Ogłoszenie nr 510104887-N-2020 z dnia 16-06-2020 r.
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Usługi telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci internet dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 528597-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540064067-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 27578300000000, ul. Plac Matejki  13, 31-157  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122 992 041, e-mail zp@asp.krakow.pl, faks 124 226 566.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci internet dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP-3942-12/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci internet dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, oraz wzór umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Podane ilości usług w Załączniku nr 1 do SIWZ są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości usług, a także dokonywania zmian ilości usług w ramach ogólnej wartości umowy. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Dodatkowe wymagania stawiane Wykonawcy w ramach umowy na świadczenie usług telefonii komórkowej : 1) Zamawiający nie dopuszcza opłat za inne usługi nie wymienione w załączniku nr 1 do umowy. 2) Zamawiający ma prawo zmienić abonament na równy lub wyższy (kwotowo) na danym numerze telefonu w trakcie trwania umowy. 3) Wykonawca - operator w ramach opłat abonamentowych dostarczy bez dodatkowych kosztów karty SIM/microSIM/nanoSIM i inne w przypadku potrzeby wymiany na taką kartę. 4) Na fakturze za usługi telekomunikacyjne numery telefonów będą umieszczane rosnąco. 5) Rozliczenie każdego numeru będzie posiadać informację o wykorzystaniu każdego typu usług. 6) Szczegółowy biling Wykonawca sporządzi nieodpłatnie w wersji elektronicznej (on-line) i przekaże je Zamawiającemu. 7) Wykonawca - operator ma obowiązek umożliwić bieżące sprawdzanie wykorzystania stanu konta za pomocą sms lub Biura Obsługi. 8) Realizacja zgłoszenia aktywacji nowego numeru (tylko karta SIM) następuje w terminie do 3 dni roboczych, wraz z dostarczeniem karty do siedziby Zamawiającego. 9) Realizacja zgłoszenia aktywacji nowego numeru następuje do 3 dni roboczych, wraz z dostarczeniem karty do siedziby Zamawiającego. 10) Realizacja procedury formalnej przeniesienia numeru z innej sieci do 24 godzin. 11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia kart sim, w przypadku, gdy dostarczone są w sposób niewłaściwy, w uszkodzonym opakowaniu, gdy dostarczone aparaty/karty sim są uszkodzone, gdy aparaty/karty sim są niezgodne z opisem zawartym w załączniku nr 1 do umowy i/lub gdy ich jakość jest niezgodna z opisem zawartym w załączniku nr 1 do umowy. 12) Zamawiający wymaga dostępności telefonicznej konsultanta dedykowanego Zamawiającemu pod wskazanym w formularzu ofertowym numerem telefonu w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze. 13) Wykonawca zobowiązany jest zablokować połączenia dla usług o podwyższonej opłacie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64210000-1

Dodatkowe kody CPV: 64212000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16920.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ORANGE POLSKA Spółka Akcyjna
Email wykonawcy: Magdalena.Daszkiewicz@orange.com
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Kod pocztowy: 02-326
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9298.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9298.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33652.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.