Ogłoszenie nr 510100385-N-2020 z dnia 08-06-2020 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego wraz z oprogramowaniem do obiektów żłobkowych położonych na terenie Dolnego Śląska. Zadanie jest realizowane w ramach projektu ”Dolnośląskie żłobki II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8 – Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego wraz z oprogramowaniem do obiektów żłobkowych położonych na terenie Dolnego Śląska. Zadanie jest realizowane w ramach projektu ”Dolnośląskie żłobki II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8 – Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 537565-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 93208458000000, ul. Trzebnicka  42-44, 50-230  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 770 42 20, e-mail dops@dops.wroc.pl, faks 71 770 42 20.
Adres strony internetowej (url): www.dops.wroc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego wraz z oprogramowaniem do obiektów żłobkowych położonych na terenie Dolnego Śląska. Zadanie jest realizowane w ramach projektu ”Dolnośląskie żłobki II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8 – Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DOPS/ZP/252-8/2020/DŻ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego wraz z oprogramowaniem do obiektów żłobkowych położonych na terenie Dolnego Śląska. Zadanie jest realizowane w ramach projektu ”Dolnośląskie żłobki II”. Załącznik nr 3 do SIWZ tj. Kalkulacja asortymentowo-ilościowa (OPZ) stanowi wykaz sprzętu wchodzący w przedmiot zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30213100-6, 30236000-2, 48000000-8, 48900000-7, 48700000-5, 48761000-0, 42962000-7, 32342412-3, 32322000-6, 30195000-2, 38652100-1, 30234000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 35690.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Wilanka Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@wilanka.pl
Adres pocztowy: Lindleya 16
Kod pocztowy: 02-013
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 43898.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 43898.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 56272.50
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: serwis, dostawa, montaż
IV.8) Informacje dodatkowe:
Podwykonawca FHU DIAMENT ul. Traugutta 2/4, Częstochowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 35690.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Wilanka Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@wilanka.pl
Adres pocztowy: Lindleya 16
Kod pocztowy: 02-013
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 43898.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 43898.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 56272.50
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 11 ust.8  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Złożone dokumenty potwierdziły, iż Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego wymogi formalne i jako jedyny złożył ofertę zgodną z OPZ stanowiącym z zał. 3 do SIWZ. Oferta nie zawierała rażąco niskiej ceny. Oferta mieści się w budżecie Zamawiającego.