Ogłoszenie nr 510101835-N-2020 z dnia 10-06-2020 r.
Starostwo Powiatowe: Dostawa sprzętu i oprogramowania oraz wykonanie sieci elektryczno-logicznej w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 525092-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Starostwo Powiatowe, Krajowy numer identyfikacyjny 17081810200000, ul. Pl. Piłsudskiego  2, 14-500  Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 556 440 204, e-mail inwestycje@powiat-braniewo.pl, faks 556 440 205.
Adres strony internetowej (url): http://bip.powiat-braniewo.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu i oprogramowania oraz wykonanie sieci elektryczno-logicznej w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Or.272.1.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są dostawy związane z realizacją zadania pn. Dostawę sprzętu i oprogramowania oraz wykonanie sieci elektryczno-logicznej w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:: Część 1 – Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego wraz z uruchomieniem geoportalu. Część 2 – Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego Część 3 – wykonanie sieci elektryczno-logicznej Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia. Szczegółowe zasady i warunki opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ -Załącznik nr 1)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 30200000-1, 30230000-0, 30236000-2, 45314300-4, 48821000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego wraz z uruchomieniem geoportalu
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 171935
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sygnite Spółka Akcyjna
Email wykonawcy: przetargi@sygnite.pl
Adres pocztowy: Ul. Modlińska 199A/21
Kod pocztowy: 03-122
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 211480.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 211480.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 211480.05
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: wykonanie sieci elektryczno-logicznej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 28400
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENERGOCONTROL Paweł Bałdyga
Email wykonawcy: baldyga.pawel@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Szyszkowa 11/24
Kod pocztowy: 19-300
Miejscowość: Ełk
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 34932.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23893.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 35916.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.