Ogłoszenie nr 510104647-N-2020 z dnia 16-06-2020 r.
Główny Urząd Geodezji i Kartografii: Usługi konfiguracji i konserwacji urządzeń teleinformatycznych w centrach zarządzających i na stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 539567-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540087268-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Krajowy numer identyfikacyjny 12276098000000, ul. ul. Wspólna  2, 00-926  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 618 432, e-mail dyr.generalny@gugik.gov.pl, faks 226 283 467.
Adres strony internetowej (url): www.gugik.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi konfiguracji i konserwacji urządzeń teleinformatycznych w centrach zarządzających i na stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BDG-ZP.2610.10.2020.GI
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia informatycznego w zakresie konfiguracji i konserwacji sprzętu teleinformatycznego w centrach zarządzających i na stacjach referencyjnych systemu ASGEUPOS, obejmujących w szczególności: 1) przeprowadzenie audytu informatycznego sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania systemu ASG-EUPOS; 2) monitorowanie stanu sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania w centrum zarządzającym i na stacjach referencyjnych i sporządzanie wymaganych raportów; 3) diagnozowanie, rozwiązywanie i delegowanie zgłaszanych incydentów oraz rekonfigurację urządzeń i oprogramowania; 4) instalowanie i konfigurowanie nowego sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania celem zapewnienia optymalnej wydajności systemu; 5) udzielanie administratorom systemu konsultacji w zakresie konfiguracji, optymalizacji i funkcjonowania sprzętu informatycznego i oprogramowania. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72250000-2

Dodatkowe kody CPV: 72810000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 250000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ANAVO Cieśluk i Onaszkiewicz Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bukowiecka 92 lok. 65
Kod pocztowy: 03-893
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 228621.33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 228621.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 228621.33
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.