Ogłoszenie nr 510104086-N-2020 z dnia 15-06-2020 r.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: Świadczenie usług dostępu do Internetu ACK Cyfronet AGH dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 18150000000000, ul. al. Mickiewicza  21, 31-120  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 624 413, e-mail dzp@ar.krakow.pl, faks 126 624 410.
Adres strony internetowej (url): https://urk.edu.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług dostępu do Internetu ACK Cyfronet AGH dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP-291-2010/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie i realizacja kompleksowej usługi dostępu sieci komputerowej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie do zasobów sieci PIONIER, a poprzez tą sieć do Europejskiej Sieci Naukowej GÉANT i do usług realizowanych w tych sieciach dla europejskiego środowiska naukowego za pośrednictwem Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej ACK Cyfronet AGH.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32400000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 161788.62
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nawojki 11
Kod pocztowy: 30-950
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 196308.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 196308.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 196308.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a)  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH zwane dalej Wykonawcą, od wielu lat umożliwia dostęp do paneuropejskiej sieci naukowo-badawczej GÉANT. Sieć GÉANT łączy krajowe sieci naukowo-badawcze z Europy i zapewnia łączność z innymi regionami świata. Dostęp sieci GÉANT realizowany jest poprzez ogólnopolską światłowodową infrastrukturę międzymiastową nadzorowana przez 22 Jednostki Wiodące odpowiedzialne za rozbudowę i eksploatację Miejskich Akademickich Sieci Komputerowych oraz Centrów Komputerów Dużej Mocy. Połączenia światłowodowe tej sieci są przystosowane do transmisji danych naszej Uczelni. Wykonawca umożliwia dostęp do akademickich Centów Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej do naukowych baz danych oraz do usługi eduroam poprzez szerokopasmową sieć PIONIER (Polski Internet Optyczny to konsorcjum Akademickich Sieci Komputerowych i Centrów Komputerów Dużej Mocy). Wykonawca będący członkiem w/w konsorcjum jako jedyny zapewnia dostęp do tej sieci na terenie objętym niniejszym zamówieniem. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 toku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki , jeżeli zachodzi następująca okoliczność: „ 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: a)technicznych o obiektywnym charakterze. (….)”