Ogłoszenie nr 550029-N-2020 z dnia 2020-06-16 r.

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju: „Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury”, w zakresie Zadania nr 2 pn. „Dostawa mebli i wyposażenia oraz dostawa i instalacja wyposażenia informatycznego i multimedialnego do Biblioteki Miejskiej i Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury. Projekt/zadanie dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, krajowy numer identyfikacyjny 89052350400000, ul. Ul. Piastowska  13 , 58-330  Jedlina-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 845 52 49, , e-mail ckksiegowa@jedlinazdroj.eu, , faks 74 845 52 49.
Adres strony internetowej (URL): www.ckjedlina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.ckjedlina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.ckjedlina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju ul. Piastowska Nr 13, 58-330 Jedlina-Zdrój, pok. 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury”, w zakresie Zadania nr 2 pn. „Dostawa mebli i wyposażenia oraz dostawa i instalacja wyposażenia informatycznego i multimedialnego do Biblioteki Miejskiej i Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju"
Numer referencyjny: CK.271.1.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, odpakowanie oraz montaż mebli i wyposażenia oraz jego podłączenie oraz dostawa, odpakowanie, montaż, podłączenie i instalacja wyposażenia informatycznego i multimedialnego do Biblioteki Miejskiej i Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w pierwszej kolejności dokonał dostawy do budynku hali spacerowej przy Pl. Zdrojowym Nr 4a, a następnie po ich zakończeniu dokonał dostawy do budynku Centrum Kultury przy ul. Piastowskiej Nr 13. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części: 1)Część Nr 1: Dostawa mebli i wyposażenia do Biblioteki Miejskiej i Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju. 2)Część Nr 2: Dostawa i instalacja wyposażenia informatycznego i multimedialnego do Biblioteki Miejskiej i Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dostawy) dla każdej części określa: a) dla Części Nr 1 – Załącznik Nr 1a do SIWZ: - Szczegółowa specyfikacja techniczna, - Aranżacja wnętrza wraz z wizualizacją wyposażenia hali. b) dla Części Nr 2 - Załącznik Nr 1b do SIWZ - Szczegółowa specyfikacja techniczna. Uwaga: Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SIWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu.

II.5) Główny kod CPV: 39150000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30236000-2
32322000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-10-30

II.9) Informacje dodatkowe: Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 7 dni od podpisania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że dostawa przedmiotu zamówienia rozpocznie się nie wcześniej niż 17 sierpnia 2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) W zakresie Części Nr 1: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). a) W zakresie Części Nr 2: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). W przypadku, gdy oferta została złożona na obie części, Wykonawca spełni te warunki wykazując, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Doświadczenie a) W zakresie Części Nr 1: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje), jedną dostawę mebli lub wyposażenia o wartości brutto minimum 40 000 zł, potwierdzoną dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. b) W zakresie Części Nr 2: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje), jedną dostawę wyposażenia (sprzętu) informatycznego lub wyposażenia (sprzętu) multimedialnego o wartości brutto minimum 25 000 zł, potwierdzoną dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku, gdy oferta została złożona na obie części, Wykonawca spełni te warunki wykazując, że zrealizował dostawy określone w warunku a) w zakresie Części Nr 1 oraz w warunku b) w zakresie Części Nr 2, w ramach jednego zamówienia o wartości brutto minimum 65 000 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - na potwierdzenie warunku określonego w Rozdziale III ust 1 pkt 2 ppkt 1.2.3.) SIWZ- wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ; 2)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - na potwierdzenie warunku określonego w Rozdziale III ust 1 pkt 2 ppkt 1.2.2.) SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Do Formularza Oferty – zgodnie z treścią Załącznika Nr 2 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1)nie podlega wykluczeniu z postępowania, 2)spełnia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy tj. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 5 pkt ustawy - zgodnie z treścią Załącznika Nr 4 do SIWZ. 3.W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Rozdziale III. ust. 1 pkt 2) SIWZ, Wykonawca składa oświadczenie w zakresie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2) i ust. 1b ustawy - zgodnie z treścią Załącznika Nr 3 do SIWZ. 4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej. 5.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zgodnie z treścią Załącznika Nr 5 do SIWZ oraz złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej (zgodnie z treścią Załącznika Nr 4 do SIWZ) dotyczącego tego podmiotu – jeżeli dotyczy. 6.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (konsorcjum, spółka cywilna) wymagany jest dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz wymagane jest złożenie oświadczenia w zakresie braku podstaw do wykluczenia, w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy. 7.Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn.zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 8.W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z treści dokumentów wymienionych w ust. 7 powyżej do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo (a) w formie oryginałów lub w formie kopii poświadczonej notarialnie. 9.Do oferty należy dołączyć: 1) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, 2) wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - zgodnie z treścią Załącznik Nr 7 do SIWZ - jeżeli dotyczy, 10.OŚWIADCZENIE, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA PO OTWARCIU OFERT:Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe oświadczenie należy złożyć - zgodnie z treścią Załącznika Nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca przed upływem terminu na składanie ofert zobowiązany jest wnieść wadium na: 1) Część Nr 1 – w wysokości 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 2) Część Nr 2 – w wysokości 1600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych). 2.Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem, na rachunek bankowy w Santander Bank Polska Nr: 75 1090 2314 0000 0001 3254 8896. 4.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w terminie zapewniającym spłynięcie środków na wyżej podane konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Z treści poręczeń lub gwarancji musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie Zamawiającego zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium w okolicznościach skutkujących zatrzymaniem wadium określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7.W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty lub złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju ul. Piastowska Nr 13, 58-330 Jedlina-Zdrój pok. Nr 1. 8.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 9.Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 10.Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2)Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w § 13 umowy, stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-30, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój Nr 1, czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:30 do 15:30, wtorki w godz. 7:30 do 17:00, piątki w godz. 7:30 do 14:00, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., do godz. 9:00. Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 9:10 w siedzibie Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju ul. Piastowska Nr 13, 58-330 Jedlina-Zdrój, pokój Nr 1. Ochrona Danych osobowych: 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju ul. Piastowska Nr 13, 58-330 Jedlina-Zdrój; 2)kontakt do inspektora danych osobowych: tel. 748455249, email: iodo@jedlinazdroj.eu; adres do korespondencji: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju ul. Piastowska Nr 13, 58-330 Jedlina-Zdrój; 3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; 4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8)posiada Pani/Pan: a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; Wyjaśnienie Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; Wyjaśnienie Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2.Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym, wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postepowaniu, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa mebli i wyposażenia do Biblioteki Miejskiej i Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1)dostawa, odpakowanie i montaż mebli i wyposażenia oraz jego podłączenie, 2)wywóz i utylizacja opakowań (kartony, folie, itp.) pozostałych po rozładunku przedmiotów objętych zamówieniem, na własny koszt, 3)powiadomienie Zamawiającego o planowanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w dni robocze: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany w miejsce wskazane przez Zamawiającego do budynku przy Pl. Zdrojowym 4a w Jedlinie-Zdroju, albo do budynku przy ul. Piastowskiej 13 w Jedlinie-Zdroju zgodnie z Załącznikiem nr 1a do umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dostawy) dla każdej części określa dla Części Nr 1 – Załącznik Nr 1a do SIWZ: - Szczegółowa specyfikacja techniczna, - Aranżacja wnętrza wraz z wizualizacją wyposażenia hali.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39150000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Oferta w kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady” – wskaźnik „G” może uzyskać maksymalnie 40 punktów według następujących zasad: a)w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 24 miesiące - Wykonawca otrzyma: 0 punktów, b)w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 36 miesięcy - Wykonawca otrzyma: 20 punktów, c)w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 48 miesięcy lub dłużej - Wykonawca otrzyma: 40 punktów.


Część nr: 2Nazwa: Dostawa i instalacja wyposażenia informatycznego i multimedialnego do Biblioteki Miejskiej i Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1)dostawa, odpakowanie, montaż, podłączenie i instalacja wyposażenia informatycznego i multimedialnego, 2)wywóz i utylizacja opakowań (kartony, folie, itp.) pozostałych po rozładunku przedmiotów objętych zamówieniem, na własny koszt, 3)powiadomienie Zamawiającego o planowanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w dni robocze: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany w miejsce wskazane przez Zamawiającego do budynku przy Pl. Zdrojowym 4a w Jedlinie-Zdroju, albo do budynku przy ul. Piastowskiej 13 w Jedlinie-Zdroju zgodnie z Załącznikiem nr 1b do umowy. 4)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dostawy) określa dla Części Nr 2 - Załącznik Nr 1b do SIWZ - Szczegółowa specyfikacja techniczna.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236000-2, 32322000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:a)w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 24 miesiące - Wykonawca otrzyma: 0 punktów, b)w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 36 miesięcy - Wykonawca otrzyma: 20 punktów, c)w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 48 miesięcy lub dłużej - Wykonawca otrzyma: 40 punktów.