Ogłoszenie nr 547932-N-2020 z dnia 2020-06-08 r.

Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia: modernizacja środowiska Citrix K-P OW NFZ w Bydgoszczy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informuję, że: • Zamawiający jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych; • Inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Pan Jacek Hojan, kontakt: adres e-mail: iod@nfz-bydgoszcz.pl, telefon 52 325 29 82; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Obowiązek informacyjny określony w art. 13 i 14 RODO względem osób trzecich spoczywa także na wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich zamawiającym w ofertach.
I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, krajowy numer identyfikacyjny 15817985001360, ul. Łomżyńska   33 , 85-863  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 252 702, , e-mail beata.nitka@nfz-bydgoszcz.pl, , faks 523 252 709.
Adres strony internetowej (URL): www.nfz-bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.nfz.gov.pl/kujawsko-pomorski/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
K-P OW NFZ ul. Łomżyńska 33 85-863 Bydgoszcz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: modernizacja środowiska Citrix K-P OW NFZ w Bydgoszczy
Numer referencyjny: WAG.261.1.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie urządzeń, licencji i wdrożenie systemu usług terminalowych. 1. Licencja Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced Edition – x1 User/Device License wraz z prawem do subskrybcji – 220 sztuk. 2. 200Mbps Advanced Edition Licencja Citrix ADC VPX wraz z prawem do subskrybcji - 1 sztuka 3. Terminal komputerowy typu „cienki klient” zintegrowany z monitorem – 60 sztuk. wraz w usługami wsparcia i gwarancją.

II.5) Główny kod CPV: 48210000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30231100-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 548780,49
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych w trybie zamówienia z wolnej ręki, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego polegające na powtórzeniu - zwiększeniu części zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 45
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: UWAGA: Kwota podana w pkt. II.6 obejmuje zamówienia, o których mowa w art. 67.1.7 Pzp. Okres podany w pkt. II.8 nie dotyczy gwarancji i wsparcia. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej 1 przedsiębiorcy przedłożą wraz z ofertą informację - oświadczenie przewidującą sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich oraz sposób odpowiedzialności, 6.4.2 oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich przedsiębiorców występujących wspólnie, 6.4.3 przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych ( wyznaczyć lidera ), a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców, 6.4.4 wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych ( lider ), 6.4.5 oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt. 6.1d, i oświadczenie o treści jak w pkt. 15.1-15-3, zał. nr 1 do SIWZ dla każdego partnera z osobna, pozostałe zaś składane są wspólnie. 6.4.6 wniesione wadium musi wskazywać wyraźnie na wszystkich przedsiębiorców składających wspólnie ofertę, 6.4.7 ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców występujących z ofertą wspólną zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy/ów o treści jak w pkt. 15.4, zał. nr 1 do SIWZ z zastrzeżeniem, którego warunku dotyczy: - warunek zapisany w punkcie 5.1 winien być spełniony przez każdego z wykonawców, - warunek zapisany w punkcie 5.2.1 winien być spełniony w całości co najmniej przez jednego z Wykonawców, - warunek zapisany w punkcie 5.2.2 może być spełniony łącznie przez wykonawców 6.4.8 jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana – Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 (Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8) oraz wykażą spełnienie warunku określonego na podstawie art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ. Warunki wymagane od wykonawcy dot. zdolności technicznej: 1 Wykonawca winien wykazać wiedzę i doświadczenie w zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 zamówień na dostarczenie i wdrożenie terminali i licencji terminalowych Citrix i wartością nie mniejszą niż 315 000,00 zł brutto każde zamówienie, W przypadku składania oferty wspólnej przez wykonawców oraz w przypadku polegania na zdolności podmiotu trzeciego ww. warunek musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z wykonawców/podmiot trzeci. 2 Wykonawca winien dysponować osobami, które będą realizować zamówienie i spełniają wszystkie poniższe wymagania: a) Znajomość technologii Citrix potwierdzona certyfikatem na poziomie co najmniej Associate (CCA-V), b) Znajomość technologii Microsoft potwierdzona certyfikatem na poziomie co najmniej MCSA Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wymienionych w pkt. a i b – wymaga co najmniej jednej osoby. Certyfikaty ww. osób mają być aktywne. Osoby te mają mieć biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz języka angielskiego co najmniej w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną systemu. Zamawiający dopuszcza posiadanie certyfikatów innych niż wskazane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego. Ocena wykazania spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „ spełnia – nie spełnia”. Nie wykazanie spełnienia warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający może zastosować tzw. „procedurę odwróconą” na podstawie art. 24aa Pzp. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Warunek opisany w pkt. 5.2.1 musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot trzeci. W takiej sytuacji Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli zdolności techniczne tego podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub zachodzą wobec podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne wymagane w warunku. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów, które określają w szczególności: - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 6.2 SIWZ w celu wykazania braku podstaw wykluczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami , w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z odsetkami lub grzywnami , w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy d) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zamówień na dostarczenie i wdrożenie terminali i licencji terminalowych Citrix i wartością nie mniejszą niż 315 000,00 zł brutto każde zamówienie, oraz załączenia dowodów, że zostały wykonane należycie. Wykaz kontraktów winien uwzględnić zakres wykonanych zamówień ( ich przedmiot i wartość ) z dokładną nazwą i adresem zleceniodawcy, datą wykonania – będący podstawą potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt. 5.2.1 Dowodami, że dostawy zostały wykonane należycie są : referencje i inne dokumenty wydane przez zleceniodawcę lub oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wykaz powinien zawierać imię i nazwisko, kwalifikacje, podstawę dysponowania np. umowa zlecenie, o dzieło - będący podstawą potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt. 5.2.2 Wykonawca winien dysponować osobą/ami, które będą realizować zamówienie i spełniają wszystkie poniższe wymagania tj. znajomość technologii Citrix potwierdzona certyfikatem na poziomie co najmniej Associate (CCA-V) i znajomość technologii Microsoft potwierdzona certyfikatem na poziomie co najmniej MCSA
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) opis rozwiązań, które mają zostać dostarczone - dokumentację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi w niej częściami lub punktami potwierdzającymi spełnienie warunków określonych w zał. nr 2 do SIWZ- przy składaniu oferty równoważnej wymagane wraz z ofertą b) dokumenty dot. certyfikatów i gwarancji wymienione w zał. nr 2 do SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 cyt. ustawy Pzp.: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369) – wg wzoru zał. nr 1a. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. WARAZ Z OFERTĄ, każdy wykonawca składa: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, uwzględniający wymagane prawem oświadczenia Wykonawcy m.in. dotyczące spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z niniejszego postępowania ( wg załącznika nr 1 do SIWZ ), – będące podstawą oceny spełnienia warunków określonych w pkt. 5.1, 5.2.1 i 5.2.2 SIWZ b) jeżeli Wykonawca przewiduje zlecenie części zamówienia podwykonawcom winien wskazać dane dotyczące części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców, c) zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów i oświadczenie podmiotu/ów (na zasoby, których powołuje się wykonawca przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) o braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnianiu warunku w zakresie w jakim udostępnia zasoby, d) pełnomocnictwa osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, o ile są to inne osoby niż wymienione w dokumentach rejestrowych (KRS, CEIDG), PEŁNOMOCNICTWO ORYGINAŁ LUB KOPIA POŚWIADCZONA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ NOTARIUSZA e) w przypadku gdy wykonawcy będą występowali z ofertą wspólną – przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą informację - oświadczenie przewidującą sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich oraz sposób odpowiedzialności i spełnić wszystkie wymogi określone w pkt. 6.4 SIWZ. f) wyłącznie w przypadku oferty równoważnej – opis rozwiązań, które mają zostać dostarczone - dokumentację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi w niej częściami lub punktami potwierdzającymi spełnienie warunków określonych w zał. nr 2 do SIWZ. (w przypadku powołania się przez Zamawiającego na nazwę własną produktu – zaoferowane produkty przez Wykonawcę jako oferta równoważna muszą być wyszczególnione z nazwy i nie mogą charakteryzować się gorszymi parametrami technicznymi, jakościowymi, funkcjonalnymi oraz użytkowymi niż produkty wskazane przez Zamawiającego. Przy złożeniu oferty równoważnej należy dołączyć oświadczenia, certyfikaty jakości ( aprobaty techniczne ) dopuszczające do stosowania, dające możliwość porównania cech jakościowych z produktami wskazanymi przez Zamawiającego. Dokumenty potwierdzające równoważność mogą być wystawione przez zewnętrzne podmioty uprawnione do kontroli jakości lub przez producenta wskazanego produktu równoważnego). g) dowód wniesienia wadium – potwierdzona kopia przelewu lub innego dokumentu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Ustala się wadium w wysokości: 10 000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie zamierza : - zawrzeć umowy ramowej, - ustanowić dynamicznego systemu zakupów, - dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena - oferowana cena brutto za wykonanie całości zamówienia 60,00
długość oferowanego wsparcia technicznego dla usług terminalowych 18,00
jednorodność zaoferowanego sprzętu 10,00
zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury IT przez przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego 10,00
aspekt społeczny związany z udziałem osób niepełnosprawnych przy realizacji zamówienia 2,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
wzór umowy - zał. nr 3 do siwz

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy za zgodą stron w zakresie : 1 przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli opóźnienie będzie spowodowane przez Zamawiającego, siłę wyższą lub inne czynniki oraz okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (nie dot. opóźnienia dostawy przez hurtownię, firmę transportową lub producenta rozwiązania itd.) . 2 terminu płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, jeżeli wystąpią uzasadnione wątpliwości co do właściwego wykonania przedmiotu umowy, 3 parametrów dostawy w przypadkach: - obniżenia kosztu ponoszonego przez zamawiającego w okresie eksploatacji, - poprawienia sprawności, wydajności przedmiotu dostawy dla Zamawiającego, - poprawienia parametrów technicznych, - aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, - zmiany producenta. 4 realizacji dodatkowych dostaw na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych. Warunki zmian: 1 inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 2 uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych dostawy, 3 forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Przed podpisaniem umowy: 1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Wykonawcy zobowiązani są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 2.W przypadku wykonawcy będącego spółką cywilną – Wykonawcy zobowiązani są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć aktualną umowę spółki. 3.W przypadku, gdy wartość przedmiotu niniejszego zamówienia przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego Wykonawcy posiadającego status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć uchwałę zgromadzenia wspólników upoważniającą zarząd spółki do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (art. 230 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych t.j. Dz. U. z 2019 poz. 505). 4.W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną – Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć – oświadczenie wg wzoru do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wykonujących zamówienie - aktywny certyfikat na poziomie co najmniej Associate (CCA-V) potwierdzający znajomość technologii Citrix i aktywny certyfikat na poziomie co najmniej MCSA potwierdzający znajomość technologii Microsoft. Wymienione dokumenty w pkt. 1,2,3,5 mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy (na każdej ze stron dokumentu). Potwierdzana kserokopia dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem”, podpisu, z pieczątka imienną. OTWARCIE OFERT: w dniu złożenia godz. 13.00, w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy, ul. Łomżyńska 33 pok. Nr 34.1 parter.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH