Ogłoszenie nr 550558-N-2020 z dnia 2020-06-15 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ: PAKIET Nr 1: System automatycznej digitalizacji dokumentów na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie. PAKIET Nr 2: Rozszerzenie przestrzeni dyskowej w macierzy 3PAR.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 69068500600000, ul. ul. Fredry  9 , 35-005  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 509 047, e-mail przetargi@zoz2.pl, faks 178 538 394.
Adres strony internetowej (URL): www.zoz2.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zoz2.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zoz2.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie, ul. Fredry 9, 35-005 Rzeszów; Budynek A, pok. nr 301 – Dział Informatyki, Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PAKIET Nr 1: System automatycznej digitalizacji dokumentów na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie. PAKIET Nr 2: Rozszerzenie przestrzeni dyskowej w macierzy 3PAR.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
1, 2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Główny przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: PAKIET Nr 1: Przedmiot zamówienia według CPV: 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu automatycznej digitalizacji dokumentów na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie, zgodnie z normą PN-EN ISO 10781 – Informatyka w ochronie zdrowia. Opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 1 szczegółowo został określony w Załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca załącza do ofert ww. załącznik podpisany przez osobę uprawnioną. PAKIET Nr 2: Przedmiot zamówienia według CPV: 30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych, 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) Przedmiotem zamówienia jest dostawa montaż dysków oraz rozszerzenie przestrzeni dyskowej w aktualnie używanej macierzy dyskowej 3-PAR firmy HP wraz z 5-letnią gwarancją, zgodnie poniższym opisem: L.p. Ilość Opis produktu 1 12 HPE 3PAR 8000 600GB SAS 15K SFF (2.5in) HDD with Allinclusive Single-system Software [PN: K2P98B] 2 1 HPE 5Y Proactive Care 24x7 wDMR SVC [PN: H1K93A5] 3 12 HPE 3PAR 8000 600GB+SW 15K SFF HDD Supp [PN: H1K93A5#X7Z] 4 Instalacja oraz konfiguracja Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu Nr 2 określa Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca załącza do ofert ww. załącznik podpisany przez osobę uprawnioną. Wymagany termin wykonania zamówienia: PAKIET Nr 1: Termin realizacji zamówienia będzie stanowił kryterium oceny oferty. PAKIET Nr 2: Termin realizacji zamówienia będzie stanowił kryterium oceny oferty.

II.5) Główny kod CPV: 30236000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30233000-1
30233141-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
60
40

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia: PAKIET Nr 1: Termin realizacji zamówienia będzie stanowił kryterium oceny oferty. PAKIET Nr 2: Termin realizacji zamówienia będzie stanowił kryterium oceny oferty.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Pakiet Nr 1 Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 25 a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Pakiet Nr 2 Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 25 a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Pakiet Nr 1 Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 25 a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Pakiet Nr 2 Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 25 a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: DOTYCZY Pakiet Nr 1 Zamawiający określa warunek posiadania doświadczenia w zakresie realizacji dostaw/usług odpowiadającego przedmiotowi zamówienia, oraz warunek dysponowania osobami o odpowiednim doświadczeniu zawodowym, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe do należytego wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: • w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę serwisową wraz z nadzorem autorskim dla wszystkich przekazywanych licencji. • do realizacji przedmiotowego zamówienia skieruje osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami wdrożeniowymi, posiadające doświadczenie : - co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z systemem i pracami wdrożeniowymi. Szczegółowy opis sposobu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu znajduje się w Roz. 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. DOTYCZY Pakiet Nr 2 Zamawiający określa warunek posiadania doświadczenia w zakresie realizacji dostaw/usług odpowiadającego przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe do należytego wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: • w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi/dostawy wykonywane na sprzęcie HP obejmujące swoim zakresem przedmiot niniejszego zamówienia. Szczegółowy opis sposobu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu znajduje się w Roz. 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
DOTYCZY PAKIETU NR 1 i NR 2 Wykaz dokumentów, do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
DOTYCZY PAKIETU NR 1 Wykaz dokumentów, do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie: 1.1. Oświadczenie Wykonawcy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę serwisową wraz z nadzorem autorskim dla wszystkich przekazywanych licencji zgodnie z załącznikiem Nr 10 do SIWZ. 1.2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do SIWZ. DOTYCZY PAKIETU NR 2 Wykaz dokumentów, do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie: 1.1. Oświadczenie Wykonawcy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi/dostawy wykonywane na sprzęcie HP obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
DOTYCZY PAKIETU NR 1 Wykaz dokumentów, do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie: 1.1. Oryginalne dane oferowanego systemu i sprzętu, potwierdzające spełnianie parametrów określonych przez Zamawiającego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
PAKIET Nr 1: A) Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty przetargowej (tj. do daty składania ofert): 1. Oferta przetargowa – wzór stanowi załącznik Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wraz z załącznikiem Nr 1 do SIWZ podpisanym przez osobę uprawnioną. 2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór stanowi załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Informacja dotycząca podwykonawstwa - wzór stanowi załącznik Nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców. 6. W przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty. 7. Oświadczenie dotyczące wielkości przedsiębiorstwa wykonawcy - wzór stanowi załącznik Nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. II. PAKIET Nr 2: A) Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty przetargowej (tj. do daty składania ofert): 1. Oferta przetargowa – wzór stanowi załącznik Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wraz z załącznikiem Nr 2 do SIWZ podpisanym przez osobę uprawnioną. 2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór stanowi załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Informacja dotycząca podwykonawstwa - wzór stanowi załącznik Nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców. 6. W przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty. 7. Oświadczenie dotyczące wielkości przedsiębiorstwa wykonawcy - wzór stanowi załącznik Nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji przedmiotu zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Pakiet Nr 1 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca stroną, c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian dokumentów dotyczących Programu lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia, d) termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”), e) pojawią się na rynku materiały lub urządzenia nowszej generacji, rozwiązania techniczne, lub technologiczne, pozwalające na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów dalszego użytkowania wykonanego przedmiotu umowy; f) ze względu na zaistnienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zrezygnuje z realizacji części stanowiącej nie więcej niż 20 % zakresu świadczenia wykonawcy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie do zmniejszenia zakresu świadczenia Wykonawcy, g) z uzasadnionych przyczyn, w celu prawidłowego zrealizowania wszystkich działań objętych przedmiotem umowy i osiągnięcia zamierzonego przez Zamawiającego rezultatu, konieczna stanie się modyfikacja terminów Działań określonych w umowie, h) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany stawki podatku VAT skutkującej zmianą wysokości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% łącznej wartości umowy z podatkiem VAT, b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% łącznej wartości umowy z podatkiem VAT, c) za opóźnienie z tytułu nieterminowego wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy w ramach Harmonogramu Wdrożenia Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki, Pakiet Nr 2 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0, 5 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki. 2. W przypadku trzykrotnego naruszenia istotnych warunków niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie. Powiadomienie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego winno być na piśmie pod rygorem nieważności. 3. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, w ramach niniejszej umowy, zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. W tym zakresie strony dopuszczają możliwość zmiany umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-23, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: PAKIET Nr 1: System automatycznej digitalizacji dokumentów na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu automatycznej digitalizacji dokumentów na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie, zgodnie z normą PN-EN ISO 10781 – Informatyka w ochronie zdrowia. Opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 1 szczegółowo został określony w Załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca załącza do ofert ww. załącznik podpisany przez osobę uprawnioną. Szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załącznikach do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Pakiet Nr 2 Rozszerzenie przestrzeni dyskowej w macierzy 3PAR.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet Nr 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa montaż dysków oraz rozszerzenie przestrzeni dyskowej w aktualnie używanej macierzy dyskowej 3-PAR firmy HP wraz z 5-letnią gwarancją, zgodnie poniższym opisem: L.p. Ilość Opis produktu 1 12 HPE 3PAR 8000 600GB SAS 15K SFF (2.5in) HDD with Allinclusive Single-system Software [PN: K2P98B] 2 1 HPE 5Y Proactive Care 24x7 wDMR SVC [PN: H1K93A5] 3 12 HPE 3PAR 8000 600GB+SW 15K SFF HDD Supp [PN: H1K93A5#X7Z] 4 Instalacja oraz konfiguracja Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu Nr 2 określa Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca załącza do ofert ww. załącznik podpisany przez osobę uprawnioną. Szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30233000-1, 30233141-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: