Ogłoszenie nr 510099860-N-2020 z dnia 08-06-2020 r.
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 528267-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540060388-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, Krajowy numer identyfikacyjny 00031606800000, ul. ul. Św. Józefa  53-59, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +486793510, e-mail zamow_publ@wszz.torun.pl, faks +48566793682.
Adres strony internetowej (url): http://www.wszz.torun.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
W.Sz.Z: TZ-280-30/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej obejmujących: 1) Obsługę traktów cyfrowych ISDN PRA 30B +D tj. uruchomienie 3 traktów cyfrowych ISDN PRA 30B +D i świadczenie publicznych usług telefonicznych w okresie 36 miesięcy z jednolitą strefą numeracyjną o pojemności 3.000 kolejnych numerów. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 3 do SIWZ. 2) Obsługę cyfrowych linii ISDN BRA tj. Przejęcie dotychczas istniejących 13 linii cyfrowych ISDN BRA i świadczenie publicznych usług telefonicznych w okresie 36 miesięcy. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 3 do SIWZ. 3) Obsługę analogowych linii POTS tj. Przejęcie dotychczas istniejących 9 linii analogowych POTS i świadczenie publicznych usług telefonicznych w okresie 36 miesięcy. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia dla zawarte jest w załączniku nr 3 do SIWZ. 2. Specyfikację cenową przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 2 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 3 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64200000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 108324.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Orange Polska S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Kod pocztowy: 02-326
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 133238.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 133238.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 279242.23
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.