Ogłoszenie nr 510099806-N-2020 z dnia 08-06-2020 r.
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku: „Dostawa serwera, kamer i akcesoriów do kamer oraz laptopów na potrzeby Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze” POWR.03.05.00-00-z050/18, współfinansowanego z EFS, w ramach Programu Operacyjnego POWER, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 535251-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, Krajowy numer identyfikacyjny 61103840300000, ul. Pl. Dąbrowskiego  2, 09-402  Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 243 665 400, e-mail zamowienia@pwszplock.pl, faks 243 665 421.
Adres strony internetowej (url): mazowiecka.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa serwera, kamer i akcesoriów do kamer oraz laptopów na potrzeby Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DA.PM.232.13.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie zostało podzielone na 3 części: a) Część 1- Kamery i akcesoria do kamer. 1. Kamera - 6 sztuk 2. Uchwyt do kamery - 1 sztuka 3. Mocowanie kamery na głowę oraz uchwyt – 1 sztuka 4. Mocowanie kamery uchwyt – 1 sztuka Mocowanie samoprzylepne do kamery – 2 sztuki 6. Zestaw montażowy do kamery – 2 sztuki 7. Statyw – 2 sztuki 8. Adapter statywowy do kamery – 2 sztuki 9. Powerbank – 6 sztuk 10. Kabel USB - 6 sztuk b) Część 2- Laptopy 2. Myszka – 6 sztuk 3. Torba na laptopa – 6 sztuk 4. Switch – 2 sztuki c) Część 3 – Serwer
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 32321100-0

Dodatkowe kody CPV: 30213100-6, 48821000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Kamery i akcesoria do kamer
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9205.26
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Biuro Inżynieryjne Marcin Puźniak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Gorzeszów 19
Kod pocztowy: 58-405
Miejscowość: Krzeszów
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11976.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11976.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12693.16
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Laptopy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16506.57
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Data Net” Jarosław Jagodziński i Wspólnicy Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Kolberga 16
Kod pocztowy: 09-407
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 22863.06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22863.06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24058.80
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Serwery sieciowe
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający – Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku działając na podstawie art. 93 ust. 1. pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) unieważnia w zakresie części 3 ww. postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.