Ogłoszenie nr 549399-N-2020 z dnia 2020-06-12 r.

Muzeum Wsi Kieleckiej: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”, w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-0120/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” realizowanego w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt nr POIS.08.01.00-00-0120/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” realizowany w ramach działania 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”, oś priorytetowa VIII „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wsi Kieleckiej, krajowy numer identyfikacyjny 65978500000000, ul. ul. Jana Pawła II  6 , 25-025  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 449 297, e-mail zp@mwk.com.pl, faks 413 445 008.
Adres strony internetowej (URL): www.mwk.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.mwk.com.pl/zamowienia-publiczne/124-postepowania-prowadzone-w-oparciu-o-przepisy-ustawy-prawo-zamowien-publicznych, bip.sejmik.kielce.pl/349-zamowienia-publiczne.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://www.mwk.com.pl/zamowienia-publiczne/124-postepowania-prowadzone-w-oparciu-o-przepisy-ustawy-prawo-zamowien-publicznych, bip.sejmik.kielce.pl/349-zamowienia-publiczne.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce - SEKRETARIAT

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”, w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-0120/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” realizowanego w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Numer referencyjny: MWKDIZ.271.9.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, Michniów 38, 26-130 Suchedniów 2. Zamówienie będzie realizowane w dwóch częściach. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na jedną lub dwie części): a) Część I - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami: - Komputer typu desktop (2 szt.) - Monitor komputerowy (2 szt.) - Laptop (6 szt.) - Komputer typu All in One (4 szt.) - Dyski zewnętrzne (6 szt.) - Urządzenie kolorowe wielofunkcyjne A3 (2 szt.) - Router (3 szt.) b) Część II - Dostawa pakietów biurowych, oprogramowania antywirusowego, oprogramowania do obróbki materiału fotograficznego i wideo, oprogramowania do rozpoznawania tekstu: - Oprogramowanie antywirusowe (12 stanowisk) - Pakiety biurowe (12 stanowisk) - Oprogramowanie do obróbki materiału fotograficznego oraz wideo (2 stanowiska) - Oprogramowanie do rozpoznawania tekstu (2 stanowiska) Uwaga! Oferta częściowa musi być złożona na cały zakres przedmiotowy, tj. Części I i/ lub Części II. W przypadku złożenia oferty przetargowej na niepełny zakres przedmiotowy Części I i/lub Części II, oferta ta zostanie przez Zamawiającego z niniejszego postępowania przetargowego odrzucona. 3. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji zawierają: a) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do SIWZ – Część I i załącznik nr 1b do SIWZ – Część II, b) Specyfikacja techniczna - załącznik nr 3a do SIWZ – Część I i załącznik nr 3b do SIWZ – Część II c) Istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 8a do SWIZ – Część I i załącznik nr 8b do SIWZ – Część II, 4. W specyfikacji technicznej – (zał. nr 3a i/lub 3b do SIWZ) załączonej do oferty Wykonawca winien wskazać typ, model, markę parametry techniczne oferowanego sprzętu i/lub nazwę oprogramowania wraz z opisem w celu sprawdzenia spełnienia czy oferowany sprzęt/urządzenia/oprogramowanie spełnia wymagania określone w SIWZ. 5. Wymaga się, aby dostarczony sprzęt/urządzenia/oprogramowanie były fabrycznie nowe, nieużywane, znajdowały się w stanie nieuszkodzonym, pochodziły od producenta oraz posiadały wymagane parametry techniczne nie gorsze niż wymagania podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załącznik Nr 1a i 1b do SIWZ. Sprzęt/urządzenia powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r. 6. Rozwiązania równoważne: a) W przypadku gdy z załączonej dokumentacji wynika, iż zamawiający opisał przedmiot zamówienia ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy je traktować jako przykładowe i zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych przez zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów. b) Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, jednak są zobowiązani wykazać, że oferowany przez niego sprzęt/oprogramowanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 7. Zamawiający wymaga by Wykonawca udzielił gwarancji na dostarczony sprzęt/urządzenia/od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 8. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego na własny koszt. 9. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków gwarancji sprzętu (Części I zamówienia) zostały opisane w Istotnych postanowieniach umowy – Załącznik Nr 8a do SIWZ. 10. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków dostawy oprogramowania (Części II zamówienia) opisane zostały w Istotnych postanowieniach umowy – Załącznik Nr 8b do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213100-6
42962000-7
30234000-8
30121000-3
30121300-6
32413100-2
30237000-9
31682530-4
30237280-5
30233150-7
30237410-6
48732000-8
48000000-8
48322000-1
48313000-5
30213300-8
30231300-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w/w warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w/w warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał (zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie, co najmniej: dla Części I: jedną zrealizowaną dostawę polegającą na jednorazowej dostawie sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto. dla Części II: jedną zrealizowaną dostawę polegającą na jednorazowej dostawie oprogramowania o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto UWAGA Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania dostaw w ramach wymaganych warunków doświadczenia. Warunki muszą być spełnione samodzielnie przez wykonawcę, lub - przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy doświadczenia na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, lub - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. UWAGA: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokument, o którym mowa w pkt 1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem na którego zdolnościach wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego podwykonawcy dokument wymieniony w pkt 1. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik Nr 7 do SIWZ „Wykaz dostaw”, przy czy dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pozostałe dokumenty: 1. Formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ (wymagana forma dokumentu – oryginał), 2. Specyfikacja techniczna – wg Załącznika nr 3 a i/lub 3b do SIWZ (wymagana forma dokumentu – oryginał), 3. Zobowiązanie wymagane postanowieniami Rozdz. V pkt 5 SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); (wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), 4. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza), 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza). 6. Wykonawca, po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp składa oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 7. Postanowienia dotyczące warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia a także wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarte zostały w rozdziale V-VII SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza istotne zmiany w umowie w zakresie: a) wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (dotyczy Części I i Części II), b) zmiany terminu umownego o czas niezbędny z powodu wystąpienia skutków COVID-19 i ich wpływu na należyte i terminowe wykonanie zamówienia (dotyczy Części I I Części II), c) obiektywnej niemożliwości dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu lub urządzenia wskazanego w ofercie z powodu braku jego dostępności na rynku, co zostanie potwierdzone przez jego producenta, dopuszczalne jest dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu/urządzenia o parametrach technicznych nie gorszych i cenie nie wyższej niż wynikające z oferty. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest uprzednio każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty (oświadczenie producenta o niedostępności zaoferowanego sprzętu lub urządzenia, opinię o nie gorszych parametrach technicznych sprzętu/urządzenia zamiennego niż zaoferowany w ofercie). Zamiana zaoferowanego sprzętu/urządzenia wymaga zgody Zamawiającego, którą Zamawiający udzieli niezwłocznie gdy otrzyma wymagane dokumenty (dotyczy Części I)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty muszą być sporządzone w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu: - Komputer typu desktop (2 szt.) - Monitor komputerowy (2 szt.) - Laptop (6 szt.) - Komputer typu All in One (4 szt.) - Dyski zewnętrzne (6 szt.) - Urządzenie kolorowe wielofunkcyjne A3 (2 szt.) - Router (3 szt.) Oferta częściowa musi być złożona na cały zakres przedmiotowy Części I. W przypadku złożenia oferty przetargowej na niepełny zakres przedmiotowy Części I, oferta ta zostanie przez Zamawiającego z niniejszego postępowania przetargowego odrzucona. 2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji zawierają: a) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do SIWZ – Część I, b) Specyfikacja techniczna - załącznik nr 3a do SIWZ – Część I c) Istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 8a do SWIZ – Część I, 3. W specyfikacji technicznej – (zał. nr 3a do SIWZ) załączonej do oferty Wykonawca winien wskazać typ, model, markę parametry techniczne oferowanego sprzętu wraz z opisem w celu sprawdzenia spełnienia czy oferowany sprzęt/urządzenia/ spełnia wymagania określone w SIWZ. 4. Wymaga się, aby dostarczony sprzęt/urządzenia były fabrycznie nowe, nieużywane, znajdowały się w stanie nieuszkodzonym, pochodziły od producenta oraz posiadały wymagane parametry techniczne nie gorsze niż wymagania podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załącznik Nr 1a do SIWZ. Sprzęt/urządzenia powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r. 5. Rozwiązania równoważne: a) W przypadku gdy z załączonej dokumentacji wynika, iż zamawiający opisał przedmiot zamówienia ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy je traktować jako przykładowe i zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych przez zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów. b) Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, jednak są zobowiązani wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 6. Zamawiający wymaga by Wykonawca udzielił gwarancji na dostarczony sprzęt/urządzenia/od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 7. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego na własny koszt. 8. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków gwarancji sprzętu (Części I zamówienia) zostały opisane w Istotnych postanowieniach umowy – Załącznik Nr 8a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30231300-0, 30213100-6, 30234000-8, 42962000-7, 30121000-3, 30121300-6, 32413100-2, 30237000-9, 31682530-4, 30237280-5, 30233150-7, 30237410-6, 30213300-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Pokrycie palety barwowej15,00
Parametry dysku laptopa15,00
Pojemność dysku zewnętrznego10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający za najkorzystniejszą w Części I uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu i uzyska największą łączną liczbę punktów uzyskaną ze wszystkich kryteriów. Największa liczba punktów, jaką można uzyskać to 100. Ocena będzie dokonana z dokładności a do dwóch miejsc po przecinku.


Część nr: 2Nazwa: Dostawa pakietów biurowych, oprogramowania antywirusowego, oprogramowania do obróbki materiału fotograficznego i wideo, oprogramowania do rozpoznawania tekstu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: - pakietów biurowych (12 stanowisk) - oprogramowania antywirusowego (12 stanowisk) - oprogramowania do obróbki materiału fotograficznego oraz wideo (2 stanowiska) - oprogramowania do rozpoznawania tekstu (2 stanowiska) Oferta częściowa musi być złożona na cały zakres przedmiotowy Części II. W przypadku złożenia oferty przetargowej na niepełny zakres przedmiotowy Części II, oferta ta zostanie przez Zamawiającego z niniejszego postępowania przetargowego odrzucona 2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji zawierają: a) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1b do SIWZ, b) Specyfikacja techniczna - załącznik nr 3b do SIWZ c) Istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 8b do SIWZ , 3. W specyfikacji technicznej – (zał. nr 3b do SIWZ) załączonej do oferty Wykonawca winien wskazać nazwę oprogramowania wraz z opisem w celu sprawdzenia spełnienia czy oferowane oprogramowanie spełnia wymagania określone w SIWZ. 4. Wymaga się, aby dostarczone oprogramowanie było fabrycznie nowe, nieużywane, znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, pochodziło od producenta oraz posiadało wymagane parametry techniczne nie gorsze niż wymagania podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załącznik Nr 1b do SIWZ. 5. Rozwiązania równoważne: a) W przypadku gdy z załączonej dokumentacji wynika, iż zamawiający opisał przedmiot zamówienia ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy je traktować jako przykładowe i zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych przez zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów. b) Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, jednak są zobowiązani wykazać, że oferowane przez niego oprogramowanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 6. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w Istotnych postanowieniach umowy – Załącznik Nr 8b do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8, 48322000-1, 48313000-5, 48732000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres licencji komercyjnej dotyczący oprogramowania antywirusowego10,00
Okres licencji/subskrypcji komercyjnej dotyczący oprogramowania do tworzenia i obróbki materiału fotograficznego oraz wideo10,00
Okres licencji komercyjnej dotyczący oprogramowania do rozpoznawania tekstu10,00
Okres licencji/subskrypcji komercyjnej dotyczący pakietów biurowych10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający za najkorzystniejszą w Części II uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu i uzyska największą łączną liczbę punktów uzyskaną ze wszystkich kryteriów. Największa liczba punktów, jaką można uzyskać to 100. Ocena będzie dokonana z dokładności a do dwóch miejsc po przecinku.