Ogłoszenie nr 510103738-N-2020 z dnia 15-06-2020 r.
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu: Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz podległych jednostek na terenie województwa wielkopolskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 523748-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540048729-N-2020, 540050954-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 00102297200000, ul. Dolna Wilda  80A, 61-501  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8586100, e-mail beata.chomiakowska@mf.gov.pl, faks 61 8522224.
Adres strony internetowej (url): www.wielkopolskie.kas.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz podległych jednostek na terenie województwa wielkopolskiego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
3001-ILZ.260.7.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej świadczone przez operatora telekomunikacyjnego dla Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz podległych jednostek na terenie województwa wielkopolskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje w ramach niniejszego postępowania udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług co usługi objęte zamówieniem podstawowym (art.67 ust.1 pkt 6 pzp). PODWYKONAWSTWO 6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia. 7. Podwykonawca musi posiadać wszystkie uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia w zakresie powierzonym mu do realizacji, które wymagane są od wykonawcy w przypadku, gdy do należytego wykonania powierzonych czynności (zgodnie z obowiązującymi przepisami) wymaga się posiadania przez podwykonawcę określonych uprawnień, wpisów itp. 8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których wykonanie powierzył podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców jak za własne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie i w należytej wysokości wszelkich rozliczeń finansowych z podwykonawcami. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 9. Zamawiający przewiduje weryfikację podwykonawcy, niebędącego podmiotem trzecim, na zasobach którego polega wykonawca, pod kątem przesłanek wykluczenia z postępowania oraz posiadania uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia. Weryfikacja podwykonawcy odbywać się będzie następująco: 1) Wykonawca, który wskaże w ofercie podwykonawcę, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy złożyć dokumenty wymienione w pkt 6.3 V L.p. 1-4 SIWZ na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w zakresie wskazanym w pkt 5.2 SIWZ w stosunku do zgłaszanego podwykonawcy oraz dokument wymieniony w pkt 6.3 V L.p. 5 (aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych), jeżeli dla wykonywania powierzonych podwykonawcy czynności wymagane są określone uprawnienia. Przedmiotowe dokumenty winny być aktualne na dzień ich złożenia, przy czym dokumenty wymienione w pkt 6.3 V L.p. 3-4 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż odpowiednio 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a dokument o którym mowa w pkt 6.3 V L.p. 2 winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W sytuacji nieprzedłożenia przez wykonawcę wymaganych dokumentów dotyczących podwykonawcy, bądź przedłożenia dokumentów niepotwierdzających braku podstaw wykluczenia w stosunku do podwykonawcy lub niepotwierdzających posiadanie przez podwykonawcę uprawnień do wykonywania działalności w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, Zamawiający nie wyrazi zgody na realizację części zamówienia przez podwykonawcę negatywnie zweryfikowanego i wezwie wykonawcę do zastąpienia tego podwykonawcy lub zrezygnowania z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy i samodzielnej realizacji zamówienia przez wykonawcę. O wyniku weryfikacji podwykonawcy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę. 2) Wykonawca, który nie wskaże w ofercie podwykonawcy, a zamierza wprowadzić go na etapie realizacji umowy, zobowiązany będzie wraz ze zgłoszeniem podwykonawcy złożyć dokumenty wymienione w pkt 6.3 V L.p. 1-4 SIWZ na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w zakresie wskazanym w pkt 5.2 w stosunku do zgłaszanego podwykonawcy oraz dokument wymieniony w pkt 6.3 V L.p. 5 (aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych), jeżeli dla wykonywania powierzonych podwykonawcy czynności wymagane są określone uprawnienia. Przedmiotowe dokumenty winny być aktualne na dzień ich złożenia, przy czym dokumenty wymienione w pkt 6.3 V L.p. 3,4 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia podwykonawcy, a dokument o którym mowa w pkt 6.3 V L.p. 2 nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem zgłoszenia podwykonawcy. W sytuacji nieprzedłożenia przez wykonawcę wymaganych dokumentów dotyczących podwykonawcy, bądź przedłożenia dokumentów niepotwierdzających braku podstaw wykluczenia w stosunku do podwykonawcy lub niepotwierdzających posiadania przez podwykonawcę uprawnień do wykonywania działalności w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, Zamawiający nie wyrazi zgody na realizację części zamówienia przez podwykonawcę negatywnie zweryfikowanego i wezwie wykonawcę do zastąpienia tego podwykonawcy lub zrezygnowania z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy i samodzielnej realizacji zamówienia przez wykonawcę. O wyniku weryfikacji podwykonawcy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę. Warunki zgłaszania podwykonawców określono w Załączniku nr 8 do SIWZ „Wzór umowy”. 10. Wykonywanie zamówienia przy udziale podwykonawcy niezweryfikowanego, bądź zweryfikowanego negatywnie przez Zamawiającego w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania lub posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, jest niedopuszczalne i obwarowane sankcjami w postaci naliczenia stosownych kar umownych, o których mowa we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64200000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 329947.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Enter T&T Sp.z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Plac Andersa 7
Kod pocztowy: 61-894
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 367692.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 367692.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 442769.89
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.