Ogłoszenie nr 510100593-N-2020 z dnia 09-06-2020 r.
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 535514-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 01254763400000, ul. ul. Szwoleżerów  5, 00-464  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 3366126, e-mail giller.alicja@zgn.waw.pl, faks 22 3366192.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy: www.zgn.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
TZ-030/R/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (w tym Administracji Domów Komunalnych Nr 1-6 oraz siedziby pionu Finansowo - Księgowego) w okresie od dnia 01.06.2020r. do dnia 31.05.2022 r. Usługa ma charakter powszechny i jest świadczona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnia świadczenie publicznie dostępnych usług telefonicznych, w szczególności przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej, w zakresie: 1)połączeń strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych, międzynarodowych 2)uzyskania dostępu do służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy zapewnienia przez Wykonawcę pomocy konsultanta dostawcy usług przy korzystaniu z usługi uzyskania informacji o numerach telefonicznych, dostępu do spisów abonentów, korzystania z połączeń z numerami niegeograficznymi.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64200000-8

Dodatkowe kody CPV: 64211000-8, 32551200-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 137918.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Orange Polska S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Kod pocztowy: 02-326
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 154903.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 101826.29
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 154903.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.