Ogłoszenie nr 510099991-N-2020 z dnia 08-06-2020 r.
Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie: Dostawa jednolitego oprogramowania dla jednostek PSP województwa małopolskiego do wykonywania działań o charakterze administracyjnym.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt nr RPMP.02.01.01-12-0085/17 pod nazwą: "Na straży danych - cyfryzacja procesów realizowanych w jednostkach PSP woj. małopolskiego wraz z budową systemu bezpieczeństwa danych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 522910-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540055714-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35013258400000, ul. ul. Zarzecze  106, 30-134  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. (12)6399250, e-mail przetargi@straz.krakow.pl, faks (12)6399259.
Adres strony internetowej (url): www.straz.krakow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa jednolitego oprogramowania dla jednostek PSP województwa małopolskiego do wykonywania działań o charakterze administracyjnym.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WZP.2370.1.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa jednolitego oprogramowania dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa małopolskiego do wykonywania działań o charakterze administracyjnym. Zadanie A - dostawa jednolitego oprogramowania zawierającego moduł płacowo- finansowy, kadrowy, ewidencje środków trwałych, gospodarkę magazynową i mundurową dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa małopolskiego. Zadanie B - dostawa jednolitego oprogramowania zawierającego moduł gospodarki transportowej dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa małopolskiego. Zamawiający zamierza wdrożyć oprogramowanie klasy ERP (Enterprise Resource Planning) w obrębie wszystkich jednostek organizacyjnych PSP województwa małopolskiego, które pozwoli na integrację procesów i usprawni zarządzanie zasobami instytucji obejmując działy kadrowe, finansowe, kwatermistrzowskie i logistyczne. Oprogramowanie będzie wykorzystywane w 19 komendach powiatowych/miejskich PSP woj. małopolskiego oraz w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Oprogramowanie musi działać na infrastrukturze sprzętowej Zamawiającego wykorzystującej środowisko wirtualizacyjne VMware 6.5 oraz systemy operacyjne MS Windows 2016 DC. Dostarczone oprogramowanie musi być przewidziane do pracy dla min. 200 użytkowników (Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne licencje jeśli takowe są wymagane). Oprogramowanie musi być zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późń zm.) i być właściwie zabezpieczone. Zamawiający informuję, iż przedmiotowe zamówienie obejmuje prawo opcji – zadanie A i B.  Opcja nr 1 – 12 miesięcy gwarancji oraz 12 miesiące opieki powdrożeniowej.  Opcja nr 2 – 12 miesięcy gwarancji oraz 24 miesiące opieki powdrożeniowej.  Opcja nr 3 – 12 miesięcy gwarancji oraz 36 miesiące opieki powdrożeniowej.  Opcja nr 4 – 12 miesięcy gwarancji oraz 48 miesiące opieki powdrożeniowej.  Opcja nr 5 – 12 miesięcy gwarancji oraz 60 miesięcy opieki powdrożeniowej. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia dla zadań A i B są identyczne dla wszystkich opcji. Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy wybranemu, zgodnie z kryteriami opisanymi w SIWZ. Zamawiający przy udzielaniu zamówienia kierować się będzie limitem środków jakie posiada na realizację przedmiotowego zadania. Zamawiający wybierze opcję z najdłuższą miesięczną opieką powdrożeniową na jaką pozwolą mu środki zabezpieczone na to zadanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A i 2B do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Wypełnione i podpisane przez Wykonawcę załączniki nr 2A i 2B do SIWZ stanowią część oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 48219300-9, 48310000-4, 48422000-2, 48440000-4, 48700000-5, 48920000-3, 48900000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie A - dostawa jednolitego oprogramowania zawierającego moduł płacowo- finansowy, kadrowy, ewidencje środków trwałych, gospodarkę magazynową i mundurową dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa małopolskiego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 269000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  3
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Fortech Sp. z o. o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Racławicka 56
Kod pocztowy: 30-017
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 330870.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 327951.21
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 572598.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie B - dostawa jednolitego oprogramowania zawierającego moduł gospodarki transportowej dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa małopolskiego.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Przetarg został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.