Ogłoszenie nr 510100378-N-2020 z dnia 08-06-2020 r.
Centrum Informatyki Statystycznej: Zakup usług transmisji danych i połączeń głosowych w sieci GSM w celu realizacji badań statystycznych przez ankieterów terenowych GUS

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 535814-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540077794-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Informatyki Statystycznej, Krajowy numer identyfikacyjny 14239685800000, ul. Al. Niepodległości  208, 00-925  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 608 31 44, e-mail m.gwiazda@stat.gov.pl, faks 22 825 15 22.
Adres strony internetowej (url): https://cis.stat.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-biezace
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej podporządkowana centralnej jednostce administracji rządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup usług transmisji danych i połączeń głosowych w sieci GSM w celu realizacji badań statystycznych przez ankieterów terenowych GUS
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
CIS-WAZ.271.4.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Wykonawca zapewni dostępność usług na co najmniej 95% obszaru Polski. 2. W celu realizacji usług wykonawca dostarczy dwa zestawy kart SIM - łącznie 2260 kart w dwóch zestawach, zgodnie ze specyfikacją w Opisie przedmiotu zamówienia. Zestawy karty SIM należy dostarczyć do Centrum Informatyki Statystycznej Zakład w Radomiu adres: ul. Planty 39/45, 26-600 Radom, nie później niż do 26 maja 2020 r. Karty wchodzące w skład poszczególnych zestawów muszą być rozdzielone i umieszczone w osobnych pudełkach, oznaczonych w sposób wskazujący na numer zestawu. 3. Zesatw_1 Nielimitowany czas połączeń głosowych i SMS dla każdej karty SIM będzie dotyczył połączeń do wszystkich krajowych sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej. Nie dopuszcza się możliwości naliczania opłat powyżej kwoty abonamentu. Inne usługi niż połączenia głosowe oraz SMS w krajowych sieciach telefonii komórkowej i stacjonarnej powinny zostać zablokowane. 4. Zesatw_2 Przekroczenie dostępnego (zaoferowanego) limitu transferu danych karty SIM w danym miesiącu nie może skutkować wyłączeniem możliwości transmisji danych, ani też pobieraniem dodatkowych opłat, dopuszczalnym jest jedynie ograniczenie prędkość transmisji. Inne usługi niż transmisja danych, nie mogą skutkować wykorzystaniem pakietu danych. 5. Pozostałe warunki świadczenia usług określone są w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64211000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 33683.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  4
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 33683.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33683.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 148980.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.