Ogłoszenie nr 510104197-N-2020 z dnia 15-06-2020 r.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego: Dostawa sprzętu i urządzeń peryferyjnych dla Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 533630-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 32785300000000, ul. ul. Królowej Jadwigi  , 61-871  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8355000, 8355063, e-mail rzp@awf.poznan.pl, faks 618 330 087.
Adres strony internetowej (url): www.awf.poznan.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu i urządzeń peryferyjnych dla Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RSZP-2003-4/20/ZP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych dla Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofertę należy złożyć na całość przedmiotu zamówienia. 4. Przedstawione przez Zamawiającego nazwy należy traktować jako formę określenia rodzaju i jakości urządzeń. Wszystkie wskazane nazwy należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów i standardów jakościowych. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże podane przez zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia zamawiający będzie oczekiwał. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z wyszczególnieniem elementów (właściwości) innych równoważnych niż wymagane przez zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego lub potwierdzenia równoważności zaoferowanych parametrów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opisu technicznego w odniesieniu do zapisów w SIWZ, który musi zawierać, co najmniej nazwę, typ, model/wersje i numer katalogowy oferowanego przez Wykonawcę przedmiot zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymagany sprzęt w ciągu maksymalnie 20 dni od dnia podpisania umowy. Najkrótszy punktowany termin realizacji wynosi 1 dzień Termin dostawy stanowi jedno z kryterium oceny ofert, które opisano w części XVIII SIWZ. 7. Wykonawca udzieli gwarancji na zaoferowany przedmiot zamówienia - gwarancja producenta nie krótsza niż 24 miesiące. Dodatkowa gwarancja stanowi jedno z kryterium oceny ofert, które opisano w części XVIII SIWZ. 8. Zamawiający wymaga wystawienia odrębnych faktur na każdą z jednostek organizacyjnych uczelni (lista zostanie podana przy realizacji zamówienia) – minimum 9 szt. 9. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego zwolnienia z VAT na zakupione towary Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej. 10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu dostawy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 92682.93
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: iCod.pl
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Michała Grażyńskiego nr 51
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 106943.58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 106943.58
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 137975.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.