Ogłoszenie nr 510101154-N-2020 z dnia 09-06-2020 r.
Trybunał Konstytucyjny: ROZBUDOWA SYSTEMU WIRTUALIZACYJNEGO O NOWY SPRZĘT Z OPROGRAMOWANIEM

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 529607-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Trybunał Konstytucyjny, Krajowy numer identyfikacyjny 12764020000000, ul. Al. Szucha  12A, 00-918  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 215 766, e-mail przetargi@trybunal.gov.pl, faks 226 221 830.
Adres strony internetowej (url): www.trybunal.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROZBUDOWA SYSTEMU WIRTUALIZACYJNEGO O NOWY SPRZĘT Z OPROGRAMOWANIEM
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Adm.221.2.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Serwer z pakietem gwarancyjnym producenta i oprogramowaniem serwerowym (konfiguracja nr 1) - szt. 2 Serwer z pakietem gwarancyjnym producenta i oprogramowaniem serwerowym (konfiguracja nr 2) - szt. 5
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48822000-6

Dodatkowe kody CPV: 48210000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 230748.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SI4IT Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@si4it.pl
Adres pocztowy: Ul. Uczniowska 23A
Kod pocztowy: 52-222
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 283820.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 283820.04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 841935.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.