Ogłoszenie nr 510100387-N-2020 z dnia 08-06-2020 r.
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" S.A.: Wymiana systemu routingu i konsolet emisyjno- produkcyjnych oraz modernizacja zespołu rezerwowej emisji na potrzeby „Radia Koszalin” S.A. w Koszalinie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 533621-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 33026088900000, ul. ul. Piłsudskiego  41, 75-502  Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 470 979, e-mail w.brateus@radio.koszalin.pl, faks 094 345 13 31.
Adres strony internetowej (url): http://prk24.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana systemu routingu i konsolet emisyjno- produkcyjnych oraz modernizacja zespołu rezerwowej emisji na potrzeby „Radia Koszalin” S.A. w Koszalinie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RK- ZP/3/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest demontaż, dostawa oraz wymiana systemu routingu i konsolet emisyjno- produkcyjnych oraz modernizacja zespołu rezerwowej emisji na potrzeby „Radia Koszalin” S.A. w Koszalinie.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, w tym parametry techniczne oraz jakościowe określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz projekt umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32342420-2

Dodatkowe kody CPV: 32421000-0, 32428000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważnienia dokonano stosownie do treści art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). W prowadzonym postępowaniu cena oferty najkorzystniejszej przewyższa wartość, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę ogółem brutto 1.055.340,00 zł. Cena złożonej oferty najkorzystniejszej wyniosła ogółem brutto 1.104.212,59 zł.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.