Ogłoszenie nr 510100417-N-2020 z dnia 09-06-2020 r.
Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska: Dostawa urządzeń do pomiaru prędkości wody typu ADV wraz z komputerem terenowym i oprogramowaniem CFD dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pn.: „Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas” – NOAH, realizowany na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, nr zadania 033463
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 538237-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540083055-N-2020, 540087301-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Krajowy numer identyfikacyjny 00000162000000, ul. G. Narutowicza  11/12, 80-233  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48583472419, e-mail szp@wilis.pg.gda.pl, faks +48583472413.
Adres strony internetowej (url): https://www.pg.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń do pomiaru prędkości wody typu ADV wraz z komputerem terenowym i oprogramowaniem CFD dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP 7/WILiŚ/2020, CRZP 94/002/D/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do pomiaru prędkości wody typu ADV wraz z komputerem terenowym i oprogramowaniem CFD dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. 2.Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy części: Część A – Urządzenia do pomiaru prędkości wody typu ADV, Część B – Komputer terenowy, Część C –Oprogramowanie CFD 3.Przedmiot zamówienia obejmuje: Część A – Urządzenia do pomiaru prędkości wody typu ADV - dostawę do siedziby Zamawiającego - Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek HYDRO nr 20, I piętro pokój nr 108. Koszty z tym związane należy wliczyć w cenę oferty. Część B – Komputer terenowy - dostawę do siedziby Zamawiającego - Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek HYDRO nr 20, I piętro pokój nr 108. Koszty z tym związane należy wliczyć w cenę oferty. Część C – Oprogramowanie CFD - dostawę linków (odnośnik, odsyłacz, link, hiperłączy) i instrukcji niezbędnych do pobrania plików instalacyjnych oprogramowania, klucza licencyjnego i aktywacji licencji na komputerze Zamawiającego w formie elektronicznej (download) na wskazany w umowie adres e-mail. 4. Przedmiot zamówienia przeznaczony będzie na potrzeby realizacji projektu pn.: „Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas” – NOAH, realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, nr zadania 033463. 5.Przedmiot zamówienia w części A i B musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich. W części C klucz licencyjny na oprogramowanie musi być nowy (tj. nie mógł być wcześniej użyty ani nie może być przedmiotem praw osób trzecich). 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 7.Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4A, 4B i 4C do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 38420000-5

Dodatkowe kody CPV: 30213100-6, 48460000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część A - Urządzenia do pomiaru prędkości wody typu ADV
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. W postępowaniu do części A została złożona tylko jedna oferta Wykonawcy: Nortek Oceanografische Instrumenten en Diensten B.V., Schipholweg 333A, 1171 PL Badhoevedorp, The Netherlands, która podlega odrzuceniu z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Do przedstawionego powyżej stanu faktycznego znajduje zastosowanie przesłanka, o której mowa w art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część B - Komputer terenowy
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Uzasadnienie W postępowaniu do części B nie została złożona żadna oferta. Do przedstawionego powyżej stanu faktycznego znajduje zastosowanie przesłanka, o której mowa w art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Część C - Oprogramowanie CFD
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Uzasadnienie W postępowaniu do części C została złożona tylko jedna oferta Wykonawcy: SOFTBOOKS, ul. Pszona 3/69, 31-462 Kraków z ceną 14.157,30 euro. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 7.985,00 euro i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Do przedstawionego powyżej stanu faktycznego znajduje zastosowanie przesłanka, o której mowa w art. 93 ust.1 pkt ustawy Pzp. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.