Ogłoszenie nr 510102900-N-2020 z dnia 11-06-2020 r.
Lumiere Sp z o.o.: Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia kinotechnicznego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 543625-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Lumiere Sp z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 52235665000000, ul. ul. Lipowa  42688, 15-427  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 746 07 02, e-mail bialystok@cinema-lumiere.pl, faks 85 746 07 03.
Adres strony internetowej (url): www.kinoszczytno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Podmiot prywatny, instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia kinotechnicznego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: – dostawa kinowego projektora cyfrowego i infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do poprawnego funkcjonowania systemu kinotechnicznego, – dostawa systemu nagłośnienia, zespołu ekranowego oraz uzupełniającego wyposażenia kinotechnicznego, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest treści Załącznika Nr 1 do SIWZ oraz w istotnych postanowieniach przyszłej umowy oraz umowy przechowania stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ; Zakres zamówienia ponadto obejmuje: 1) dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania instalacji, 2) montaż, uruchomienie i regulacja urządzeń, 3) Szkolenie w zakresie użytkowania systemu dla osób wyznaczonych przez Zamawiającego. 4) przedłożenie kompletnej dokumentacji i certyfikatów dla wszystkich zastosowanych urządzeń, osprzętu czy innych rozwiązań systemowych, jak również dokumentacji powykonawczej celem dokonania odbioru tych prac. 5) Oferowany towar ma być fabrycznie nowy, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 6) Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na oferowany przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ. 7) Wykonawca zobowiązany będzie wykonać prace zgodnie z normami obowiązującymi dla obiektów kinowych, w tym m.in. DCI (Digital Cinema Initiatives).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 38600000-1

Dodatkowe kody CPV: 38652000-0, 32342000-2, 32342400-6, 30200000-1, 51110000-6, 32334000-0, 32570000-9, 80511000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 535300
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 658419
Oferta z najniższą ceną/kosztem 658419
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 658419
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.