Ogłoszenie nr 549140-N-2020 z dnia 2020-06-09 r.

Gmina Lubenia: Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Lubenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubenia, krajowy numer identyfikacyjny 69058212800000, ul. Lubenia  131 , 36-042  Lubenia, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8503914, 8755096, e-mail b.baran@lubenia.pl, faks 178 755 099.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.lubenia.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.lubenia.pl (otwierając zakładkę : Platforma zakupowa) lub https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.lubenia.pl (otwierając zakładkę : Platforma zakupowa) lub https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131 , pok. nr 2 Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Lubenia
Numer referencyjny: 271/12/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiot zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego 2) Przedmiot podzielony jest na zadania: a. Zadanie nr 1 - Dostawa 15 szt. komputerów typu All in One na potrzeby projektu – „Zdalna Szkoła + - Gmina Lubenia” b. Zadanie nr 2 – Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. Zadanie 1 Dostawa 15 szt. komputerów typu All in One na potrzeby projektu – „Zdalna Szkoła + - Gmina Lubenia” o wymaganiach jak niżej: Sprzęt wraz z oprogramowaniem Typ Komputer z ekranem o przekątnej min 23,8""" o maksymalnej rozdzielczości 1920x1080 z podświetleniem LED z powłoką przeciwodblaskową. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do sieci Internet, poczty elektronicznej, obsługi aplikacji i platform edukacyjnych i aplikacji obliczeniowych Procesor Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7600 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ) Pamięć operacyjna RAM 8GB DDR4 o częstotliwości taktowania 2666 MHz, możliwość rozbudowy do 32GB Parametry pamięci masowej Dysk wewnętrzny SSD o minimalnej pojemności 256 GB Karta graficzna Grafika z pamięcią współdzieloną z systemem operacyjnym, karta powinna osiągać w testach: PassMark - G3D Mark wynik min. 1470 punktów. (https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html) Inne Wbudowany mikrofon, głośniki, kamera internetowa, Wifi, Bluetooth oraz port LAN Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat producenta oprogramowania, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu z systemem operacyjnym preinstalowanego producenta oprogramowania System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny Windows 10 lub równoważny, klucz licencyjny Windows 10 lub systemu równoważnego musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: polską wersję językową, możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013,możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser), dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi, wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6, wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, integrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji, możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej, zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. Wsparcie techniczne producenta Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień co najmniej przez okres gwarancji. Wykonawca podaje link do strony internetowej na żądanie Zamawiającego lub przekazuje bezpłatnie sterowniki, uaktualnienia w inny sposób przez okres gwarancji i rękojmi. Pakiet oprogramowania biurowego Sposób licencjonowania proponowanego rozwiązania powinien uwzględniać możliwość przenoszenia pojedynczej licencji pakietu biurowego pomiędzy jednostkami sprzętowymi bez utraty ważności licencji. Zamawiający wymaga aby dostarczone oprogramowanie było fabrycznie nowy, wcześniej nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Równoważne oprogramowanie dla pakietu biurowego musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit, 2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na inne języki, w tym język angielski. b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym standardzie, 4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim Typ licencji: grupowa obejmująca 15 komputerów, bezterminowa Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać minimum: - edytor tekstów, - arkusz kalkulacyjny, - narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, - narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania. Gwarancja Gwarancja minimum – 24 miesiące Uwaga: Zakupiony w ramach projektu sprzęt zostanie przekazany nieodpłatnie do szkół na cele oświatowe. Zadanie 2 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” o wymaganiach jak niżej: Sprzęt wraz z oprogramowaniem j.m ilość 1 Laptop wraz z myszką bezprzewodową na USB, torba dwukomorowa i słuchawkami nausznymi- Typ: Komputer przenośny typu notebook z ekranem o przekątnej 15,6" o maksymalnej rozdzielczości 1920x1080 z podświetleniem LED z powłoką przeciwodblaskową. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Zastosowanie: Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do sieci Internet, poczty elektronicznej, aplikacji edukacyjnych i aplikacji obliczeniowych. Procesor: Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 3100 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie https://www.cpubenchmark.net/laptop.html ) Pamięć operacyjna: RAM 8GB DDR4 o częstotliwości taktowania 2133 MHz, możliwość rozbudowy do min 16GB Parametry pamięci masowej: Dysk wewnętrzny SSD o minimalnej pojemności 256 GB Karta graficzna: Grafika z pamięcią współdzieloną z systemem operacyjnym, karta powinna osiągać w testach: PassMark - G3D Mark wynik min. 820 punktów. https://www.videocardbenchmark.net/common_gpus.html Napęd wbudowany: DVD+/-RW DualLayer Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowany model laptopa musi posiadać certyfikat producenta oprogramowania, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu z systemem operacyjnym preinstalowanego producenta oprogramowania Wsparcie techniczne producenta: Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień co najmniej przez okres gwarancji. Wykonawca podaje link do strony internetowej na żądanie Zamawiającego lub przekazuje bezpłatnie sterowniki, uaktualnienia w inny sposób przez okres gwarancji i rękojmi . Szt. 5 2 System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub równoważny, klucz licencyjny Windows 10 Professional lub systemu równoważnego musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: polską wersję językową, możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016 oraz możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows (na poziomie funkcjonalnym domeny Windows Server 2012 R2), możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser), dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową, możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację, graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego, możliwość udostępniania plików i drukarek, możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi, wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6, wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, integrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji, możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej, zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. szt 5 3 Pakiet oprogramowania biurowego Sposób licencjonowania proponowanego rozwiązania powinien uwzględniać możliwość przenoszenia pojedynczej licencji pakietu biurowego pomiędzy jednostkami sprzętowymi bez utraty ważności licencji. Zamawiający wymaga aby dostarczone oprogramowanie było fabrycznie nowy, wcześniej nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Równoważne oprogramowanie dla pakietu biurowego musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1.Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit, 2.Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na inne języki, w tym język angielski. b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym standardzie, 4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim Specyfikacja: Typ licencji: standard, bezterminowa Liczba użytkowników: 1 użytkownik Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać minimum: - edytor tekstów, - arkusz kalkulacyjny, - narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, - narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania. Szt. 6 4 Monitor interaktywny z wbudowanym komputerem - przekątna obrazu 65cal, rozdzielczość 4K, posiada wbudowane Wi-Fi, głosniki 2x15W, odtwarzacz multimediów, monitor posiada powłokę non-glare, 4 porty USB 2.0, Pamięć Systemu minimum 4 GB, Pamięć Dysk twardy ~500 GB, 4 GB RAM RJ-45 Sieć Ethernet 10/100/1000 Mb/s – tylko PC Łączność Bezprzewodowa 802.11 a/b/g/n dwupasmowy 2,4 GHz – 5 GHz ze wsparciem dla MIMOBluetooth Bluetooth 4.0 LAN Wsparcie dla LAN 10/100/1000 Mbps WLAN Szt. 1 5 Dwupasmowy bezprzewodowy router gigabitowy • Standard sieci: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6 • Zasięg: Very large homes • Transfer danych: 802.11n : do 450 Mbps 802.11ac: do 1734 Mbps 802.11n TurboQAM : up to 600 Mbps • Antena: Zewnętrzna antena x 4 • Transmit/Receive: MIMO technology, 2.4 GHz 3 x 3, 5 GHz 4 x 4 • Pamięć: 128 MB Flash, 256 MB RAM • Kształtowanie wiązki: oparte na normach i uniwersalne Wysoka przepływność - 256-QAM Szerokość pasma - 20/40/80 MHz • Częstotliwość operacyjna: 2.4 GHz / 5 GHz • Szyfrowanie: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , obsługa WPS • Firewall i kontrola dostępu: Firewall: Wykrywanie włamań SPI, ochrona DoS, Kontrola dostępu: Kontrola rodzicielska, Filtr usług sieciowych, filtr URL, filtr portu • Porty: 4 x RJ45 dla 10/100/1000/Gigabitów BaseT dla LAN, 1 x RJ45 dla 10/100/1000/Gigabitów BaseT dla WAN, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1 • Tryb operacyjny: Bezprzewodowy router, Access point, Media bridge mode Szt. 1 6 Oprogramowanie antywirusowe - ochrona minimum 6 stanowsik, ochrona stacji roboczych i urządzeń mobilnych w ramach jendej subskrypcji, zawsze dostępna pomoc techniczna i aktualizacje oprogramowania, ochrona tożsamości użytkownika i transakcji online, ochrona przed wirusami, programami typu "spyware", exploit, destrukcyjnym oprogramowanie, praca w tle, małe obciążenie sprzętowe, ochrona sieci, inteligentna zapora, programowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, szt 1 7 Urządzenie wielofunkcyjne kolor (drukarka, skaner, kopiarka) - rozdzielczość druku 2400x600 dpi, automatyczny druk dwustronny, interfejs: USB, wi-fi, pojemnośc podajnika 250 arkuszy, szybkość druku w kolorze 31 str/min szt 1 8 Komputer stacjonarny z klawiaturą, myszką bezprzewodową na USB i słuchawkami nauszynymi - MONITOR: przekątna ekranu 23", powłoka matrycy: matowa, janośc 250cd/m2, rodzaj matrycy LED, IPS, rozdzielczość ekranu 1920x1080 (FullHD), KOMPUTER: Procesor: Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7700 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie https://www.cpubenchmark.net/laptop.html ) Pamięć operacyjna: RAM 8GB DDR4 o częstotliwości taktowania 2400 MHz, możliwość rozbudowy do min 32GB Parametry pamięci masowej: Dysk wewnętrzny SSD o minimalnej pojemności 256 GB Karta graficzna: Grafika z pamięcią współdzieloną z systemem operacyjnym, karta powinna osiągać w testach: PassMark - G3D Mark wynik min. 740 punktów. https://www.videocardbenchmark.net/common_gpus.html Napęd wbudowany: DVD+/-RW DualLayer Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowany model laptopa musi posiadać certyfikat producenta oprogramowania, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu z systemem operacyjnym preinstalowanego producenta oprogramowania Wsparcie techniczne producenta: Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień co najmniej przez okres gwarancji. Wykonawca podaje link do strony internetowej na żądanie Zamawiającego lub przekazuje bezpłatnie sterowniki, uaktualnienia w inny sposób przez okres gwarancji i rękojmi . UPS: Parametry minimalne:  Moc: 1000VA (800W),  Rodzaj UPS: Line-Interactive,  Rodzaj obudowy: Tower  Kształt Fali: sinusoida  Wbudowany wyświetlacz LCD  Porty komunikacyjne: USB  oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart w języku polskim szt 1 9 System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub równoważny, klucz licencyjny Windows 10 Professional lub systemu równoważnego musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: polską wersję językową, możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016 oraz możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows (na poziomie funkcjonalnym domeny Windows Server 2012 R2), możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser), dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową, możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację, graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego, możliwość udostępniania plików i drukarek, możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi, wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6, wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, integrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji, możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej, zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów szt 1 Gwarancja na sprzęt w ramach zdania Gwarancja minimum – 24 miesiące kpl 1 3) Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30214000-2
48000000-8
30230000-0
30237200-1
30213100-6
30231300-0
30211000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: zakończenie - do 30 dni od podpisania umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Informacja dotyczącą Podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje zaangażowanie Podwykonawców do wykonania zamówienia) – w Formularzu Oferty. 2. Pisemne zobowiązanie podmiotów wraz z dokumentami dotyczącymi (jeżeli dotyczy - składane wraz z ofertą): 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy Wykonawca składa wraz z ofertą).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zadanie 1 - 1300,00 PLN Zadanie 2 - 800,00 PLN

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Zobowiązanie do wymiany sprzętu na nowy 20,00
Okres gwarancji jakości dla sprzętu20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty dotyczących terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotowego zamówienia na niżej określonych zasadach: 1) Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy: a) gdy zajdzie konieczność wykonania zamówień dodatkowych które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia zamówienia objętego umową podstawową b) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia zamówienia jak:, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji), które uniemożliwiają prowadzenie usług i dostaw, c) wstrzymania dostaw przez organy administracji publicznej, d) zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów. 2) Poza przypadkami określonymi wyżej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w razie zaistnienia, po zawarciu umowy: a) przypadku siły wyższej, lub b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym również zmiany stawki podatku VAT. 2 Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy: 1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w SIWZ pod warunkiem, że: a) zamienne materiały i urządzenia będą miały lepsze parametry techniczne, bez pogorszenia warunków eksploatacyjnych, b) zmiany te spowodują obniżenie kosztów na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrów technicznych materiałów i urządzeń, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; d) zmiana zakresu dostaw, które wykonawca powierzył podwykonawcom a które określone są w złożonej ofercie i niniejszej umowy. 3 Pozostałe zmiany. 1) możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub otwarcia likwidacji Wykonawcy, 2) możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i negatywnych skutków dla Zamawiającego w sytuacji zmiany przepisów prawa powodujących istotne zmiany formalno– prawne . 3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania pełnego zakresu zamówienia, w sytuacji której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a nie powstałej z winy Zamawiającego ani Wykonawcy, maksymalnie do wysokości 20% wartości umowy bez żadnych negatywnych skutków prawnych i finansowych. 4 Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5 Zmiany umowy w rozumieniu art. 144 PZP nie stanowią: 1) zmiany danych związanych z obsługą organizacyjno – administracyjną np. zmiana kont bankowych, procedur związanych z uregulowaniem płatności wobec podwykonawców, 2) zmiany osób wskazanych w umowie do kontaktów między Stronami, 3) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach PZP 6 Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Katalog zmian określa projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ 7 Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest możliwa w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych - i wskazane wyżej zdarzenia będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. a) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust.1 może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust.1 mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiana tych kosztów uzasadnia zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności:  szczegółową kalkulację proponowanej nowej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji w tym zakresie w stosunku do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,  przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń. b) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt a, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów złożonych dokumentów do wglądu lub kopii tych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem). c) Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. d) Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust.1 e) Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. f) Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w lit. d, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów złożonych dokumentów do wglądu lub kopii tych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust.1 , mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiana tych kosztów uzasadnia zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia lit. c-d) stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego. g) Jeżeli w trakcie procedury opisanej w lit. a-f zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w ust. 1 uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami określonymi w ust.1.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zadanie 1 -Zamówienie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Zadanie 2 - Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie nr 1 - Dostawa 15 szt. komputerów typu All in One na potrzeby projektu – „Zdalna Szkoła + - Gmina Lubenia”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa 15 szt. komputerów typu All in One na potrzeby projektu – „Zdalna Szkoła + - Gmina Lubenia” o wymaganiach jak niżej: Sprzęt wraz z oprogramowaniem Typ Komputer z ekranem o przekątnej min 23,8""" o maksymalnej rozdzielczości 1920x1080 z podświetleniem LED z powłoką przeciwodblaskową. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do sieci Internet, poczty elektronicznej, obsługi aplikacji i platform edukacyjnych i aplikacji obliczeniowych Procesor Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7600 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ) Pamięć operacyjna RAM 8GB DDR4 o częstotliwości taktowania 2666 MHz, możliwość rozbudowy do 32GB Parametry pamięci masowej Dysk wewnętrzny SSD o minimalnej pojemności 256 GB Karta graficzna Grafika z pamięcią współdzieloną z systemem operacyjnym, karta powinna osiągać w testach: PassMark - G3D Mark wynik min. 1470 punktów. (https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html) Inne Wbudowany mikrofon, głośniki, kamera internetowa, Wifi, Bluetooth oraz port LAN Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat producenta oprogramowania, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu z systemem operacyjnym preinstalowanego producenta oprogramowania System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny Windows 10 lub równoważny, klucz licencyjny Windows 10 lub systemu równoważnego musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: polską wersję językową, możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013,możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser), dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi, wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6, wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, integrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji, możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej, zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. Wsparcie techniczne producenta Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień co najmniej przez okres gwarancji. Wykonawca podaje link do strony internetowej na żądanie Zamawiającego lub przekazuje bezpłatnie sterowniki, uaktualnienia w inny sposób przez okres gwarancji i rękojmi. Pakiet oprogramowania biurowego Sposób licencjonowania proponowanego rozwiązania powinien uwzględniać możliwość przenoszenia pojedynczej licencji pakietu biurowego pomiędzy jednostkami sprzętowymi bez utraty ważności licencji. Zamawiający wymaga aby dostarczone oprogramowanie było fabrycznie nowy, wcześniej nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Równoważne oprogramowanie dla pakietu biurowego musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit, 2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na inne języki, w tym język angielski. b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym standardzie, 4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim Typ licencji: grupowa obejmująca 15 komputerów, bezterminowa Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać minimum: - edytor tekstów, - arkusz kalkulacyjny, - narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, - narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania. Gwarancja Gwarancja minimum – 24 miesiące Uwaga: Zakupiony w ramach projektu sprzęt zostanie przekazany nieodpłatnie do szkół na cele oświatowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30214000-2, 48000000-8, 30230000-0, 30213100-6, 30231300-0, 30211000-1, 30237200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Zobowiązanie do wymiany sprzętu na nowy 20,00
Okres gwarancji jakości dla sprzętu20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zadanie 1 - Zamówienie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”


Część nr: 2Nazwa: Zadanie 2 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 2 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” o wymaganiach jak niżej: Sprzęt wraz z oprogramowaniem j.m ilość 1 Laptop wraz z myszką bezprzewodową na USB, torba dwukomorowa i słuchawkami nausznymi- Typ: Komputer przenośny typu notebook z ekranem o przekątnej 15,6" o maksymalnej rozdzielczości 1920x1080 z podświetleniem LED z powłoką przeciwodblaskową. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Zastosowanie: Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do sieci Internet, poczty elektronicznej, aplikacji edukacyjnych i aplikacji obliczeniowych. Procesor: Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 3100 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie https://www.cpubenchmark.net/laptop.html ) Pamięć operacyjna: RAM 8GB DDR4 o częstotliwości taktowania 2133 MHz, możliwość rozbudowy do min 16GB Parametry pamięci masowej: Dysk wewnętrzny SSD o minimalnej pojemności 256 GB Karta graficzna: Grafika z pamięcią współdzieloną z systemem operacyjnym, karta powinna osiągać w testach: PassMark - G3D Mark wynik min. 820 punktów. https://www.videocardbenchmark.net/common_gpus.html Napęd wbudowany: DVD+/-RW DualLayer Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowany model laptopa musi posiadać certyfikat producenta oprogramowania, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu z systemem operacyjnym preinstalowanego producenta oprogramowania Wsparcie techniczne producenta: Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień co najmniej przez okres gwarancji. Wykonawca podaje link do strony internetowej na żądanie Zamawiającego lub przekazuje bezpłatnie sterowniki, uaktualnienia w inny sposób przez okres gwarancji i rękojmi . Szt. 5 2 System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub równoważny, klucz licencyjny Windows 10 Professional lub systemu równoważnego musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: polską wersję językową, możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016 oraz możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows (na poziomie funkcjonalnym domeny Windows Server 2012 R2), możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser), dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową, możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację, graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego, możliwość udostępniania plików i drukarek, możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi, wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6, wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, integrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji, możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej, zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. szt 5 3 Pakiet oprogramowania biurowego Sposób licencjonowania proponowanego rozwiązania powinien uwzględniać możliwość przenoszenia pojedynczej licencji pakietu biurowego pomiędzy jednostkami sprzętowymi bez utraty ważności licencji. Zamawiający wymaga aby dostarczone oprogramowanie było fabrycznie nowy, wcześniej nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Równoważne oprogramowanie dla pakietu biurowego musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1.Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit, 2.Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na inne języki, w tym język angielski. b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym standardzie, 4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim Specyfikacja: Typ licencji: standard, bezterminowa Liczba użytkowników: 1 użytkownik Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać minimum: - edytor tekstów, - arkusz kalkulacyjny, - narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, - narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania. Szt. 6 4 Monitor interaktywny z wbudowanym komputerem - przekątna obrazu 65cal, rozdzielczość 4K, posiada wbudowane Wi-Fi, głosniki 2x15W, odtwarzacz multimediów, monitor posiada powłokę non-glare, 4 porty USB 2.0, Pamięć Systemu minimum 4 GB, Pamięć Dysk twardy ~500 GB, 4 GB RAM RJ-45 Sieć Ethernet 10/100/1000 Mb/s – tylko PC Łączność Bezprzewodowa 802.11 a/b/g/n dwupasmowy 2,4 GHz – 5 GHz ze wsparciem dla MIMOBluetooth Bluetooth 4.0 LAN Wsparcie dla LAN 10/100/1000 Mbps WLAN Szt. 1 5 Dwupasmowy bezprzewodowy router gigabitowy • Standard sieci: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6 • Zasięg: Very large homes • Transfer danych: 802.11n : do 450 Mbps 802.11ac: do 1734 Mbps 802.11n TurboQAM : up to 600 Mbps • Antena: Zewnętrzna antena x 4 • Transmit/Receive: MIMO technology, 2.4 GHz 3 x 3, 5 GHz 4 x 4 • Pamięć: 128 MB Flash, 256 MB RAM • Kształtowanie wiązki: oparte na normach i uniwersalne Wysoka przepływność - 256-QAM Szerokość pasma - 20/40/80 MHz • Częstotliwość operacyjna: 2.4 GHz / 5 GHz • Szyfrowanie: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , obsługa WPS • Firewall i kontrola dostępu: Firewall: Wykrywanie włamań SPI, ochrona DoS, Kontrola dostępu: Kontrola rodzicielska, Filtr usług sieciowych, filtr URL, filtr portu • Porty: 4 x RJ45 dla 10/100/1000/Gigabitów BaseT dla LAN, 1 x RJ45 dla 10/100/1000/Gigabitów BaseT dla WAN, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1 • Tryb operacyjny: Bezprzewodowy router, Access point, Media bridge mode Szt. 1 6 Oprogramowanie antywirusowe - ochrona minimum 6 stanowsik, ochrona stacji roboczych i urządzeń mobilnych w ramach jendej subskrypcji, zawsze dostępna pomoc techniczna i aktualizacje oprogramowania, ochrona tożsamości użytkownika i transakcji online, ochrona przed wirusami, programami typu "spyware", exploit, destrukcyjnym oprogramowanie, praca w tle, małe obciążenie sprzętowe, ochrona sieci, inteligentna zapora, programowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, szt 1 7 Urządzenie wielofunkcyjne kolor (drukarka, skaner, kopiarka) - rozdzielczość druku 2400x600 dpi, automatyczny druk dwustronny, interfejs: USB, wi-fi, pojemnośc podajnika 250 arkuszy, szybkość druku w kolorze 31 str/min szt 1 8 Komputer stacjonarny z klawiaturą, myszką bezprzewodową na USB i słuchawkami nauszynymi - MONITOR: przekątna ekranu 23", powłoka matrycy: matowa, janośc 250cd/m2, rodzaj matrycy LED, IPS, rozdzielczość ekranu 1920x1080 (FullHD), KOMPUTER: Procesor: Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7700 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie https://www.cpubenchmark.net/laptop.html ) Pamięć operacyjna: RAM 8GB DDR4 o częstotliwości taktowania 2400 MHz, możliwość rozbudowy do min 32GB Parametry pamięci masowej: Dysk wewnętrzny SSD o minimalnej pojemności 256 GB Karta graficzna: Grafika z pamięcią współdzieloną z systemem operacyjnym, karta powinna osiągać w testach: PassMark - G3D Mark wynik min. 740 punktów. https://www.videocardbenchmark.net/common_gpus.html Napęd wbudowany: DVD+/-RW DualLayer Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowany model laptopa musi posiadać certyfikat producenta oprogramowania, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu z systemem operacyjnym preinstalowanego producenta oprogramowania Wsparcie techniczne producenta: Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień co najmniej przez okres gwarancji. Wykonawca podaje link do strony internetowej na żądanie Zamawiającego lub przekazuje bezpłatnie sterowniki, uaktualnienia w inny sposób przez okres gwarancji i rękojmi . UPS: Parametry minimalne:  Moc: 1000VA (800W),  Rodzaj UPS: Line-Interactive,  Rodzaj obudowy: Tower  Kształt Fali: sinusoida  Wbudowany wyświetlacz LCD  Porty komunikacyjne: USB  oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart w języku polskim szt 1 9 System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub równoważny, klucz licencyjny Windows 10 Professional lub systemu równoważnego musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: polską wersję językową, możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016 oraz możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows (na poziomie funkcjonalnym domeny Windows Server 2012 R2), możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser), dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową, możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację, graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego, możliwość udostępniania plików i drukarek, możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi, wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6, wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, integrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji, możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej, zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów szt 1 Gwarancja na sprzęt w ramach zdania Gwarancja minimum – 24 miesiące kpl 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30214000-2, 48000000-8, 30230000-0, 30237200-1, 30213100-6, 30231300-0, 30211000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Zobowiązanie do wymiany sprzętu na nowy 20,00
Okres gwarancji jakości dla sprzętu20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zadanie 2- Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020