dostawy (umowy) nadal realizowanej wg tabeli kursów średnich walut obcych z dnia rozpoczęcia realizacji danej dostawy (umowy).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca w zakresie poszczególnych części zamówienia zobowiązany będzie złożyć: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2 stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej - dotyczy zadania nr 1 i 2: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6A do SIWZ – zadanie nr 1, Załącznik nr 6B do SIWZ – zadanie nr 2. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w rozdziale IV pkt. 1.2 SIWZ dla zadania nr 1 i 2.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane materiały eksploatacyjne, artykuły biurowe, papier ksero odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć w zakresie poszczególnych części zamówienia: Zadanie nr 1: 1) certyfikaty potwierdzające, że proces produkcji oferowanych materiałów równoważnych przebiega zgodnie z normą ISO 14001 oraz 9001 lub normami równoważnymi. Oferowane artykuły równoważne w poszczególnych pozycjach winny być określone w formularzu ofertowym (załącznik nr 2A do SIWZ) poprzez podanie nazwy producenta tych materiałów, symbolu/kodu produktu, oraz wydajności. Zadanie nr 2 a) w przypadku oferowania artykułów równoważnych: - próbki artykułów w ilości po 1 szt. dla pozycji w których podano nazwy własne artykułów – tj. poz. 12 - 14, 21-24, 26, 79- 81, 87-89, 95-96 (załącznik nr 1B do SIWZ) - karty katalogowe lub opis produktu zawierające szczegółowy opis w tym parametry wskazane przez Zamawiającego (załącznik nr 1B do SIWZ) dla oferowanych artykułów w poz. 12-14, 21-24,26, 79-81, 87-89, 95-96 formularza ofertowego tj. długopisy, dziurkacze, zszywacze, zszywki, kalkulatory, skoroszyty, teczki kartonowe gumką, tusze do stempli b) karty katalogowe lub opis produktu zawierające szczegółowy opis w tym parametry wskazane przez Zamawiającego (załącznik nr 1B do SIWZ) dla oferowanych artykułów w poz. 63, 97-99 formularza ofertowego tj. koszulki A4, pudełka archiwizacyjne Z załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że oferowane artykuły spełniają wymagania Zamawiającego określone w (załączniku nr 1B do SIWZ). Zadanie nr 3: a) dokument potwierdzający wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne oferowanego papieru ksero (specyfikacja techniczna, wydruk z katalogu umieszczonego na stronie internetowej lub inny równoważny) dla poz. 1 Wykazu zamawianego papieru ksero (załącznik nr 1C do SIWZ).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym w zależności od zadania, na które zostanie złożona oferta wg załącznika Nr 2 A lub 2 B lub 2 C do SIWZ. 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności wyłącznie w jednej z form: 2.1 Oferta pisemna: tj. Formularz Ofertowy w zależności od zadania, na które zostanie złożona oferta, w formie pisemnej (podpisany przez osoby upoważnione do tych czynności), albo 2.2 Oferta składana w postaci elektronicznej: Formularz Ofertowy w zależności od zadania w postaci elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do tych czynności) za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym, należy złożyć w następujących formach: 3.3.1 Oferta pisemna: Pełnomocnictwo podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze w formie oryginał lub kopii potwierdzonej notarialnie, 3.3.2. Oferta w postaci elektronicznej: Pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze. Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza. 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów. W przypadku oferty składanej w postaci elektronicznej zobowiązanie należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez umocowaną osobę. Zapisy rozdziału V.4 SIWZ stosuje się odpowiednio. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, wg załącznika nr 3 do SIWZ o braku podstaw wykluczenia o tych podmiotach.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie poszczególnych części zamówienia w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 1) zmiany podwykonawców lub innych podmiotów w przypadku korzystania przez Wykonawcę w realizacji zamówienia z podwykonawców lub innych podmiotów, 2) inne zmiany tj. zmiany przewidziane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 A-7 C do SIWZ. 3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Informacje ogólne dotyczące składania ofert w formie pisemnej. 1.1 Zamawiający informuje, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych, a także kierownictwa Zamawiającego dotyczącymi rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", dokumenty składane w biurze Zamawiającego (w tym oferty przetargowe składane w formie pisemnej) poddawane są kwarantannie. Oznacza to, że dokumenty od ich złożenia do upływu czasu kwarantanny przechowywane są w pojemnikach (urnach), a następnie dostarczane do adresatów (właściwych komórek organizacyjnych Zamawiającego). Sytuacja ta ma szczególne znaczenie dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym składanie ofert odbywa się także w sposób tradycyjny (oferty składane są w formie pisemnej). Mając na uwadze przepis art. 86 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym „ Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia” oraz obowiązujący u Zamawiającego okres kwarantanny wszystkich dokumentów wnoszonych w formie pisemnej, może okazać się, że oferty w formie pisemnej złożonej w terminie składania ofert – i poddane kwarantannie w czasie wyznaczonym na składanie ofert – nie zostaną otwarte podczas jawnej sesji otwarcia ofert. 1.2 Zgodnie z powyższym oferty w formie pisemnej, składane w tradycyjny sposób, tj. w kopertach, wkładane są do pojemników (urn) na dokumenty bez udziału pracowników Zamawiającego. Dlatego też Wykonawca nie ma możliwości otrzymania potwierdzenia złożenia takiej oferty bezpośrednio po jej złożeniu. 1.3 W świetle wyżej opisanych okoliczności Zamawiający ZALECA, aby oferty sporządzone w formie pisemnej i wnoszone w tradycyjny sposób, składane były z 48 godzinnym wyprzedzeniem w stosunku do wyznaczonego terminu składania ofert, tak aby wszystkie złożone oferty poddane kwarantannie mogły zostać otwarte w terminie otwarcia ofert wyznaczonym w SIWZ. 2.Informacje ogólne dotyczące składania ofert w postaci elektronicznej. 2.1 Poniżej Zamawiający przedstawia wymagania techniczno-organizacyjne związane ze złożeniem oferty w zakresie poszczególnych części zamówienia publicznego, w przypadku chęci złożenia przez Wykonawcę oferty w postaci elektronicznej: 2.1.1 Złożenie oferty możliwe jest przez Wykonawców, którzy posiadają konto na Platformie Zakupowej oraz przez Wykonawców nieposiadających konta na Platformie Zakupowej. W celu założenia konta na Platformie Zakupowej należy wybrać zakładkę „Zaloguj się” w kolejnym kroku należy wybrać „Załóż konto”, następnie należy wypełnić formularze i postępować zgodnie z poleceniami wyświetlającymi się na ekranie monitora. W przypadku Wykonawców niezalogowanych w celu złożenia oferty niezbędne jest podanie adresu e-mail (na który wysłane będzie potwierdzenie złożenia oferty), nr NIP oraz nazwy firmy, nieobowiązkowo nr telefonu. 2.1.2 Złożenie oferty oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy składanych w trakcie toczącego się postępowania wymaga od Wykonawcy posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 2.1.3 Wykonawca składa ofertę, która w przypadku prawidłowego złożenia oferty zostaje automatycznie zaszyfrowana przez system. Nie jest możliwe zapoznanie się z treścią złożonej oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. 2.1.4 Podpisanie dokumentów w formie skompresowanej poprzez opatrzenie całego pliku jednym podpisem kwalifikowanym jest równoznaczne z poświadczaniem za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów. Dokumenty, co do których wymagana jest forma oryginału, muszą zostać podpisane indywidualnie (każdy z nich) kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpisanie skompresowanego pliku, w którym umieszczono dokument w formie oryginału nie stanowi podpisania tego dokumentu. 3. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.; dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.: 3.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 3.2. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0., 3.4. włączona obsługa JavaScript, 3.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf. 4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. Zalecany format: .pdf. 5. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.: 5.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego, gdyż jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez system, co następuje po terminie otwarcia ofert, 5.2. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do oferty elektronicznej datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się w kolumnie dotyczącej danej oferty, w sekcji - "Data złożenia oferty”. 6. Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji, określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako: 6.1. dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES; 6.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES. 7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/arimr w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący. 8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/arimr. 9. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne. W celu ułatwienia Wykonawcom korzystania z Platformy Zakupowej operator platformy uruchomił Centrum Wsparcia Klienta, które służy pomocą techniczną od 7:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 22 101 02 02 lub e-mai: cwk@platformazakupowa.pl 10. Klauzule informacyjne w zakresie danych osobowych. 10.1. W związku z treścią z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.), dalej: „RODO” Zamawiający informuje, że: 10.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) pozyskanych w toku postępowania jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II, 00-175 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa. 10.1.2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazanych w pkt 10.1.1. 10.1.3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 10.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: - osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy, - organy kontrolne, - osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 j.t.), - podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 10.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia niniejszego postępowania. Ponadto, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres 5 lat, na potrzeby archiwizacji. 10.1.6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 10.1.7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10.1.8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i podległych Biur Powiatowych”,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego do Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ilościach i asortymencie określonym Specyfikacji Technicznej Zamawianych Materiałów, stanowiącej załącznik nr 1A do SIWZ. 1.2 Specyfikacja techniczna materiałów eksploatacyjnych zawiera typ urządzenia, do którego mają być przeznaczone materiały, zamawianą ilość materiałów, oraz rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta sprzętu wraz z parametrami technicznymi w tym wydajnością. 1.3 Materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne, fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania, nieregenerowane w żadnym zakresie, niepowodujące uszkodzeń sprzętu. Materiały eksploatacyjne będące przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną. 1.4 Materiały eksploatacyjne muszą posiadać oryginalne opakowanie z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy). Materiały eksploatacyjne winny posiadać zabezpieczenia, które pozwolą na prawidłowe przechowanie oraz bezpieczny transport oraz zabezpieczenia umożliwiające rozpoznanie czy materiał eksploatacyjny był wcześniej otwierany/używany. Na nowych tonerach wyjętych z opakowania (wałek, elementy mechaniczne) nie może być śladów proszku. 1.5 Pod pojęciem „fabrycznie nowe” materiały eksploatacyjne Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu, określonym typem urządzenia, dla którego są przeznaczone i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem. 1.6 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych równoważnych spełniających warunki określone w SIWZ, a w szczególności dotyczy to bezkonfliktowej pracy z danym urządzeniem, posiadających takie same lub lepsze niż produkt oryginalny parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne, których użycie nie spowoduje uszkodzeń sprzętu. Za materiały równoważne w stosunku do materiałów oryginalnych należy uznawać materiał: a) fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, materiał nie może być wyprodukowany wcześniej niż w 2019 r. , wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą ISO 14001 oraz 9001 lub normami równoważnymi, b) materiał nie może być regenerowany, c) nienoszący śladów użytkowania oraz opatrzony znakiem firmowym producenta oraz etykietą zawierającą numer katalogowy/kod producenta, d) zapewniający nie gorsze parametry eksploatacyjne (w szczególności równomierność pokrycia, rozdzielczość druku, wydajność) niż materiały oryginalne, e) kompatybilny ze sprzętem do którego jest przeznaczony tj. równoważny materiał eksploatacyjny nie powodujący ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu, zapewniający pełną kompatybilność z oprogramowaniem urządzenia drukującego, informujący o liczbie wydrukowanych stron, poziomie zużycia tonera itp., f) który nie ogranicza pełnej współpracy z programem urządzenia drukującego, monitującym stan materiałów eksploatacyjnych, g) który nie narusza gwarancji producenta urządzenia drukującego ani w żadnym stopniu praw patentowych i własności intelektualnej. 1.7 W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest podać w każdej pozycji formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ w której zaoferuje materiał równoważny nazwę producenta oferowanego produktu, symbol/kod produktu oraz wydajność. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania oferowanego materiału Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 1.8 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na materiały eksploatacyjne na okres minimum 12 miesięcy licząc od daty ich dostarczenia. Dostawa materiałów potwierdzona będzie protokołem zdawczo - odbiorczym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7A do SIWZ. 1.9 Wykonawca dostarczy materiały eksploatacyjne w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 1A jednorazowo, na swój koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego przy ul. Szafera 10 w Szczecinie. 1.10 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia Zamawiającego w wyniku użycia dostarczonych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo do: a) pokrycia kosztów naprawy urządzenia wykonanej przez serwis świadczący usługę na rzecz Zamawiającego. Podstawą żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) będzie ekspertyza wystawiona przez autoryzowany serwis producenta sprzętu sporządzona na koszt Wykonawcy. Wybór serwisu, który ma wykonać ekspertyzę oraz naprawić sprzęt dokonuje Zamawiający. Koszty związane z naprawą urządzenia przez serwis ponosi w całości Wykonawca, b) wymiany na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia całej dostawy materiałów danego typu na materiały o właściwej jakości i wymaganych parametrach, jeśli Zamawiający w okresie trwania gwarancji i rękojmi udzielonej na materiały eksploatacyjne stwierdzi więcej niż 10 % ich wadliwości, na koszt Wykonawcy, 1.11 W przypadku wystąpienia wątpliwości Zamawiającego, co do zaoferowanych materiałów równoważnych, udowodnienie równoważności będzie leżało po stronie Wykonawcy. 1.12 Dostawa materiałów eksploatacyjnych odbędzie się jednorazowo do siedziby Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego przy ul. Szafera 10 w Szczecinie w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 1.13 Istotne postanowienia regulujące realizację przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7A do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125120-8, 30125110-5, 30124300-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena50,00
rodzaj oferowanych matariałów eksploatacyjnych50,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i podległych Biur Powiatowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych do Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i 18 Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ilościach i asortymencie określonym w „Wykazie zamawianych artykułów biurowych” , stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ. 1.2 Artykuły biurowe winny być fabrycznie nowe, nie mogą mieć śladów uprzedniego używania i uszkodzenia. Artykuły biurowe muszą być w oryginalnym opakowaniu, oznaczone etykietami oraz opisem umożliwiającym ich identyfikację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz muszą być dopuszczone do obrotu. 1.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę artykułów równoważnych, dla tych pozycji, w których występują nazwy własne producentów lub produktów, spełniających warunki i minimalne parametry określone w SIWZ, posiadających takie same lub lepsze niż określone przez Zamawiającego parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne. 1.4 Przez artykuł równoważny należy uznawać artykuły fabrycznie nowe, których jakość, parametry techniczne, w tym pojemność, użyte materiały, grubość linii wydajność i jakość jest, co najmniej taka, jak wymagana przez Zamawiającego. Artykuły nie mogą mieć śladów poprzedniego używania i uszkodzenia. 1.5 W przypadku zaoferowania artykułów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 B do SIWZ (kolumna C) nazwę oferowanego produktu (symbol lub model), producenta. Wykonawca może podać inne parametry techniczne potwierdzające równoważność oferowanego artykułu. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania oferowanego artykułu Zamawiający odrzuci ofertę jako, niezgodną z SIWZ, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 1.6 W przypadku wystąpienia wątpliwości Zamawiającego, co do zaoferowanych artykułów równoważnych, udowodnienie równoważności będzie leżało po stronie Wykonawcy. 1.7 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na artykuły biurowe na okres, co najmniej 12 miesięcy licząc od daty ich dostarczenia. Dostawy potwierdzone będą protokołem zdawczo odbiorczym wraz z dołączonym dokumentem WZ. 1.8 Dostawy artykułów biurowych do jednostek Zamawiającego będą realizowane na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego od dnia zawarcia umowy do wyczerpania asortymentu i maksymalnej wartości umowy (wg załącznika nr 7B do SIWZ), określonej na podstawie oferty Wykonawcy, nie dłużej niż do dnia 15.10.2020 r. Dostawa artykułów biurowych do Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych zostanie zrealizowana w terminach określonych w formularzu ofertowym. Termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego w przypadku dostawy do Oddziału Regionalnego oraz nie dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego w przypadku dostawy do Biur Powiatowych. Zamawiający przewiduje maksymalnie do dwóch dostaw do każdego z Biur Powiatowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30192000-1, 30199500-5, 30237430-2, 30192130-1, 30192160-0, 30197320-5, 30197330-8, 30199230-1, 22600000-6, 24910000-6, 22800000-8, 30141200-1, 30192100-2, 39241200-5, 22000000-0, 30237250-6, 30237250-6, 44423000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy artykułów biurowych do Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego 20,00
termin dostawy artykułów biurowych do 18 Biur Powiatowych 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin realizacji zamówienia - na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie określonym w formularzu ofertowym, nie dłużej jednak niż do dnia 15.10.2020 r. oraz do wyczerpania asortymentu artykułów biurowych i maksymalnej wartości umowy określonej na podstawie oferty Wykonawcy (§ 5 ust. 3 wg załącznika nr 7 B do SIWZ).


Część nr: 3Nazwa: Dostawa papieru ksero na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i podległych Biur Powiatowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru ksero do Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i 18 Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ilościach i asortymencie określonym w „Wykazie zamawianego papieru ksero ” , stanowiącym załącznik nr 1C do SIWZ. 1.2 Papier ksero winien być fabrycznie nowy, bez śladów uprzedniego używania i uszkodzenia. Papier ksero musi być w oryginalnym opakowaniu, oznaczony etykietami oraz opisem umożliwiającym jego identyfikację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz musi być dopuszczony do obrotu. 1.3 Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2C do SIWZ nazwę oferowanego produktu, producenta i inne parametry techniczne określające m.in. gramaturę, grubość, białość, nieprzeźroczystość papieru ksero. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania oferowanego artykułu Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 1.4 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na papier ksero na okres, co najmniej 12 miesięcy licząc od daty jego dostarczenia. Dostawy potwierdzone będą protokołem zdawczo odbiorczym wraz z dołączonym dokumentem WZ. 1.5 Dostawa papieru ksero do jednostek Zamawiającego będzie zrealizowana w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 1.6 Istotne postanowienia regulujące realizację przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 C do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197644-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: