Ogłoszenie nr 510101401-N-2020 z dnia 09-06-2020 r.
Miasto Stoczek Łukowski: Dostawy w ramach projektu „Nasze przyjazne przedszkole – lepszy start w szkole"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 12.1.- Edukacja przedszkolna
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541687-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stoczek Łukowski, Krajowy numer identyfikacyjny 71158239700000, ul. plac Tadeusz Kościuszki 1  , 21-450  Stoczek Łukowski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 0-25 7970001, 7970173, e-mail miasto@stoczek-lukowski.pl, faks 0-25 7970073.
Adres strony internetowej (url): www.stoczek-lukowski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy w ramach projektu „Nasze przyjazne przedszkole – lepszy start w szkole"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IRL.271.4.1.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są dostawy w ramach projektu „Nasze przyjazne przedszkole – lepszy start w szkole”. Zamówienie zostało podzielone na 3 części: Zadanie nr I: Wyposażenie toalety i prace dostosowawcze- załącznik nr 5A do SIWZ; Zadanie nr II: AGD – Wyposażenie kuchni - załącznik nr 5B do SIWZ; Zadanie nr III: Wyposażenie informatyczne sali- załącznik nr 5C do SIWZ; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdego zadania - części zamówienia został zawarty w złączniki nr 5A; załączniku 5B i załączniku 5C,
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 39220000-0, 30230000-0, 32322000-6, 44411700-1, 48771000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Wyposażenie toalety i prace dostosowawcze
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie zadanie nr 1 nie wpłynęła żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: AGD – Wyposażenie kuchni
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy, Zamawiający unieważnił postępowanie. W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty dla zadania nr2, 67 145,70zł brutto znacznie przekroczyła możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 55 806,00zł brutto.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Wyposażenie informatyczne sali
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie zadanie nr 3 nie wpłynęła żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.