Ogłoszenie nr 510103568-N-2020 z dnia 15-06-2020 r.
Gmina Zakrzew: Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 542033-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540089712-N-2020; 540091659-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Zakrzew, Krajowy numer identyfikacyjny 67022407700000, ul. Zakrzew 51  , 26-652  Zakrzew, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 105 122, e-mail zakrzew@zakrzew.pl, faks 486 105 143.
Adres strony internetowej (url): www.zakrzew.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.12.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego do budynku Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha, ul. Ks. Bogdana Szczepanika nr 2, 26-600 Radom, w tym:. Komputery- 3 szt. Laptopy 15”- 8 szt. Laptopy 17” – 1 sz. Licencje – Pakiet biurowy, oprogramowanie antywirusowe. Tablice interaktywne – 3 szt. Projektory – 4 szt. Głośniki do tablic interaktywnych – 3szt. Zasilacze awaryjne UPS – 3szt. Odtwarzacz CD – 7szt. Niszczarka – 1szt. Laminator – 1szt. Ekran elektryczny – 1szt. Głośniki przenośne – 2 szt. Telewizor – 1 szt. Telefon, telefon fax – 3szt. Nagłośnienie – 1szt. Drukarka laserowa mono. – 1szt. Urządzenie wielofunkcyjne - 2szt. Ksero – 2 szt. Aparat fotograficzny – 2 szt. Podłoga interaktywna – 1 szt. Napęd optyczny – 1szt. Przełącznik sieciowy zarządzany – 1 szt. Dysk sieciowy – 1szt. Router – 4 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ pn. specyfikacja techniczna. W ramach dostawy wykonawca zobowiązany jest do: - rozmieszczenia i uruchomienia sprzętu; - skonfigurowania sprzętu (wykonawca zainstaluje systemy na komputerach, zainstaluje oprogramowanie biurowe oraz oprogramowanie antywirusowe, skonfiguruje ustawienia sieciowe z dyskiem sieciowym oraz urządzeniami w sieci). - zamontowania projektora, tablic interaktywnych oraz podłogi interaktywnej, skonfigurowania sprzętu z komputerami do tablic; - przeszkoli nauczycieli w zakresie obsługi tablic interaktywnych oraz podłogi interaktywnej. Wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesiące.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30213100-6, 32344210-1, 32342412-3, 32322000-6, 38650000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia, tj. kwotę: 100 000,00zł. Do upływu terminu składania ofert, tj.: do dnia 04.06.2020r. do godz. 11:00 wpłynęło 1 oferta. Cena oferty wynosi: 121 263,77 zł brutto. Wartość oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.