Ogłoszenie nr 510104504-N-2020 z dnia 16-06-2020 r.
Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Pomiar i wyrównanie geodezyjnej osnowy szczegółowej na terenie powiatu gdańskiego, przewidziany w zamówieniu podstawowym ZP.272.16.2019.PN polegający na pomiarze i wyrównaniu geodezyjnej szczegółowej osnowy na terenie południowej części powiatu gdańskiego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 19168640800000, ul. ul. Wojska Polskiego  16, 83-000  Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 834 999, e-mail zamowienia@powiat-gdanski, faks 586 834 899.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-gdanski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Pomiar i wyrównanie geodezyjnej osnowy szczegółowej na terenie powiatu gdańskiego, przewidziany w zamówieniu podstawowym ZP.272.16.2019.PN polegający na pomiarze i wyrównaniu geodezyjnej szczegółowej osnowy na terenie południowej części powiatu gdańskiego.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.272.02.2020.WR
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar i wyrównanie geodezyjnej osnowy szczegółowej na terenie powiatu gdańskiego - na terenie południowej części powiatu gdańskiego: 1. Pomiar statystyczny 200 punktów - stanowią je punkty osnowy poziomej i wielofunkcyjne na danym terenie zgodnie z projektem założenia osnowy na terenie powiatu gdańskiego z 2016 r. 2. Wykonanie niwelacji geometrycznej sieci – sieci niwelacji o długości 130 km, 97 reperów - w tej ilości ujęte są istniejące, adoptowane oraz założone punkty wysokościowe, jak i punkty wielofunkcyjne. 3. Wyrównanie sieci. 4. Utworzenie plików wsadowych do zasilenia bazy systemu teleinformatycznego EWID2007. Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDGOG) zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U z 2012 r. poz.352);
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71350000-6

Dodatkowe kody CPV: 72320000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 112000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum Firm: Lidera Konsorcjum GEOSYSTEM Jerzy Cieszko ,Partner Konsorcjum MAXNET – Lech Wereszczyński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Warcisława IV 6/2
Kod pocztowy: 78-400
Miejscowość: Szczecinek
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 110000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 110000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 110000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W związku z tym, że jeszcze nie wszystkie punkty osnowy geodezyjnej nowopowstałe w projekcie modernizacji osnowy oraz istniejące punkty wysokościowe na obszarze Powiatu zostały uwzględnione do pomiaru i wyrównania w zamówieniu podstawowym oraz mając na uwadze konieczność ich pomiaru i wyrównania, jako kolejny etap realizacji projektu modernizacji osnowy geodezyjnej jak i obowiązku dostosowania współrzędnych wysokościowych istniejącej osnowy wysokościowej do obowiązującego państwowego układu, zwiększa się ilość usługi o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, do zamówienia podstawowego ZP.272.16.2019.PN przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Pomiar i wyrównanie geodezyjnej osnowy szczegółowej na terenie powiatu gdańskiego w zakresie: zgodnym i przewidzianym w zamówieniu podstawowym ZP.272.16.2019.PN polegający na pomiarze i wyrównaniu geodezyjnej szczegółowej osnowy na terenie południowej części powiatu gdańskiego.