Ogłoszenie nr 548684-N-2020 z dnia 2020-06-08 r.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich: Sukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, krajowy numer identyfikacyjny 00028898100000, ul. Wybrzeże L.Pasteura  1 , 50-367  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 7841174, e-mail monika.komorowska@am.wroc.pl, faks 71 7840045.
Adres strony internetowej (URL): www.umed.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.umed.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.umed.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A.111.1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Numer referencyjny: UMW/AZ/PN-64/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych wyspecyfikowanych w załączniku nr 2 (A-B) do SIWZ, w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 odrębne części A i B, osobno oceniane: a) Część A – Sukcesywna dostawa i montaż części i akcesoriów komputerowych; b) Część B – Sukcesywna dostawa Pendrive’ów Dotyczy części A 1. Wykonawca ma wycenić każdą pozycję wykazu z uwzględnieniem kosztów: a) dojazdu pracowników Wykonawcy do wyznaczonego miejsca na terenie miasta Wrocławia, gdzie znajduje się sprzęt, w celu zamontowania w nim zamawianych części lub akcesoriów komputerowych, b) należności za pracę serwisanta – montaż w miejscu użytkowania lub w serwisie firmowym, c) materiału potrzebnego do wymiany lub napraw, d) testowania i uruchomienia sprzętu po zamontowaniu lub naprawie. 2. W zakres dostaw, o których mowa w pkt. 1, wchodzą następujące czynności: usuwanie awarii sprzętu – doprowadzanie sprzętu do poprawnej pracy, wymiana elementów uszkodzonych, reinstalowanie posiadanego przez użytkownika legalnego oprogramowania – po awarii. 3. Procedura postępowania w przypadku naprawy, modernizacji czy rozbudowy sprzętu standardowego zawierającego podstawowe dyski twarde, napędy FDD, CD-Romy, pamięci, myszki, kable, karty graficzne, płyty główne oraz procesory: a) Wykonawca zrealizuje dostawę części i akcesoriów komputerowych wymienionych w zleceniu przekazanym przez Centrum Informatyczne UMW (CI), a Użytkownik potwierdzi w Karcie zlecenia (wystawionej przez Wykonawcę) wykonanie naprawy z wymianą podzespołów oraz poprawne działanie sprzętu po naprawie. b) Wykonawca przekaże do CI potwierdzoną przez użytkownika Kartę zlecenia oraz fakturę, wystawioną za wykonaną usługę (pkt. a) c) Zamawiający ureguluje należność za zrealizowaną dostawę oraz usługę w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury, po wcześniejszym podpisania Karty zlecenia. 4. Zamawiający ustalił następujące warunki organizacji serwisu oraz gwarancji wykonanej usługi: a) Dokumenty zleceń wystawione przez CI zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres email Wykonawcy w dniach roboczych między godziną 8-16. Czas realizacji zlecenia przez Wykonawcę liczony będzie od daty przesłania dokumentu zlecenia, b) termin realizacji zlecenia serwisowego zwykłego: zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu ofertowym Zał. nr 1 A do SIWZ, nie dłuższy jednak niż 8 dni roboczych od dnia odbioru zlecenia (w razie nie dokonania naprawy w tym terminie, zostanie dostarczony sprzęt zastępczy), c) termin realizacji zlecenia pilnego (ok. 10% wszystkich zleceń) przekazanego faksem lub pocztą elektroniczną: zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu ofertowym Zał. nr 1 A do SIWZ, nie dłuższym jednak niż 4 dni robocze od dnia odbioru zlecenia, d) okres gwarancji na części komisowe instalowane w sprzęcie komputerowym, dla którego brak na rynku części nowych: min. 6 miesięcy, e) okres gwarancji pozostałych podzespołów, części czy akcesoriów: gwarancja producenta, min. 12 miesięcy. Dotyczy części B 5. Miejsce dostaw: Dostawy Pendrive’ów, będą realizowane do wskazanych w zleceniach jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zlokalizowanych na terenie miasta Wrocławia. 6. Zamawiający ustalił następujące warunki organizacji dostaw oraz gwarancji: a) termin realizacji zlecenia zwykłego przekazanego faksem lub pocztą elektroniczną: zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu ofertowym Zał. nr 1 B do SIWZ, nie dłuższy jednak niż 8 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia, b) termin realizacji zlecenia pilnego (ok. 10% wszystkich zleceń) przekazanego faksem lub pocztą elektroniczną: zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu ofertowym Zał. nr 1 B do SIWZ, nie dłuższy jednak niż 4 dni robocze od dnia otrzymania zlecenia, c) okres gwarancji: min. 12 miesięcy. Dotyczy części A i B 7. Podane w załączniku nr 2 (A-B) do SIWZ ilości są ilościami prognozowanymi. Zamawiający nie zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z zamieszczoną prognozą, jeżeli rzeczywiste potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu będą odbiegały od przedstawionego planu. 8. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przedstawione w projekcie umowy – załącznik nr 5 (A-B) do SIWZ. 9. Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym dla danej części (wzór – zał. nr 1 (A-B) do Siwz) łączną cenę realizacji przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 30237000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30237100-0
50320000-4
30234600-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
4. Oferta powinna zawierać: 1) Formularz ofertowy (wzór – załącznik nr 1A i 1B do Siwz) – wypełniony przez Wykonawcę, 2) Formularz asortymentowo-cenowy (wzór – załącznik nr 2A i 2B do Siwz) – wypełniony przez Wykonawcę, w wersji papierowej. Zamawiający prosi również o załączenie Formularza asortymentowo-cenowego w wersji elektronicznej – na płycie CD, plik EXCEL. 3) Oświadczenie wymienione w Rozdziale VII pkt. 1 – 4 (wzór załącznik nr 3 do Siwz) – wypełnione przez Wykonawcę, 4) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwa winny być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Siwz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena realizacji zamówienia 60,00
Termin realizacji zlecenia zwykłego20,00
Termin realizacji zlecenia pilnego20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 Pzp., albo, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Pzp., jedna z wymienionych poniżej okoliczności: 1) zmiana stawki podatku VAT w toku wykonywania umowy – do ceny netto zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury; 2) wejście w życie innych, niż wymienione w pkt 1, regulacji prawnych po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany; 3) wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów, 4) braku dostępności zaoferowanego produktu (np. z powodu zakończenia produkcji lub wycofania z rynku) – w takim przypadku dopuszcza się możliwość dostarczenia innego produktu o parametrach co najmniej równych lub lepszych od przedstawionych w Ofercie Wykonawcy. 5) wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i jej skutkami, powodującymi niemożność dotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji, określonego w umowie. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności oraz na podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę i potwierdzających te okoliczności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-19, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część A – Sukcesywna dostawa i montaż części i akcesoriów komputerowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych wyspecyfikowanych w załączniku nr 2 (A-B) do SIWZ, w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 odrębne części A i B, osobno oceniane: a) Część A – Sukcesywna dostawa i montaż części i akcesoriów komputerowych Dotyczy części A 1. Wykonawca ma wycenić każdą pozycję wykazu z uwzględnieniem kosztów: a) dojazdu pracowników Wykonawcy do wyznaczonego miejsca na terenie miasta Wrocławia, gdzie znajduje się sprzęt, w celu zamontowania w nim zamawianych części lub akcesoriów komputerowych, b) należności za pracę serwisanta – montaż w miejscu użytkowania lub w serwisie firmowym, c) materiału potrzebnego do wymiany lub napraw, d) testowania i uruchomienia sprzętu po zamontowaniu lub naprawie. 2. W zakres dostaw, o których mowa w pkt. 1, wchodzą następujące czynności: usuwanie awarii sprzętu – doprowadzanie sprzętu do poprawnej pracy, wymiana elementów uszkodzonych, reinstalowanie posiadanego przez użytkownika legalnego oprogramowania – po awarii. 3. Procedura postępowania w przypadku naprawy, modernizacji czy rozbudowy sprzętu standardowego zawierającego podstawowe dyski twarde, napędy FDD, CD-Romy, pamięci, myszki, kable, karty graficzne, płyty główne oraz procesory: a) Wykonawca zrealizuje dostawę części i akcesoriów komputerowych wymienionych w zleceniu przekazanym przez Centrum Informatyczne UMW (CI), a Użytkownik potwierdzi w Karcie zlecenia (wystawionej przez Wykonawcę) wykonanie naprawy z wymianą podzespołów oraz poprawne działanie sprzętu po naprawie. b) Wykonawca przekaże do CI potwierdzoną przez użytkownika Kartę zlecenia oraz fakturę, wystawioną za wykonaną usługę (pkt. a) c) Zamawiający ureguluje należność za zrealizowaną dostawę oraz usługę w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury, po wcześniejszym podpisania Karty zlecenia. 4. Zamawiający ustalił następujące warunki organizacji serwisu oraz gwarancji wykonanej usługi: a) Dokumenty zleceń wystawione przez CI zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres email Wykonawcy w dniach roboczych między godziną 8-16. Czas realizacji zlecenia przez Wykonawcę liczony będzie od daty przesłania dokumentu zlecenia, b) termin realizacji zlecenia serwisowego zwykłego: zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu ofertowym Zał. nr 1 A do SIWZ, nie dłuższy jednak niż 8 dni roboczych od dnia odbioru zlecenia (w razie nie dokonania naprawy w tym terminie, zostanie dostarczony sprzęt zastępczy), c) termin realizacji zlecenia pilnego (ok. 10% wszystkich zleceń) przekazanego faksem lub pocztą elektroniczną: zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu ofertowym Zał. nr 1 A do SIWZ, nie dłuższym jednak niż 4 dni robocze od dnia odbioru zlecenia, d) okres gwarancji na części komisowe instalowane w sprzęcie komputerowym, dla którego brak na rynku części nowych: min. 6 miesięcy, e) okres gwarancji pozostałych podzespołów, części czy akcesoriów: gwarancja producenta, min. 12 miesięcy. 7. Podane w załączniku nr 2 (A-B) do SIWZ ilości są ilościami prognozowanymi. Zamawiający nie zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z zamieszczoną prognozą, jeżeli rzeczywiste potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu będą odbiegały od przedstawionego planu. 8. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przedstawione w projekcie umowy – załącznik nr 5 (A-B) do SIWZ. 9. Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym dla danej części (wzór – zał. nr 1 (A-B) do Siwz) łączną cenę realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30237000-9, 30237100-0, 50320000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena realizacji przedmiotu zamówienia60,00
Termin realizacji zlecenia zwykłego 20,00
Termin realizacji zlecenia pilnego20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Część B – Sukcesywna dostawa Pendrive’ów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych wyspecyfikowanych w załączniku nr 2 (A-B) do SIWZ, w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 odrębne części A i B, osobno oceniane Dotyczy części B 5. Miejsce dostaw: Dostawy Pendrive’ów, będą realizowane do wskazanych w zleceniach jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zlokalizowanych na terenie miasta Wrocławia. 6. Zamawiający ustalił następujące warunki organizacji dostaw oraz gwarancji: a) termin realizacji zlecenia zwykłego przekazanego faksem lub pocztą elektroniczną: zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu ofertowym Zał. nr 1 B do SIWZ, nie dłuższy jednak niż 8 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia, b) termin realizacji zlecenia pilnego (ok. 10% wszystkich zleceń) przekazanego faksem lub pocztą elektroniczną: zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu ofertowym Zał. nr 1 B do SIWZ, nie dłuższy jednak niż 4 dni robocze od dnia otrzymania zlecenia, c) okres gwarancji: min. 12 miesięcy. Dotyczy części A i B 7. Podane w załączniku nr 2 (A-B) do SIWZ ilości są ilościami prognozowanymi. Zamawiający nie zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z zamieszczoną prognozą, jeżeli rzeczywiste potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu będą odbiegały od przedstawionego planu. 8. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przedstawione w projekcie umowy – załącznik nr 5 (A-B) do SIWZ. 9. Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym dla danej części (wzór – zał. nr 1 (A-B) do Siwz) łączną cenę realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30234600-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena realizacji przedmiotu zamówienia60,00
Termin realizacji zlecenia zwykłego 20,00
Termin realizacji zlecenia pilnego20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: