Ogłoszenie nr 548868-N-2020 z dnia 2020-06-10 r.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie: „Dostawa oprogramowania do backupu maszyn wirtualnych, oprogramowania do bilingowania rozmów telefonicznych oraz zarządzania kontaktami, a ponadto rozbudowa serwerów KP(M) PSP o pamięci RAM z podziałem na części”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Strażacka  7 , 20-012  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 351 240, e-mail kwpsp@straz.lublin.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): https://kwpsplublin.bip.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://kwpsplublin.bip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://kwpsplublin.bip.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. Strażacka 7, 20 - 012 Lublin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa oprogramowania do backupu maszyn wirtualnych, oprogramowania do bilingowania rozmów telefonicznych oraz zarządzania kontaktami, a ponadto rozbudowa serwerów KP(M) PSP o pamięci RAM z podziałem na części”
Numer referencyjny: WL.2370.14.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do backupu maszyn wirtualnych, oprogramowania do bilingowania rozmów telefonicznych oraz zarządzania kontaktami, a ponadto rozbudowa serwerów KP(M) PSP o pamięci RAM z podziałem na części. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: Zadanie 1 – dostawa oprogramowania do backupu maszyn wirtualnych; Zadanie 2 – dostawa oprogramowania do bilingowania rozmów telefonicznych oraz zarządzania kontaktami; Zadanie 3 - rozbudowa serwerów KP(M) PSP o pamięci RAM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 1A, 1B i 1C do SIWZ odnoszące się odpowiednio do poszczególnych części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 48900000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30236110-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 271544,72
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W niniejszym postępowaniu, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania odpowiedniej zdolności technicznej lub zawodowej polegającej na należytym wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: o w zakresie Zadania 1 – - co najmniej 1 dostawy lub dostaw oprogramowania do backupu maszyn wirtualnych na kwotę co najmniej 100 000 zł brutto obejmującej również wdrożenie tego oprogramowania w co najmniej 10 lokalizacjach; o w zakresie Zadania 2 - - co najmniej 1 dostawy lub dostaw oprogramowania do bilingowania rozmów telefonicznych na kwotę co najmniej 10 000,00 zł brutto oraz co najmniej 1 dostawy lub dostaw oprogramowania do zarządzania kontaktami telefonicznymi na kwotę co najmniej 10 000 zł brutto, obejmującej również wdrożenie obydwu rodzajów oprogramowania na serwerach Cisco Business Ediion 6000; o w zakresie Zadania 3 – nie jest wymagane żadne doświadczenie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (Wykonawcy, którzy składają oferty na więcej niż jedną część zamówienia mogą złożyć jeden komplet dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania, przy czym z treści tych dokumentów powinno wynikać, że dotyczą one właściwych części zamówienia): a) oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, którego treść została zawarta w Załączniku nr 3 do SIWZ. W Załączniku nr 3 do SIWZ zostało zawarte oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania. Oświadczenie należy złożyć bez wezwania razem z ofertą przed upływem terminu składania ofert; b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; c) oświadczenia o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, którego treść została zawarta w Załączniku nr 4 do SIWZ; d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie należy złożyć na druku, którego wzór zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ; e) oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716), którego treść została zawarta w Załączniku nr 6 do SIWZ; f) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przy czym w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz dokumentami lub informacjami, potwierdzającymi, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji, Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należy złożyć z uwzględnieniem wzoru zawartego w Załączniku nr 7 do SIWZ w terminie 3 dni od dnia publikacji przez Zamawiającego na jego stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (dokumenty należy składać odrębnie na poszczególne części zamówienia): a) oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, którego treść została zawarta w Załączniku nr 3 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć bez wezwania razem z ofertą przed upływem terminu składania ofert; b) na potwierdzenie posiadanego doświadczenia, tj. warunku określonego w pkt III.1.3 - wykazu należycie wykonanych dostaw w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykaz należy wypełnić w oparciu o Załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający zaleca przedłożenie wszystkich dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania razem z ofertą przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena całkowita brutto60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania czynności prawnej polegającej na zmianie istotnych postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: a) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia odbędzie się w wysokości odpowiadającej zmianie podatku; b) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; c) konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy z uwagi na: - wydłużenie toczącego się postępowania ponad przewidziany w SIWZ pierwotny termin związania ofertami 30 dni; - istnienie realnego zagrożenia w terminowym realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od jednostek nadrzędnych lub opóźnień w procesie zmiany limitów budżetowych właściwych dysponentów; - uwarunkowania społeczne np. protesty, strajki itp.; - korzystanie przez osoby uprawnione ze środków prawnych przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawne (w szczególności: odwołania do KIO, skargi do Sądu Okręgowego, powództwa sądowe); - wystąpienie siły wyższej. Przez siłę wyższa rozumie się zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć i których nie mogły przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych o okres opóźniający lub wstrzymujący realizację zamówienia; - przypadek uregulowany w lit. f; d) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; e) zmianę rozwiązań technicznych lub/i technologicznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających działanie przedmiotu dostawy, w stosunku do złożonej oferty (między innymi nowszy model ubrania o lepszych parametrach); f) zaistnienie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), mających wpływ na należyte wykonanie umowy i na zasadach określonych w ww. ustawie. 3. Zmiana umowy będzie uwarunkowana doręczeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę lub odpowiednio Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia informującego o wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego zmianę umowy w terminie nie później niż 3 dni od dnia, w którym Wykonawca lub odpowiednio Zamawiający dowiedział się o wystąpieniu określonego zdarzenia, z zastrzeżeniem postanowień określonych w pkt 7. 4. Każda zmiana postanowień umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany i może zostać wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły okoliczności uzasadniające zmianę oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. 5. Wystąpienie którejkolwiek podstawy zmiany umowy nie stanowi po stronie Wykonawcy roszczenia do Zamawiającego o zmianę umowy i podpisania aneksu do zawartej umowy. 6. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana osób wskazanych do kontaktów w sprawie realizacji zobowiązań umownych. 7. Zmiana umowy określona w lit. c tiret 6 oraz w lit. f. może nastąpić na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w lit. f.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-23, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa oprogramowania do backupu maszyn wirtualnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zadania jest dostarczenie, instalacja, uruchomienie i skonfigurowanie w siedzibie Zamawiającego systemu do wykonywania backupu maszyn wirtualnych. Obecnie Zamawiający dysponuje infrastrukturą działającą w oparciu o środowisko VMware zarządzaną centralnie za pomocą przez VMware vCenter. Oferowane oprogramowanie ma zapewnić wykonywanie kopii zapasowych z minimum 45 serwerów fizycznych, pracujących w środowisku rozproszonym, posiadających łącznie 50 procesorów. Wykonawca w ramach postępowania przeszkoli min. 2 osoby z administracji i posługiwania się dostarczonym oprogramowaniem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48900000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 32520,33
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena całkowita brutto60,00
Okres wsparcia producenta pow. 12 miesięcy (na potrzeby oceny ofert - max. 24 miesiące)30,00
Czas wdrożenia 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa oprogramowania do bilingowania rozmów telefonicznych oraz zarządzania kontaktami
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zadania jest dostarczenie, instalacja, uruchomienie i skonfigurowanie w siedzibie Zamawiającego systemu taryfikacji i bilingowania połączeń telefonicznych przeznaczonego do współpracy z posiadaną przez Zamawiającego centralą Cisco Business Edition 6000 (BE6k), wersja oprogramowania 12.5. System taryfikacyjny nie musi pochodzić od producenta posiadanego przez Zamawiającego systemu telefonicznego. Interfejs użytkownika dostarczanego oprogramowania ma być dostępny w języku polskim. Wykonawca w ramach postepowania przeszkoli min. 2 osoby z administracji i posługiwania się dostarczonym oprogramowaniem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48900000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 178861,79
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena całkowita brutto60,00
Okres wsparcia producenta pow. 12 miesięcy (na potrzeby oceny ofert – max. 36 miesięcy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Rozbudowa serwerów KP(M) PSP o pamięci RAM
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zadania jest dostarczenie oraz montaż przez Wykonawcę modułów pamięci RAM w 20 KP(M) PSP woj. lubelskiego. Oferowane moduły pamięci RAM muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji. Rozbudowa nw. serwerów o moduły pamięci RAM nie może powodować utraty ani nie może naruszać warunków gwarancji na posiadane serwery.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236110-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 60162,60
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena całkowita brutto60,00
Okres gwarancji pow. okresu gwarancji na serwery40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: