Ogłoszenie nr 510101939-N-2020 z dnia 10-06-2020 r.
Gmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie: Zdalna Szkoła w Gminie Grunwald

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program operacyjny Polska Cyfrowa na Lata 2014-2020 "Zdalna Szkoła"
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 530819-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Krajowy numer identyfikacyjny 51074323200000, ul. Gierzwałd  33, 14-107  Gierzwałd, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 642 69 00, e-mail s.sapryka@gminagrunwald.pl, sekreteriat@gminagrunwald.pl, faks 89 642 69 21.
Adres strony internetowej (url): http://gminagrunwald.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zdalna Szkoła w Gminie Grunwald
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RGGIOŚ.271.9.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego związanego z realizacją projektu pn. „Zdalna Szkoła w Gminie Grunwald”. 1) Szczegółowy zakres rzeczowy obejmuje: a) dostawę sprzętu komputerowego - Laptop /komputer przenośny w ilości - 26 szt., o następujących minimalnych parametrach techniczno – użytkowych: procesor Intel Core i 3, AMD Ryzen 5, Pamięć RAM od 6 gb do 8 gb, dysk twardy od 128 gb do 256 gb SSD, system operacyjny, matryca od 15 cali, klawiatura- Qwerty. Łączność Port 1Gbit LAN, wbudowane WiFi 802.11 a/b/g/n/Ac, napęd optyczny, co najmniej dwa porty USB, jeden port HDMI, gwarancja min. 24 miesiące + myszka bezprzewodowa. b) dostawa z instalacją oprogramowania biurowego dla 26 szt. komputerów przenośnych/laptopów: pozwalającego na tworzenie dokumentów tekstowych, umożliwiającego używanie, umożliwiającego tworzenie i edytowanie arkuszy kalkulacyjnych, umożliwiającego tworzenie edytowanie slajdów i prezentacji na komputerze i edytowanie innych dokumentów w tym online, umożliwiającego tworzenie notatek. Licencja dożywotnia. Program antywirusowy do użytku w domu, szkole, licencja na 30 stanowisk na 1 rok. c) ubezpieczenie sprzętu komputerowego od kradzieży na 1 rok. 2) Na wszystkie wyżej wymienione urządzenia, materiały Dostawca winien posiadać świadectwa jakości, deklaracje zgodności oraz wymagane certyfikaty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 48900000-7, 72268000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 55394
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ALLTECH S.J Z.Pająk, A.Pająk
Email wykonawcy: handlowy@alltech.pl
Adres pocztowy: Ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock
Kod pocztowy: 09-407
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 68143.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 68143.62
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 133516.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.