Ogłoszenie nr 548276-N-2020 z dnia 2020-06-08 r.

Zarząd Powiatu Mikołowskiego: „ Zakup modułów oprogramowania systemu informatycznego przy realizacji projektu pn.: "Cyfrowy Powiat Mikołowski-BIS” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn.: "Cyfrowy Powiat Mikołowski-BIS” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Mikołowskiego, krajowy numer identyfikacyjny 27628477900000, ul. Żwirki i Wigury  4a , 43-190  Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032) 32-48-100, 32-48-125, e-mail zampub@mikolowski.pl, faks (032) 32-48-147, 32-48-132.
Adres strony internetowej (URL): http://powiat_mikolow.bip.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://powiat_mikolow.bip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://powiat_mikolow.bip.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Mikołowie,ul.Żwirki i Wigury 4a,43 - 190 Mikołów, wejście A,parter,portiernia.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „ Zakup modułów oprogramowania systemu informatycznego przy realizacji projektu pn.: "Cyfrowy Powiat Mikołowski-BIS” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup modułów oprogramowania wraz z licencjami, stanowiącymi rozwinięcie istniejących funkcjonalności istniejących systemów informatycznych oraz wdrożenie zaplanowanych elektronicznych usług publicznych w ramach projektu pn.: „Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” II Osi Priorytetowej „CYFROWE ŚLĄSKIE”, Działanie 2.1 „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych”. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje moduły oprogramowania: 1) Oprogramowanie do ewidencji zamówień publicznych, umów i faktur- 1 sztuka 2) Oprogramowanie udostępniające informacje kadrowo-płacowe - 1 sztuka 3) Portal e-usług- 1 sztuka 4) System Konsultacji Społecznych wraz z aplikacją mobilną - 1 sztuka Wykonawca zobowiązany jest udzielić na przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcy gwarancji. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Kod CPV: 48200000-0 – Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu 48780000-9 – Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością 48920000-3 – Pakiety oprogramowania do automatyzacji prac biurowych 72212200-0 – Usługi opracowania oprogramowania dla sieci, Internetu, intranetu 72263000-6 – Usługi wdrażania oprogramowania. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: 2.1. Zadanie I:”Zakup i wdrożenie modułów do rozwoju systemów informatycznych” Przedmiot zamówienia w tym zadaniu obejmuje zakup następujących modułów oprogramowania wraz z licencjami i ich wdrożenie: a) Oprogramowanie do ewidencji zamówień publicznych, umów i faktur - 1 sztuka b) Oprogramowanie udostępniające informacje kadrowo-płacowe - 1 sztuka c) Portal e-usług- 1sztuka Wykonawca zobowiązany jest udzielić na przedmiot zamówienia, opisany w zadaniu I minimum 36 miesięcy gwarancji. Okres rękojmi za wady będzie równy okresowi gwarancji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Kody CPV: 48200000-0 – Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu 48780000-9 – Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością 48920000-3 – Pakiety oprogramowania do automatyzacji prac biurowych 72212200-0 – Usługi opracowania oprogramowania dla sieci, Internetu, intranetu 72263000-6 – Usługi wdrażania oprogramowania. 2.2. Zadanie II: „Zakup i wdrożenie modułu do konsultacji społecznych” Przedmiot zamówienia w tym zadaniu obejmuje zakup następujących modułów oprogramowania wraz z licencjami i ich wdrożenie: a) System Konsultacji Społecznych wraz z aplikacją mobilną - 1 sztuka Wykonawca zobowiązany jest udzielić na przedmiot zamówienia, opisany w zadaniu II minimum 36 miesięcy gwarancji. Okres rękojmi za wady będzie równy okresowi gwarancji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 48200000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48780000-9
48920000-3
72212200-0
72263000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-11-15

II.9) Informacje dodatkowe: Przez termin wykonania/zakończenia zamówienia należy rozumieć spisanie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiajacy nie opisuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: Zadanie I 1.2.3.1 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie : - jedną dostawę oprogramowania informatycznego wraz z wdrożeniem systemu elektronicznych usług publicznych* o wartości wykonanej dostawy minimum 250.000 zł brutto; 1.2.3.2.Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, następujące osoby: a) jedną osobę ( Kierownik Zespołu) posiadającą następujące doświadczenie: - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert ,pełniła funkcję kierownika zespołu/kierownika projektu lub równoważną, w ramach której zarządzała, nadzorowała i kierowała wdrożeniem minimum jednego systemu informatycznego , o wartości minimum 250.000,00 zł brutto; b) dwie osoby ( specjaliści ds. wdrożeń systemów informatycznych) z których każda musi posiadać następujące doświadczenie; - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert brała udział, jako specjalista ds. wdrożeń lub na równoważnej funkcji , w minimum 2 wdrożeniach systemu informatycznego ; * pod pojęciem „elektronicznych usług publicznych” Zamawiający rozumie usługi świadczone przez podmiot publiczny bez jednoczesnej obecności stron (na odległość),poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne; Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji wskazanych w punkcie 1.2.3.2 lit.a) i b) przez ta samą osobę. Zadanie II 1.2.3.1 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie : - jedną dostawę oprogramowania informatycznego do konsultacji społecznych o wartości wykonanej dostawy minimum 30.000 zł brutto; 1.2.3.2.Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, następujące osoby: a) dwie osoby ( specjaliści ds. wdrożeń systemów informatycznych) z których każda musi posiadać następujące doświadczenie; - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert brała udział, jako specjalista ds. wdrożeń lub na równoważnej funkcji , w minimum 2 wdrożeniach systemu informatycznego ; 2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.1. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 3 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 3.1.1. wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 3.1.2. zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy; 3.1.3. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 3.1.4. z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3.2. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust.3. 4.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1.2 musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów: 3.1.1. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ; 3.1.2. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, zgodnie ze wzorem wykazu stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ; UWAGA! Jeżeli zakres dostawy przedstawiony w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że dostawy zostały wykonane należycie jest szerszy od opisanego przez Zamawiającego w punkcie II. 1.2.3.1 SIWZ należy, w wykazie dostaw, podać wartość dostaw odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia. W przypadku dostawy, której wartość wyrażona jest w innej walucie niż złoty polski należy dokonać przeliczenia według średniego kursu polskiego złotego w stosunku do waluty, w której wyrażona jest wartość dostawy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty , o których mowa w pkt. 3.1.1, pkt 3.1.2 Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym , sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 (zadanie I) i/lub Załącznik nr 2a (zadanie II) , następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ); 1.2. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt II ppkt 3.1.1 i 3.1.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego; 1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.1 SIWZ; 1.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1 SIWZ; 1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w punkcie 1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa w pkt 2.1 należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem/upoważnieniem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie należy złożyć wraz z formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 i 2a do SIWZ. 4. Jeżeli oferta podpisana jest przez osobę inną niż upoważniona do reprezentowania wykonawcy do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (upoważnienie) w formie oryginału podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: a) w przypadku oferty składanej na zadanie I - 5000 złotych ( słownie:pięćtysiecyzłotych) b) w przypadku oferty składanej na zadanie II Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: • pieniądzu; • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych; • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 4.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie , na rachunek: nr 27 8436 0003 0000 0026 7850 0001 Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 19.06.2020 r. do godz.12:00. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się, tj. zostanie zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty w taki sposób aby bez jej zdekompletowania można było dokonać zwrotu tego dokumentu. 6.W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz w dokumencie wadialnym musi znaleźć się zapis, iż jest ono nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. W gwarancji nie mogą być zawarte jakiekolwiek warunki ograniczające zakres odpowiedzialności gwarancyjnej. Dokument wadialny musi obejmować wszystkie przypadki opisane w art.46 ust.4a i ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz w dokumencie wadialnym, jako Beneficjenta/Zamawiającego należy wpisać : Powiat Mikołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego z siedzibą przy: ul. Żwirki i Wigury 4a 43-190 Mikołów 7.Zgodnie z art. 46 ust 1 ustawy Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.4a art.46 ustawy. 8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9.Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.; 12.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1,oświadczenia , o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena - dotyczy wszystkich częśći zamówienia60,00
wydłużenie okresu gwarancji- dotyczy wszystkich części40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 w/w ustawy przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wystąpienia: 1) Konieczność wykonania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 2) Jeśli dane pozycje oprogramowania dostarczanego w ramach niniejszej Umowy, będą niedostępne na rynku w okresie obowiązywania Umowy, Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę innego oprogramowania o parametrach i funkcjonalności nie gorszych niż określone przez Zamawiającego w niniejszej Umowie, a w szczególności w załącznikach do Umowy. W takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w SIWZ. Wykonawca zapewni Zamawiającego pisemnie, iż oprogramowanie zaoferowane zostało wycofane z produkcji lub dystrybucji. Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu podpisany przez producenta lub dystrybutora w Polsce dokument z oświadczeniem o wycofaniu z produkcji lub dystrybucji zaoferowanego przedmiotu zamówienia z jednoczesną propozycją zmian. 3) gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego, 4) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie niniejszego zamówienia; 5) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron Umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu Umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z Umowy w jej obecnym brzmieniu; W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, która będzie uniemożliwiać terminowe wykonanie obowiązków umownych, Strony uzgodnią na piśmie zakres działań, jakie będą podjęte w okresie działania zjawiska siły wyższej, a po jej ustąpieniu, określą na piśmie nowe terminy realizacji Umowy. 6) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu Umowy; 7) zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, w ramach którego realizowany jest przedmiot zamówienia, zmian wytycznych lub innych dokumentów programowych; 8) zmiany terminu wykonania umowy, spowodowanego przerwą w realizacji przedmiotu zamówienia, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - zmiana umowy z powodu, o którym mowa w zdaniu poprzednim możliwa jest, gdy przerwa w realizacji przedmiotu umowy zostanie pisemnie stwierdzona oraz umotywowana przez Zamawiającego; 9) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem § 13 umowy 10) w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.). 3. Zmiany, o których mowa powyżej nie mogą spowodować zwiększenia wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 niniejszej umowy, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w art.144 ust.1 pkt 2 i pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zmiany w zakresie numerów telefonów, faksów, adresów, adresów e-mail, osób odpowiedzialnych po obu Stronach za realizację Umowy, następują w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Strony w terminie niezwłocznym od dnia zaistnienia zamiany i nie stanowią zmiany Umowy. 5. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-19, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie I:”Zakup i wdrożenie modułów do rozwoju systemów informatycznych”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w tym zadaniu obejmuje zakup następujących modułów oprogramowania wraz z licencjami i ich wdrożenie: a) Oprogramowanie do ewidencji zamówień publicznych, umów i faktur - 1 sztuka b) Oprogramowanie udostępniające informacje kadrowo-płacowe - 1 sztuka c) Portal e-usług- 1sztuka Wykonawca zobowiązany jest udzielić na przedmiot zamówienia, opisany w zadaniu I minimum 36 miesięcy gwarancji. Okres rękojmi za wady będzie równy okresowi gwarancji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Kody CPV: 48200000-0 – Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu 48780000-9 – Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością 48920000-3 – Pakiety oprogramowania do automatyzacji prac biurowych 72212200-0 – Usługi opracowania oprogramowania dla sieci, Internetu, intranetu 72263000-6 – Usługi wdrażania oprogramowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48200000-0, 48780000-9, 48920000-3, 72212200-0, 72263000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
wydłużenie okresu gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zadanie II: „Zakup i wdrożenie modułu do konsultacji społecznych”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w tym zadaniu obejmuje zakup następujących modułów oprogramowania wraz z licencjami i ich wdrożenie: a) System Konsultacji Społecznych wraz z aplikacją mobilną - 1 sztuka Wykonawca zobowiązany jest udzielić na przedmiot zamówienia, opisany w zadaniu II minimum 36 miesięcy gwarancji. Okres rękojmi za wady będzie równy okresowi gwarancji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48200000-0, 48780000-9, 48920000-3, 72212200-0, 72263000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
wydłużenie okresu gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: