Ogłoszenie nr 510104819-N-2020 z dnia 16-06-2020 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie: Usługa budowy narzędzia informatycznego wspierającego ogólnopolskie badanie zapotrzebowania na zawody "Barometr zawodów"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 527902-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540059976-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35711407500000, ul. pl. Na Stawach  1, 30-107  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48124227110, e-mail ecud@wup-krakow.pl, faks +48124229785.
Adres strony internetowej (url): https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa budowy narzędzia informatycznego wspierającego ogólnopolskie badanie zapotrzebowania na zawody "Barometr zawodów"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZ.271.1.6.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem umowy jest budowa serwisu www.barometrzawodow.pl wspierającego ogólnopolskie badanie zapotrzebowania na zawody „Barometr zawodów”. W ramach realizacji przedmiotu umowy zostaną wykonane usługi: zaprojektowania, budowy, wdrożenia, związane z eksploatacją oraz utrzymaniem Narzędzia Informatycznego zwanego dalej Narzędziem. 2. Narzędzie, o którym mowa powyżej, umożliwia realizację badania pn. „Barometr zawodów”, formułowanie prognoz zapotrzebowania na zawody w poszczególnych powiatach wszystkich województw Polski (prognozy wojewódzkie i ogólnopolska wyliczane będą automatycznie na podstawie algorytmu), prezentuje wyniki badania w formie zestawień powiatowych i wojewódzkich: map, tabel oraz publikacji (plakatów i raportów) zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej: „OPZ”) oraz wzór umowy są odpowiednio załącznikiem nr 1 oraz 2 do SIWZ oraz stanowią integralną część SIWZ. 4. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, tj. udzielenia zamówienia rozwoju usługi, które obejmuje maksymalnie 600 godzin dodatkowych prac w celu umożliwienia rozwoju Narzędzia i/lub funkcjonalności www.barometrzawodow.pl - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ. Prawo opcji oznacza, że Zamawiający na pewno zakupi podstawowy zakres przedmiotu zamówienia, na podstawie ceny podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia określonej w formularzu (załącznik nr 3 do siwz), zaś materiały objęte prawem opcji zostaną zakupione w zależności od potrzeb Zamawiającego zgodnie z następującymi zasadami: 1) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe; 3) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem w dniu podpisania umowy, stanowiącym załącznikiem nr 3 do umowy; 5. Za dodatkowy zakup objęty prawem opcji Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie, zgodne z cenami jednostkowymi wskazanymi przez Wykonawcę w formularzu oferty (zał. nr 3 do SIWZ). 6.Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: zdjęcia, nazwy znaków towarowych, patenty lub pochodzenie należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem funkcji i konstrukcji. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy. 9. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy ramowej, 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia lub zawierające świadczenie niespełniające minimalnych wymogów określonych przez Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią SIWZ. 11. Zamawiający informuje, że jest uprawniony do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i ma konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania o numerze: PL6762129505. 12. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystawienia faktury elektronicznej Wykonawca w wystawionej przez siebie fakturze VAT, oprócz elementów wymaganych przepisami ustawy o VAT zobligowany jest zawrzeć numer umowy zamówienia publicznego oraz informacje dotyczące odbiorcy płatności. Numer umowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego. 13. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu - na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy. 14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie określonej w sekcji VI ust. 1 pkt. 1 SIWZ. 15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo). Powyższe dotyczy również spółki cywilnej. W takim przypadku zamiast pełnomocnictwa do oferty można załączyć umowę spółki cywilnej lub uchwałę wspólników, o ile wynika z niej jednoznacznie sposób reprezentacji spółki. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 16. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 17. Przedmiot umowy zrealizowany zostawanie w następujących terminach: 1) projektowanie budowa i wdrożenie Narzędzia – realizowany będzie od dnia podpisania umowy do dnia 17.08.2020 r. 2) szkolenia – realizowany będzie do 31.08.2020 r., z zastrzeżeniem, że szkolenie dla Koordynatorów badania planowane jest nie później niż 30 czerwca 2020 r. 3) utrzymanie i rozwój narzędzia – realizowany będzie przez okres 3 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru narzędzia lub do wyczerpania limitu 300 godzin. 18. Zamawiający w postępowaniu przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy (tzw. „procedura odwrócona”), tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została ocena jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Krakowie przy Placu Na Stawach 1. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: • listownie na adres: Kraków, Plac Na Stawach 1, • e-mailowo na adres: kancelaria@wupkrakow. pl • telefonicznie pod numerem: 12 42 87 870. Pozostałe informacje w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych znajdują się w rozdziale XX SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72422000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 309833.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: nFinity.pl Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wandy 7/4
Kod pocztowy: 53-320
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 168610.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 168610.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 304539.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.