Ogłoszenie nr 510103716-N-2020 z dnia 15-06-2020 r.
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych: Dostawa infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Niniejsze zamówienie będzie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 534053-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540075060-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Krajowy numer identyfikacyjny 27159080400000, ul. Kossutha  6, 40-844  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 254 60 31 wew. 249 lub 239, e-mail zamowienia@ietu.pl, ietu@ietu.pl, faks 32 2541717.
Adres strony internetowej (url): www.ietu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/01/PN/BR-2/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania na potrzeby realizacji projektu InfoSMOG-MED. Zamawiający przewiduje podział zamówienia na części: • Część I – Dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowej z oprogramowaniem. • Część II – Dostawa oprogramowania. Realizacja Części I zamówienia obejmuje dostawę: • 2 szt. serwera czteroprocesorowego z wirtualizatorem i systemami operacyjnymi; • 2 szt. macierzy dyskowej; • 2 szt. przełącznika FC; • 4 szt. zasilaczy awaryjnych; • biblioteki taśmowej; • 2 szt. przełącznika sieciowego; • NAS • 2 szt. szafy serwerowej; • systemu backupowego; Realizacja Części II zamówienia obejmuje dostawę: • systemu bazodanowego; • oprogramowania developerskiego. W ramach realizacji zamówienia w zakresie Części I Wykonawca zobowiązany jest do: • instalacji i konfiguracji dostarczonej infrastruktury serwerowej oraz jej integracji z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą; • przeprowadzenia szkolenia dla 3 administratorów z zakresu obsługi zakupionej infrastruktury na poziomie podstawowym w wymiarze 8 godzin w siedzibie Zamawiającego. Wraz z oferowanym oprogramowaniem wykonawca dostarczy licencje dostępowe. Szczegółowe wymagania dotyczące licencji zawarte są w Specyfikacji techniczno – cenowej, która stanowi Załącznik Nr 1.1. do SIWZ. W ramach realizacji I Części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac instalacyjnych: • Zabudowa sprzętu w szafach serwerowych w dwóch serwerowniach zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. Serwerownie połączone są światłowodami jednomodowym i wielomodowym. • Dostawa wszystkich niezbędnych akcesoriów i urządzeń (w tym kabli, wkładek, organizerów, listew zasilających i innych) niezbędnych do poprawnego połączenia i montażu wszystkich urządzeń. • Konfiguracja przełączników SAN FC. • Konfiguracja macierzy w środowisku SAN FC (konfiguracja wolumenów, mapowanie hostów). • Oprogramowanie do wirtualizacji i oprogramowanie systemowe musi zostać zainstalowane i skonfigurowane przez Wykonawcę wg wskazań Zamawiającego i sprzedane jako całość razem z serwerami (Pozycja 1 zamówienia). Powinny być uruchomione funkcjonalności: system zarządzania środowiskiem wirtualnym. • Konfiguracja serwera backupu maszyn wirtualnych zapisanych na macierzy podstawowej na macierz zapasową. W przypadku oprogramowania do archiwizacji maszyn wirtualnych wymagana jest konfiguracja backupu umożliwiająca prawidłowe odtworzenie maszyn wirtualnych na poziomie całej maszyny lub na poziomie plików. • Konfiguracja backupu na bibliotekę taśmową zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. • Konfiguracja serwera do monitorowania środowiska wirtualnego – alarmy, diagnostyka, powiadamianie, wizualizacja graficzna środowiska wirtualnego. Oprogramowanie powinno współpracować z oprogramowaniem do backupu celem raportowania statusu backupu. • Konfiguracja zasilaczy awaryjnych wraz z testami. • Konfiguracja dostarczonych przełączników sieciowych i zestawienie ich w stos przy użyciu dedykowanych portów. • Konfiguracja VLAN’ów. • Podłączenie infrastruktury do stosu Zamawiającego. • Wymagane jest uruchomienie centralnej konsoli do zarządzania oprogramowaniem do wirtualizacji, która pozwoli na konfigurowanie i monitorowanie poprawności pracy środowiska wirtualnego (backup VM, diagnostyka zasobów, aktualizacja). • Przeprowadzenie testów diagnostycznych i symulacji awarii potwierdzających poprawność działania backupu, odporność na awarię redundantnych komponentów (macierz, przełącznik FC, kontrolery FC, serwery) oraz utratę zasilania. • Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej szczegółowy opis wykonanej instalacji. • Przeprowadzenie szkolenia dla personelu Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania. Dostawa, instalacja infrastruktury oraz pełna konfiguracja powinna zostać przeprowadzona w normalnych godzinach pracy Zamawiającego tj. między godz. 7:00 a 17:00 pod nadzorem personelu Zamawiającego. Prace nie powinny trwać dłużej niż 8 godzin dziennie. Kluczowe elementy infrastruktury serwerowej tj. serwery (poz. 1 w Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ), podstawowa macierz dyskowa (poz. 2 w Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ), zapasowa macierz dyskowa (poz. 3 w Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ), przełączniki FC (poz. 4 w Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ) oraz biblioteka taśmowa (poz. 7 w Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ) muszą być ze sobą w pełni kompatybilne. Poszczególne elementy infrastruktury serwerowej powinny być rozmieszczone zgodnie z wymaganiami zamawiającego tj.: • serwery (poz. 1 w Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ), podstawowa macierz dyskowa (poz. 2 w Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ), przełączniki FC (poz. 4 w Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ), zasilacze awaryjne (poz. 6 w Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ), biblioteka taśmowa (poz. 7 w Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ), przełączniki sieciowe (poz. 8 w Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ), zasilacze awaryjne (poz. 5 w Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ) oraz NAS (poz. 9 w Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ) powinny być umieszczone w szafie serwerowej w serwerowni numer 1. • zapasowa macierz dyskowa (poz. 3 w Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ) powinna być umieszczone w szafie serwerowej w serwerowni nr.2 – infrastrukturę informatyczną w postaci przełączników i zasilaczy awaryjnych dostarczy Zamawiający. Infrastruktura w obu szafach powinna być połączona za pośrednictwem światłowodów wielomodowych (kontroler FC macierzy do przełącznika FC). Infrastruktura w serwerowni 1 powinna być podpięta do stosu Zamawiającego opartego na przełącznikach Extreme Networks X460-48T pomocą kabli 10Gbps Ethernet (uplink). Zamawiający wymaga, aby wszystkie zasilacze urządzeń umieszczonych w serwerowni numer 1 (zgodnie z opisem powyżej) podłączone były do oferowanych zasilaczy UPS w sposób redundantny. Moc rzeczywista dobranych UPS powinna być wystarczająca do obsłużenia wszystkich podłączonych urządzeń pracujących z maksymalnym obciążeniem. Szacowanie maksymalnego obciążenia powinno opierać się o moc zasilaczy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia opisu/schematu połączeń urządzeń i UPS wraz ze wskazaniem mocy poszczególnych urządzeń przy założeniu. Zamawiający wymaga, aby dla oferowanych serwerów dostępna była ogólnopolska infolinia techniczna producenta serwera, na który można zgłaszać usterki. Zamawiający wymaga, aby została zapewniona możliwość rozbudowy serwerów (poz. 1 w Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ) i systemów pamięci masowych (poz. 2,3 w Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ) oraz dostępność części zamiennych dla wyżej ww. urządzeń przez okres co najmniej 3 lat od momentu odbioru przedmiotu zamówienia, po cenach wynikających z aktualnych cenników. Lokalizacja infrastruktury powinna być zdywersyfikowana, aby ograniczyć ryzyko utraty danych w wyniku pożaru lub katastrofy budowlanej. Nazwy własne, nazwy producentów lub numery katalogowe podane zostały wyłącznie w celu określenia wymaganych parametrów jakościowych, jakim powinny odpowiadać zamawiane produkty. Zamawiający dopuszcza wszelkie odpowiedniki rynkowe nie gorsze, niż wskazane w SIWZ. Wskazanie przez zamawiającego w SIWZ marki, numeru katalogowego lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustalaniu standardów, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów (np.: specyfikacje techniczne producenta, certyfikatów, świadectw jakości itp.), uwiarygodniających te urządzenia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48822000-6

Dodatkowe kody CPV: 30233141-1, 31214100-0, 72228000-9, 48460000-0, 48461000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowej z oprogramowaniem.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W postępowaniu w zakresie części 1 wpłynęło 5 ofert. . Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) Zamawiający odrzucił trzy oferty. Cena pozostałych ofert, w tym oferty najkorzystniejszej przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Równocześnie Zamawiający nie posiadał środków, które mogłyby zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.”

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa oprogramowania
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16260.16
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Infonet Projekt S.A.
Email wykonawcy: infonet@infonet-projekt.com.pl
Adres pocztowy: ul. Towarowa 2
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 18708.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18708.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19680.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.