Ogłoszenie nr 510102040-N-2020 z dnia 10-06-2020 r.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi: Dostawa oraz instalacja sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, urządzeń drukujących, systemu nawigacji (GPS) w ramach projektu: „Szkoła Kompetencji i Sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Szkoła Kompetencji i Sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 528109-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540065875-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 36527469000000, ul. Stefana Żeromskiego  115, 90-542  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426377278, e-mail beata.sepska@cez.lodz.pl, faks 426377278.
Adres strony internetowej (url): https://cezlodz.bip.wikom.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oraz instalacja sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, urządzeń drukujących, systemu nawigacji (GPS) w ramach projektu: „Szkoła Kompetencji i Sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SKIS/5/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oraz instalacja sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, urządzeń drukujących, systemu nawigacji (GPS) w ramach projektu: „Szkoła Kompetencji i Sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego. 1 Jednostka centralna zestawu komputerowego 2 2 Jednostka centralna zestawu komputerowego 1 3 Monitor do zestawu komputerowego 3 4 Nawigacja satelitarna GPS z mapą GPS 15 5 Tablica interaktywna wraz oprogramowaniem 3 6 Projektor multimedialny 3 7 Zestaw głośników stereofonicznych do tablic multimedialnych 3 8 Drukarka laserowa monochromatyczna ze skanerem i kopiarką 2 9 Przenośny komputer dla każdego ucznia i nauczyciela wraz z systemem operacyjnym 20 10 urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym 1 11 Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (kolorowe) 1 12 Drukarka 3d 1 13 Wizualizer 1 14 System do zbierania i analizowania odpowiedzi 1 15 Przełącznik zarządzalny 6 16 Zasilacz UPS 1 17 Serwer 1 18 Konsola modułowa 1 19 router 6 20 Router AP do laptopów 3 21 Okablowanie strukturalne 1 (pracownia) CPV: Główny kod CPV: 30236000-2 Rożny sprzęt komputerowy Pozostałe kody: Kody CPV 30213000-5 Komputery osobiste 30237400-3 Akcesoria do wprowadzania danych 30237200-1 Akcesoria komputerowe 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48760000-3 Pakiet oprogramowania do ochrony antywirusowej 30213100-6 Komputery przenośne 42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne 30232100-5 Drukarki i plotery 32322000-6 Urządzenia multimedialne 38652120-7 Projektory wideo 32420000-3 Urządzenia sieciowe 30200000-1 urządzenia komputerowe 30237280-5 Akcesoria zasilające 32410000-0 Lokalna sieć komputerowa 38112100-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne) 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, a zasady realizacji zamówienia w Załączniku nr 5 - Wzór umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30236000-2

Dodatkowe kody CPV: 30213000-5, 30237400-3, 30237200-1, 48000000-8, 48760000-3, 30213100-6, 42962000-7, 30232100-5, 32322000-6, 38652120-7, 32420000-3, 30200000-1, 30237280-5, 32410000-0, 38112100-4, 38000000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 106293.13
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ALLTECH sp.j. Z. Pająk, A. Pająk 09-407 Płock, ul. Spółdzielcza 33
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 09-407 Płock, ul. Spółdzielcza 33
Kod pocztowy: 09-407
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 138148.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 138148.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 138148.68
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
W przypadku, gdy wykonawca na etapie dostawy otrzyma potwierdzenie przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową - zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 20004 r o podatku od towarów i usług - że sprzęt ujęty pod pozycjami 1-3, 12, 15, 17, 19-20 jest towarem w rozumieniu załącznika 8 do w/w ustawy, wówczas do tych artykułów możliwe będzie zastosowanie stawki podatku VAT 0 % i cena oferty wynosić będzie: 131.191,41 zł. W Formularzu oferty będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ i stanowiącym jego integralną część Zamawiający zastrzegł, że: „przepisy ustawy o VAT dopuszczają zastosowanie 0% stawki podatku do dostaw sprzętu komputerowego wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy z 2004 r. o podatku od towarów i usług dla placówek oświatowych. Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku Vat jest jednak możliwe pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową. Przy czym "posiadanie" należy rozumieć jako fizyczne posiadanie zamówienia przez podatnika, korzystającego z preferencyjnej stawki podatku Vat. Uzyskanie takiego potwierdzenia od organu nadzorującego dotyczy etapu dostawy a nie złożenia samej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający, dopiero po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej może wystąpić do organu nadzorującego o potwierdzenie zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie określił w SIWZ żadnych wymagań co do sposobu obliczenia ceny oferty, nie wskazał jaką stawkę należy przyjąć do porównania ofert, nie podał także czy zamierza wystąpić do organu nadzorującego o potwierdzenie zamówienia to należy uznać, że obowiązkiem wykonawców, składających oferty jest podanie ceny z uwzględnieniem PODSTAWOWEJ STAWKI podatku Vat. (por. orzeczenie KIO z dnia 28 maja 2019 r. KIO 889/19)”. Zamawiający informuje, iż znane mu są i stosuje przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2011 Nr 177 poz. 1054 z poźn.zm.). Zamawiający jest placówką oświatową rozumieniu ww. ustawy, a przedmiotem zamówienia jest m.in sprzęt komputerowy - towar wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług (tj. towar ujęty pod pozycjami 1-3, 12,15,17 19-20). Wymieniony w załączniku sprzęt komputerowy stanowi - zgodnie z przyjętą przez ustawodawcę nazwą - „wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy". Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 26 lit. a) powołanej ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych - przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15 cytowanego przepisu. Przepis art. 83 ust. 14 cytowanej ustawy stanowi, iż „dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt. 26, stosuje stawkę 0% pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt. 26 lit. a". Dostawca (wykonawca) stosuje stawkę podatku w wysokości 0% jedynie pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę zgodnie z odrębnymi przepisami. Warunkiem skutecznego zastosowania stawki VAT 0% jest otrzymanie przez Zamawiającego stosownego potwierdzenia, o którym mowa w zacytowanym wyżej art. 83 ust 13; jednak należy w tym przypadku wyraźnie podkreślić, iż tryb ten dotyczy etapu realizacji zamówienia, etapu dostawy i wystawienia faktury, nie zaś etapu przedstawienia oferty. Zamawiający dopiero po podpisaniu umowy z wykonawcą, co dopiero jest równoważne ze skutecznym zleceniem wykonawcy wykonania zamówienia, zwraca się do organu nadzorującego o wystawienie w/w potwierdzenia. Potwierdzeniem mającym formę zaświadczenia, organ nadzorujący, stwierdza jedynie, ze Zamawiający faktycznie jest placówką oświatową i że dane zamówienie rzeczywiście dotyczy sprzętu komputerowego wyspecyfikowanego w treści Załącznika nr 8 do ustawy o podatku VAT oraz jest przeznaczone dla niego. Zatem przedmiotowe zaświadczenie jest to niezbędny dokument dla samego wykonawcy, aby on - jako dostawca - miał prawo skutecznie i zgodnie z przepisami skarbowymi wystawić fakturę zatwierdzająca stawkę VAT 0%. Powyższy pogląd Zamawiającego jest zbieżny ze stanowiskiem wyrażonym w Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o sygn. ITPP2/443-820/13/EB z dnia 7 listopada 2013 r., której brzmienie jest następujące: „Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych - przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15. Według art. 43 ust. 9 ustawy, przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy. W załączniku tym wymieniono: Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych; Drukarki; Skanery; Urządzenia komputerowe do pism Braille''a (dla osób niewidomych i niedowidzących); Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy). W myśl art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy, dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a). Zgodnie z ust. 15 tego artykułu, dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego. Z powołanych regulacji wynika, że podstawą do zastosowania preferencyjnej 0% stawki podatku od towarów i usług przy dostawach sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych, jest przede wszystkim to, aby dostawa dokonana była bezpośrednio na rzecz powyższych placówek, a dostarczane towary należały do grup towarowych wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto wymagane jest spełnienie dodatkowego warunku - posiadania zamówienia, o którym mowa w art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy. Należy podkreślić, że użyte w tym przepisie określenie „pod warunkiem posiadania" oznacza fizyczne posiadanie stosownego zamówienia przez podatnika dokonującego dostawy, a nie datę sporządzenia, czy podpisania go przez właściwy organ nadzorujący placówkę oświatową. (...) Z treści wniosku wynika, że Spółka wygrała przetarg na dostawę sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu, z którym dnia 29 lipca 2013 r. podpisała umowę. Termin realizacji dostawy został określony jako: „do 90 dni od dnia podpisania umowy". Uniwersytet wystąpił do swojego organu nadzorującego - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - o wydanie „zaświadczenia" potwierdzającego, że zamówiony sprzęt komputerowy jest przeznaczony dla placówki oświatowej. Ze względu na obieg dokumentów zarówno w Ministerstwie, jak i na Uniwersytecie, Spółka nie może przewidzieć, z jaką datą zostanie wystawione takie „zaświadczenie" oraz z jaką datą je otrzyma. Zgodnie z zamówieniem, pierwsze dostawy Spółka będzie realizować w sierpniu 2013 r. Do dostaw realizowanych przed datą otrzymania „zaświadczenia" Spółka stosuje 0% stawkę podatku. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że jeżeli na dzień wystawienia faktury dokumentującej dokonanie dostawy sprzętu komputerowego na rzecz Uniwersytetu Spółka nie posiadała zaświadczenia wraz ze stosownym zamówieniem, o którym mowa w art. 86 ust. 14 ustawy, nie była uprawniona do zastosowania 0% stawki podatku, gdyż nie został spełniony warunek, o którym mowa w tym przepisie. Należy podkreślić, że dla możliwości zastosowania 0% stawki podatku na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, istotne znaczenie ma data faktycznego otrzymania przez Spółkę zamówienia, o którym mowa w art. 86 ust. 14 ustawy, a nie data wydania go przez właściwy organ nadzorujący placówkę oświatową." W świetle powyższego Wykonawca powinien obliczając cenę oferty zastosować podstawową stawkę podatku VAT, której wysokość na dzień składania ww. oferty wynosi 23% (art. 146a pkt 1 ustawy o podatku VAT).

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.