Ogłoszenie nr 510103541-N-2020 z dnia 15-06-2020 r.
Polskie Radio S.A. Biuro Zamówień Publicznych: Zakup odbiorników satelitarnych pracujących w sieci dystrybucyjnej programów Polskiego Radia S.A.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 532253-N-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Polskie Radio S.A. Biuro Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 10420591000000, ul. Al. Niepodległości  77/85, 00-977  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 645 36 90, e-mail zamowienia.publiczne@polskieradio.pl, faks +48 22 645 39 57.
Adres strony internetowej (url): www.prsa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup odbiorników satelitarnych pracujących w sieci dystrybucyjnej programów Polskiego Radia S.A.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.B5.7.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem dostawę 40 sztuk odbiorników satelitarnych typu: International Datacasting Corporation STAR Two Pro Audio Generation 2 DEVICE FIRMWARE V005.471:472c , DEVICE DECODER 00.054.01.48.48 z licencją Advanced Content Management Module oraz Professional Media Recording z kanałami DECODER DATA CHANNEL „B” na złączach DB 15 Tx pin 9, GND pin 6, z kanałami audio na złączach DB9 zgodnie z opisem wyjść audio, bądź równoważnych do wskazanych spełniających warunki określone w Załączniku 1 do SIWZ - opisu przedmiotu zamówienia. Pozostałe szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera również wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32531000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 380000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: IGP B.V.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Gooimeer 8
Kod pocztowy:
Miejscowość: Naarden
Kraj/woj.: Holandia

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
tak
Skrót literowy nazwy państwa: NL
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 380000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 380000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 380000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.