Ogłoszenie nr 510102242-N-2020 z dnia 10-06-2020 r.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy: „Dostawa i instalacja przełączników sieciowych w celu utrzymania infrastruktury teleinformatycznej z podziałem na 2 części”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 524395-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540074662-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy numer identyfikacyjny 80507000000000, ul. ul. Podleśna  61, 01-673  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5694230, 5694416, 5694263, e-mail grazyna.glowacka-chlopas@imgw.pl, faks 225 694 415.
Adres strony internetowej (url): http://bip.imgw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowy Instytut Badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa i instalacja przełączników sieciowych w celu utrzymania infrastruktury teleinformatycznej z podziałem na 2 części”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WZP-262-8/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
„Dostawa i instalacja przełączników sieciowych w celu utrzymania infrastruktury teleinformatycznej z podziałem na 2 części”. Na realizację zamówienia składa się: 1) Część nr 1 zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje: a) dostawę i instalację sprzętu oraz konfigurację do pracy w STACK w lokalizacji IMGW-PIB w Krakowie, ul. Piotra Borowego 14; b) przygotowanie sprzętu do pracy w sieci Zamawiającego; c) dokonanie migracji konfiguracji z obecnie wykorzystywanych przez Zamawiającego przełączników WSC3750X- 48 pracujących w STACK; d) dostarczenie niezbędnego okablowania; e) dostarczenie jednego vouchera ważnego przez rok od dnia jego dostarczenia dla jednego pracownika Zamawiającego, uprawniającego do udziału w przeprowadzonym przez trenera certyfikowanego przez producenta dostarczonego sprzętu szkoleniu. Przedmiot zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1A do SIWZ. 2) Część nr 2 zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę sprzętu (przełączników sieciowych) wskazanych w specyfikacji Technicznej- Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załacznik nr 1B do SIWZ, do lokalizacji w Warszawie, ul. Podlesna 61.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 32420000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: „Dostawa i instalacja przełączników sieciowych w celu utrzymania infrastruktury teleinformatycznej z podziałem na 2 części”.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 122400.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: S&T Poland Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Postępu 21 D
Kod pocztowy: 02-676
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 150552.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 150552.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 253737.90
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: „Dostawa i instalacja przełączników sieciowych w celu utrzymania infrastruktury teleinformatycznej z podziałem na 2 części”.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 34360.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EUROKERG Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Malborska nr 15 lok. 13
Kod pocztowy: 03-286
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 42262.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 42262.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 144689.82
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.