Ogłoszenie nr 510103163-N-2020 z dnia 12-06-2020 r.
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu: Objęcie nadzorem autorskim modułów Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica, tj. w szczególności: Finanse-Księgowość, Kadry-Płace, Gospodarka Magazynowa, Zamówienia Publiczne oraz Szpitalnego Systemu Informacyjnego AMMS obejmującego oddziały Szpitalne, Poradnie, Gabinety, Pracownie, Aptekę oraz Rozliczenia i Statystykę Medyczną.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550073633-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Krajowy numer identyfikacyjny 31257300000000, ul. ul. Szpitalna  1, 39-400  Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 123 208, e-mail przetargi@szpitaltbg.pl, faks 158 123 209.
Adres strony internetowej (url): www.szpitaltbg.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Objęcie nadzorem autorskim modułów Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica, tj. w szczególności: Finanse-Księgowość, Kadry-Płace, Gospodarka Magazynowa, Zamówienia Publiczne oraz Szpitalnego Systemu Informacyjnego AMMS obejmującego oddziały Szpitalne, Poradnie, Gabinety, Pracownie, Aptekę oraz Rozliczenia i Statystykę Medyczną.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest: Objęcie nadzorem autorskim modułów Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica, tj. w szczególności: Finanse-Księgowość, Kadry-Płace, Gospodarka Magazynowa, Zamówienia Publiczne oraz Szpitalnego Systemu Informacyjnego AMMS obejmującego oddziały Szpitalne, Poradnie, Gabinety, Pracownie, Aptekę oraz Rozliczenia i Statystykę Medyczną. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie dotyczy objęcia nadzorem autorskim modułów Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica/AMMS wymienionych w Załączniku nr 1. 1) Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień: 48614000 - System pozyskiwania danych 48812000 - Systemy informacji finansowej 72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 72260000 - Usługi w zakresie oprogramowania 72262000 - Usługi rozbudowy oprogramowania 72263000 - Usługi wdrażania oprogramowania 72268000 - Usługi dostawy oprogramowania 72611000 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego II.5) Główny Kod CPV: 48614000-0 Dodatkowe kody CPV: 48812000-0, 72000000-0, 72260000-0, 72263000-0, 72268000-0, 72611000-0
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48614000-0

Dodatkowe kody CPV: 48812000-0, 72000000-0, 72260000-0, 72263000-0, 72268000-0, 72611000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 215000.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 264450.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 264450.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 264450.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Konieczność zastosowania przepisów zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b. ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) wynika z faktu, że w tym konkretnym stanie faktycznym prawa autorskie do tego konkretnego programu już są własnością jednego podmiotu. Prawa autorskie do oprogramowania stanowią przyczynę udzielenia tego zamówienia tylko i wyłącznie temu podmiotowi. Konstrukcja praw autorskich powoduje, że żaden inny podmiot na rynku oprócz autora nie ma prawa dokonywać jakichkolwiek zmian treści dzieła. Zgodnie z tym przepisem Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie z wolnej reki jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.