Ogłoszenie nr 510105363-N-2020 z dnia 16-06-2020 r.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: Zakup i dostawa licencji oprogramowania dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach Projektu pn. „Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni” (nr POWR: 03.05.00-00- Z020/18), który współfinansowany jest w ramach Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546997-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 18150000000000, ul. al. Mickiewicza  21, 31-120  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 624 413, e-mail dzp@ar.krakow.pl, faks 126 624 410.
Adres strony internetowej (url): https://urk.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,328902,2020.html
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa licencji oprogramowania dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP-291-1474/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa licencji oprogramowania dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: 1) System operacyjny w wersji EDU - 1315 szt. 2) Pakiet biurowy - 1315 szt. 3) Serwer relacyjnej bazy danych wraz z licencjami dostępowymi - 15 szt. 4) Serwer relacyjnej bazy danych - 1 szt. 5) Serwerowy system operacyjny - 50 szt. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (Parametry techniczne przedmiotu zamówienia) określa Załącznik nr 1 do SIWZ tj. Wzór umowy, jak równie osobny dokument dołączony do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia” - oba zamieszczone wraz z SIWZ i pozostałymi załącznikami na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,328902,2020.html
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Do terminu złożenia ofert w niniejszym postępowaniu tj. do dnia 16.06.2020 r. do godz. 11:30 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, wobec tego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-291-1474/2020 pn. „Zakup i dostawa licencji oprogramowania dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.