Ogłoszenie nr 550710-N-2020 z dnia 2020-06-15 r.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Brzegu Dolnym: Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z wyposażeniem i akcesoriami oraz systemu projekcji i nagłośnienia, w ramach wyposażenia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej „TAMA” w Brzegu Dolnym
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Brzegu Dolnym, krajowy numer identyfikacyjny 93265475700000, ul. ul. Zwycięstwa  3 , 56-120  Brzeg Dolny, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 195 509, e-mail biblioteka.brzegdolny@gmail.com, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://www.biblioteka.brzegdolny.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.brzegdolny.pl/biblioteka

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.brzegdolny.pl/biblioteka

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej na adres Zamawiającego
Adres:
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Brzegu Dolnym, ul. Zwycięstwa 3, 56-120 Brzeg Dolny

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z wyposażeniem i akcesoriami oraz systemu projekcji i nagłośnienia, w ramach wyposażenia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej „TAMA” w Brzegu Dolnym
Numer referencyjny: MiGBP.271.02.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z wyposażeniem i akcesoriami oraz systemu projekcji i nagłośnienia, w ramach wyposażenia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej „TAMA” w Brzegu Dolnym, zgodnie z projektem aranżacji wnętrz autorstwa SZANOWANY DOM SP. z o.o. ul. Ogrodowa 5a, 55-093 Kiełczów, w podziale na trzy części. Wykonawcy mają prawo złożyć ofertę na wszystkie części, lub tylko na wybraną. Część 1 obejmuje dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z wyposażeniem i akcesoriami, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik do SIWZ. Zakres przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje m.in.: LP Nazwa elementu Ilość 1 System administracyjny - serwer 1 2 Oprogramowanie serwera 1 3 Oprogramowanie serwera – licencja dostępowa 8 4 Zasilacz awaryjny UPS do serwera 1 5 Komputer stacjonarny „ALL IN ONE” 12 6 Komputer przenośny typ laptop 10 7 Tablet multimedialny 10 8 Uchwyt do tabletu 2 9 Czytak książek 2 10 Urządzenie wielofunkcyjne A3, laser kolor + kmpl tonerów 1 11 Urządzenie wielofunkcyjne A4, laser mono +toner 2 12 Urządzenie wielofunkcyjne A3 laser mono na podstawie + toner 1 13 Drukarka 3D 1 14 Filament do drukarki 3D 15 15 Skaner 3D 1 16 Telewizor 49" 1 17 Uchwyt ruchomy ścienny do montażu telewizora 1 18 Gramofon 1 19 Zestaw do gry - Konsola gier 1 20 Zestaw do grania w wirtualnej rzeczywistości 1 21 Słuchawki nauszne, przewodowe z mikrofonem 10 22 Oprogramowanie biurowe 23 23 Program graficzny I 1 24 Program graficzny II 1 25 Program antywirusowy, ochrona komputerów i serwera 1 26 Zasilacz awaryjny UPS 4 27 Listwa zasilająca 15 28 Niszczarka do dokumentów 2 29 Szafa do ładowania laptopów 1 30 Liniał powiększający 2 31 Folia powiększająca w ramce 2 32 Program powiększający 1 33 Klawiatura specjalistyczna 1 34 Dostawa, montaż i instalacja urządzeń, szkolenie 1 Na przedmiot umowy w części 1 Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi. Minimalne okresy gwarancji podane są w OPZ. Okres rękojmi biegnie równolegle z okresem gwarancji. Okres gwarancji (rękojmi) wybranych elementów przedmiotu zamówienia będzie punktowany, zgodnie z opisem kryteriów oceny ofert zawartym w rozdziale 16 SIWZ. Część 2 obejmuje dostawę i montaż systemu projekcji i nagłośnienia, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik do SIWZ. Zakres przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje m.in.: LP Nazwa elementu Ilość 1 Projektor 1 2 Ekran projekcyjny elektryczny 1 3 Uchwyt do projektora 1 4 zestaw projekcyjny mobilny 1 5 Głośniki sufitowe 8 6 Wzmacniacz miksujący 1 7 Zestaw mikrofonów bezprzewodowych 1 8 Wykonanie okablowania, montaż urządzeń, uruchomienie 1 Na przedmiot umowy w części 2 Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi. Minimalne okresy gwarancji podane są w OPZ. Okres rękojmi biegnie równolegle z okresem gwarancji. Okres gwarancji (rękojmi) wybranych elementów przedmiotu zamówienia będzie punktowany zgodnie z opisem kryteriów oceny ofert zawartym w rozdziale 16 SIWZ. Część 3 obejmuje dostawę i montaż zestawów edukacyjnych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik do SIWZ. Zakres przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje m.in.: LP Nazwa elementu Ilość 1 Stanowisko edukacyjne – Robotyka 8 2 Stanowisko edukacyjne - nauka programowania i kodowania 1 3 Komplet klocków konstrukcyjnych 1 4 Dostawa, montaż i instalacja urządzeń, szkolenie 1 Na przedmiot umowy w części 3 Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi. Minimalne okresy gwarancji podane są w OPZ. Okres rękojmi biegnie równolegle z okresem gwarancji. 2. Udostępnienie obiektu dla realizacji zamówienia, organizacja robót. 1) Zamawiający udostępni Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu i przy nadzorze przedstawiciela Zamawiającego, pomieszczenia dla realizacji przewidzianych robót. Szczegóły wejścia na obiekt i korzystania z poszczególnych pomieszczeń określone zostaną w protokole wprowadzenia na obiekt Wykonawcy. 2) Zamawiający zapewnia dostawę mediów (prąd, woda) niezbędnych do prac. 3) Za realizację robót i zachowanie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, odpowiedzialny jest Wykonawca. 4) Prowadzone przez Wykonawcę roboty nie mogą prowadzić do szkód na majątku Zamawiającego lub osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub trudności technicznych, należy skonsultować problemy z nadzorem technicznym Zamawiającego przed wykonaniem elementu. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność, a jej stan po naprawie powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 5) Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 6) Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót. Usuwanie powstałych odpadów i ich utylizacja jest obowiązkiem Wykonawcy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ – (OPZ) 4. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, modelu, typu, konkretny symbol producenta lub produkt czy nazwy z konkretnego katalogu należy to traktować jedynie jako pomoc (model wzorcowy) w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, parametrów, wymagań technicznych oraz funkcjonalnych. Przez oprogramowanie równoważne w stosunku do oprogramowania wskazanego w OPZ rozumie się takie, które w sposób poprawny współpracuje ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego oraz realizuje wszystkie funkcje i posiada wszystkie cechy określone przez producenta posiadanego przez Zamawiającego sprzętu oraz te opisane w OPZ. 5. W przypadku, gdy wykonawca proponuje rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykonać i dołączyć do oferty zestawienie wszystkich proponowanych pozycji równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do opisanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji opisu przedmiotu zamówienia, których dotyczy. 6. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę pozycje równoważne muszą: posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji, posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. 7. Opis proponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego rozwiązanie jest równoważne w stosunku do opisanego przez Zamawiającego. 8. Rozwiązania równoważne wynikające z zastosowania przez Wykonawcę nie mogą wywołać pogorszenia poziomu funkcjonalnego i parametrów użytkowych.

II.5) Główny kod CPV: 30230000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30236000-2
30231300-0
48000000-8
72260000-5
32342400-6
51310000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Wykonawca potwierdza jego spełnienie poprzez złożenie oświadczenia na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 3 do SIWZ)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Wykonawca potwierdza jego spełnienie poprzez złożenie oświadczenia na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 3 do SIWZ)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Wykonawca potwierdza jego spełnienie poprzez złożenie oświadczenia na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 3 do SIWZ)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, jeśli nie wskaże dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych w formularzu ofertowym, chyba że jest Wykonawca jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce, wówczas Zamawiający pobierze wymagane dokumenty, nawet jeśli Wykonawca nie wskaże właściwego adresu internetowego
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oryginał lub kopię materiałów producenta w języku kraju producenta lub w języku polskim lub angielskim, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, umożliwiające zweryfikowanie parametrów technicznych zaoferowanych w ofercie ze wskazaniem, której pozycji asortymentowej dotyczy. W przypadku braku któregoś z parametrów w firmowych materiałach informacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy - z zastrzeżeniem, że w przypadku posiadania przez Zamawiającego ww. dokumentów przedmiotowych lub dokumenty te są dostępne i można je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, np. strona www lub znany jest Zamawiającemu oferowany asortyment, Zamawiający może nie żądać ich dostarczenia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do postępowania należy wnieść wadium. Wadium wynosi: 1) 3 500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset) w przypadku składania oferty w części 1; 2) 500,00 zł (słownie złotych: pięćset) w przypadku składania oferty w części 2; 3) 1 500,00 zł (słownie złotych: tysiąc pięćset) w przypadku składania oferty w części 3; Oznacza to, że w przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w łącznej wysokości 5 500,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset). 2. Wadium można wnieść w formie: 1) pieniężnej; 2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowej; 4) gwarancji ubezpieczeniowej; 5) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Szczegółowe postanowienia odnośnie wadium zawiera SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00
Termin płatności40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne zmiany Umowy w stosunku do treści oferty mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach: 1) w przypadku zmiany przepisów prawa opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra oraz prawa lokalnego, dopuszcza się zmianę terminu i zakresu (zgodnie ze zmianą stanu prawnego) wykonania przedmiotu Umowy adekwatną do wprowadzonych zmian; 2) w przypadku zakończenia wytwarzania oprogramowania lub danego modelu sprzętu objętego Umową lub wycofania ich z produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na dostarczeniu produktu zastępczego o parametrach spełniających wymagania minimalne określone w SIWZ; 3) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego oprogramowania lub urządzenia Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SIWZ dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub wykonawcę w związku z ujawnieniem wad; 4) w przypadku wprowadzenia przez producenta nowej wersji oprogramowania lub nowego modelu sprzętu, Zamawiający dopuszcza zmianę wersji oprogramowania lub modelu sprzętu pod warunkiem, że nowa wersja lub model spełnia wymagania minimalne określone w SIWZ; 5) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia, 6) jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna, techniczna, eksploatacyjna). 2. Zmiany treści Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane aneksem do Umowy. 3. Podpisanie aneksu do Umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, zawierającym istotne okoliczności, potwierdzające konieczność jego zawarcia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-26, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty 3. Nie przewiduje się: 1) zawarcia umowy ramowej; 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 3) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy; 4) przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Brzegu Dolnym; 2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możne się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod.migbp.bd@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu, który objął wsparciem finansowym przedmiot zamówienia oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 5. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Treść oświadczenia została ujęta w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z wyposażeniem i akcesoriami
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 obejmuje dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z wyposażeniem i akcesoriami, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik do SIWZ. Zakres przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje m.in.: LP Nazwa elementu Ilość 1 System administracyjny - serwer 1 2 Oprogramowanie serwera 1 3 Oprogramowanie serwera – licencja dostępowa 8 4 Zasilacz awaryjny UPS do serwera 1 5 Komputer stacjonarny „ALL IN ONE” 12 6 Laptop 10 7 Tablet multimedialny 10 8 Uchwyt do tabletu 2 9 Czytak książek 2 10 Urządzenie wielofunkcyjne A3, laser kolor + kmpl tonerów 1 11 Urządzenie wielofunkcyjne A4, laser mono +toner 2 12 Urządzenie wielofunkcyjne A3 laser mono na podstawie + toner 1 13 Drukarka 3D 1 14 Filament do drukarki 3D 15 15 Skaner 3D 1 16 Telewizor 49" 1 17 Uchwyt ruchomy ścienny do montażu telewizora 1 18 Gramofon 1 19 Zestaw do gry - Konsola gier 1 20 Zestaw do grania w wirtualnej rzeczywistości 1 21 Słuchawki nauszne, przewodowe z mikrofonem 10 22 Oprogramowanie biurowe 23 23 Program graficzny I 1 24 Program graficzny II 1 25 Program antywirusowy, ochrona komputerów i serwera 1 26 Zasilacz awaryjny UPS 4 27 Listwa zasilająca 15 28 Niszczarka do dokumentów 2 29 Szafa do ładowania laptopów 1 30 Liniał powiększający 2 31 Folia powiększająca w ramce 2 32 Program powiększający 1 33 Klawiatura specjalistyczna 1 34 Dostawa, montaż i instalacja urządzeń, szkolenie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30230000-0, 30236000-2, 30231300-0, 48000000-8, 72260000-5, 51310000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa i montaż systemu projekcji i nagłośnienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 obejmuje dostawę i montaż systemu projekcji i nagłośnienia, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik do SIWZ. Zakres przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje m.in.: LP Nazwa elementu Ilość 1 Projektor 1 2 Ekran projekcyjny elektryczny 1 3 Uchwyt do projektora 1 4 zestaw projekcyjny mobilny 1 5 Głośniki sufitowe 8 6 Wzmacniacz miksujący 1 7 Zestaw mikrofonów bezprzewodowych 1 8 Wykonanie okablowania, montaż urządzeń, uruchomienie 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30230000-0, 30236000-2, 32342400-6, 51310000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Dostawa i montaż zestawów edukacyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3 obejmuje dostawę i montaż zestawów edukacyjnych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik do SIWZ. Zakres przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje m.in.: LP Nazwa elementu Ilość 1 Stanowisko edukacyjne – Robotyka 8 2 Stanowisko edukacyjne - nauka programowania i kodowania 1 3 Komplet klocków konstrukcyjnych 1 4 Dostawa, montaż i instalacja urządzeń, szkolenie 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30230000-0, 48000000-8, 72260000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: