Ogłoszenie nr 548031-N-2020 z dnia 2020-06-05 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego: Dostawa, wdrożenie, serwis i integracja bazy danych do konsol dealerskich.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Bank Gospodarstwa Krajowego, krajowy numer identyfikacyjny 000017319, ul. Al. Jerozolimskie  7 , 00-955  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 599 80 48, , e-mail sekretariatDZZK@bgk.pl, Magdalena.Sawicka@bgk.pl, faks +48 22 596 59 05.
Adres strony internetowej (URL): www.bgk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bgk.eb2b.com.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bgk.eb2b.com.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
drogą pocztową na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa lub elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej na stronie https://bgk.eb2b.com.pl/
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, wdrożenie, serwis i integracja bazy danych do konsol dealerskich.
Numer referencyjny: DZZK/70/DRFS/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Tak

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dostawy, wdrożenia, serwisu i integracji bazy danych do konsol dealerskich, w zakresie: 1) Dostawy systemu do obsługi produktowej konsol (System) zgodnie z zakresem wymaganych funkcjonalności wskazanych w pkt. 6 OPZ pracujący w trybie wysokiej dostępności (Active-Standby) 2) Udzielenia licencji na dostarczane przez Wykonawcę oprogramowanie; 3) Wsparcia Zamawiającego w instalacji Systemu na środowisku testowym; 4) Wyeliminowania wszystkich zgłoszonych błędów blokujących. Przez błąd blokujący rozumiana jest wykryta przez Zamawiającego w trakcie Testów Odbiorczych sytuacja niepoprawnego działania Systemu, skutkująca błędnym przetwarzaniem lub wyświetlaniem danych, powodująca niedostępność lub częściową niedostępność wymaganych funkcji, powodująca znaczną uciążliwość w korzystaniu z Systemu lub powodująca niewydajne lub wolne działanie Systemu; 5) Wsparcia Zamawiającego we wdrożeniu zmodyfikowanego Systemu na środowisku produkcyjnym; 6) Przeprowadzenia warsztatowego przekazania wiedzy dla administratorów Zamawiającego; 7) Dostarczenia instrukcji instalacji i parametryzacji Systemu; 8) Dostarczenia instrukcji użytkownika; 9) Serwisu oprogramowania w okresie 36 miesięcy. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy (IPU), które stanowią załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na zamówienie podstawowe oraz zamówienie objęte prawem opcji. Przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji jest: 1) Sprzedaż (udzielenie) dodatkowych licencji lub rozszerzenia udzielonej licencji na System, umożliwiające zwiększenie liczby użytkowników o dodatkowych maksymalnie 200 użytkowników w pakietach po 10 użytkowników (jeżeli od zwiększenia liczby użytkowników w Systemie uzależnione jest posiadanie jeszcze dodatkowego sprzętu lub innego komercyjnego oprogramowania producenta np. Microsoft, Oracle, wtedy musi zostać to zapewnione przez Wykonawcę, w ramach przedmiotowej Opcji); 2) Udostępnienie opcji zakupu dodatkowych konsultacji i rozwoju Systemu w postaci uzgodnionej liczby dni roboczych (MD) pracowników Wykonawcy. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia objętego prawem opcji, w tym termin skorzystania z tego uprawnienia przez Zamawiającego oraz zasady na jakich będzie się to odbywało, zostały zawarte w niniejszej SIWZ, w OPZ oraz IPU.

II.5) Główny kod CPV: 71243000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72265000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  42   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 42 miesięcy od daty podpisania Umowy. 1) sprzedaż, udzielnie licencji, Wdrożenie Systemu, przeprowadzenie warsztatowego przekazania wiedzy oraz dostarczenie Dokumentacji - nie później niż w terminie 4 miesięcy liczonym od dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem poniższych zasad: 2) świadczenie Serwisu przez okres 36 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, w tym odbioru warunkowego; 3) realizacja zamówień opcjonalnych, o których mowa w §2 ust 2 pkt 1 (dodatkowe licencje) - nie później niż w terminie 2 tygodni liczonych od daty przekazania zamówienia realizacji Opcji, z zastrzeżeniem że Zamawiający ma prawo do zlecania zamówień opcjonalnych w terminie obowiązywania Serwisu; 4) realizacja zamówienia opcjonalnego, o którym mowa w § 2 ust 2 pkt 2 (konsultacje, w tym prace rozwojowe) – zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 ust 12, z zastrzeżeniem że Zamawiający ma prawo do zlecania zamówień opcjonalnych w terminie 36 miesięcy liczonym od daty podpisania Umowy. Szczegółowe informacje zawarte są w IPU.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: 1) Warunek doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 (trzech) latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał - a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie: − co najmniej 1 (jedno) zamówienie dla instytucji finansowych lub sektora finansowego*, którego przedmiotem była integracja z systemem konsol dealerskich/ContactCenter. *) Poprzez instytucję finansową lub instytucję sektora finansowego, Zamawiający rozumie: (i) banki (w tym banki krajowe oraz banki zagraniczne) oraz instytucje kredytowe, jak również instytucje finansowe oraz międzynarodowe instytucje finansowe – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876, z późn zm.); (ii) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe – w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2017, poz. 2065, z późn. zm.) oraz podmioty, które prowadzą działalność analogiczną w oparciu o przepisy prawa innego niż prawo bankowe. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, Zamawiający dopuszcza nie tylko usługi wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku Zamawiający wymaga, by część zamówienia wykonana do terminu składania ofert spełniała wymogi określone przez Zamawiającego w warunku. 2) warunek potencjał kadrowy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia, tj.: − minimum 2 (dwóch) specjalistów, z których każdy posiada certyfikat producenta zaoferowanego rozwiązania lub autoryzowanego partnera szkoleniowego producenta, potwierdzający znajomość oraz kwalifikacje niezbędne do wdrożenia i serwisu zaoferowanego rozwiązania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu „Doświadczenie” – załącznik nr 8 do SIWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu „Potencjał kadrowy”– załącznik nr 9 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. co najmniej przez 30 dni począwszy od dnia składania ofert. Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert o godz. 11:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego nr konta 62 1130 0007 0000 0000 1390 0619 z dopiskiem: „wadium w postępowaniu DZZK/70/DRFS/2020” 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem niepieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie: 1) w przypadku wadium w formie pieniężnej – data i godzina zaksięgowania wpływu środków na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie dowodu wpłaty zaleca się dołączyć do oferty; 2) w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Dokument należy przekazać w następujący sposób: kserokopię należy dołączyć do oferty, dokumenty oryginalne dostarczyć w odrębnym opakowaniu wraz z ofertą, albo złożyć w formie oryginału elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta (osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta), za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 5. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym Zamawiającego. 6. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej musi ona zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 7. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa): 1) nazwę i adres Zamawiającego, 2) oznaczenie (numer) postępowania, 3) termin ważności wadium – odpowiadający terminowi związania ofertą. 8. Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązanie zgodnie z art. 46 ust. 4a oraz 46 ust. 5 ustawy Pzp, to jest: - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji określonej w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp; oraz - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania. 10. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Beneficjentem gwarancji wadialnej jest Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto80,00
Punkty za zaoferowane funkcjonalności dodatkowe (nice to have)20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany Umowy są dopuszczalne w sytuacjach określonych w art. 144 ustawy PZP oraz w poniższym zakresie: 1) zmian wynikających z zaistnienia siły wyższej; 2) warunków realizacji usług w przypadku, gdy u Stron wystąpią: zmiany w strukturze organizacyjnej, zmiany w procesach biznesowych, zmiany technologiczne lub zmiany godzin pracy; 3) warunków świadczenia usług wynikających ze zmian zewnętrznych pozostających poza kontrolą i wpływem Zamawiającego; 4) zmiany powszechnie obowiązującego prawa lub zmiany lub wejście w życie uchwał, decyzji lub innych aktów wydawanych przez Podmiot Nadzoru; 5) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego (w szczególności w wyniku przekształcenia, przejęcia); 6) uzasadniona przyczynami technicznymi lub technologicznymi konieczność zmiany sposobu realizacji Umowy, w takim przypadku Strony uzgodnią zastępcze wykonanie swoich obowiązków w niezbędnym zakresie, przy czym realizowane usługi muszą spełniać minimalne wymagania określone w Ofercie Wykonawcy, w tym dodatkowe, korzystne dla Zamawiającego, jeżeli Wykonawca je zaproponował; 7) zmiany w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego, w takim przypadku Strony uzgodnią zastępcze wykonanie swoich obowiązków w niezbędnym zakresie; 8) zmiany dotyczące sposobu wykonania zamówienia, spowodowane zmianą w zakresie powierzonych Zamawiającemu kompetencji i uprawnień, w takim przypadku Strony uzgodnią zastępcze wykonanie swoich obowiązków w niezbędnym zakresie; 9) sposób wykonania przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zobowiązań wynikających z Umowy może ulec przesunięciu, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających ich terminowe wykonanie, a których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, w takim przypadku Strony uzgodnią zastępcze wykonanie swoich obowiązków w niezbędnym zakresie; 10) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 11) w przypadku zmian organizacyjnych Zamawiającego, polegających w szczególności na przejęciu lub połączeniu z innym podmiotem lub zmianie adresu Zamawiającego; 2. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy (jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia) w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 3. Strony ustalają następujące zasady wprowadzania zmian, o których mowa w 2 powyżej: 1) Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 14 Dni od wejścia w życie nowych przepisów, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem, Wykonawca będzie zobowiązany pisemnie przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów, wynikający ze zmiany w/w przepisów. Jeżeli do upływu 14 Dni Wykonawca nie zwróci się do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, Zamawiający uzna, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę; 2) Zamawiający dokona analizy przedłożonej kalkulacji w terminie nie dłuższym niż 14 Dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja potwierdza wzrost kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, dokona zmiany Umowy w tym zakresie. Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja nie potwierdza wzrostu kosztów wykonania Umowy w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę, nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany, o czym poinformuje Wykonawcę, przedstawiając stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w terminie 14 Dni od dnia otrzymania odmowy od Zamawiającego, Wykonawca może ponownie przedstawić kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, który dokona jej analizy w terminie nie dłuższym niż 14 Dni od jej otrzymania, a następnie postąpi w sposób opisany powyżej; 3) Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w 2 powyżej, nastąpi od daty wprowadzenia zmian w Umowie, z zastrzeżeniem zmiany stawki podatku VAT, jeżeli przepisy obowiązujące wskażą inny termin i może dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części przedmiotu Umowy. 4. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, do każdej fakturowanej kwoty netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynikająca ze zmiany stawki VAT zmiana kwoty brutto nie stanowi zmiany Umowy. Szczegóły zawarte są w IPU.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-22, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający ustalił wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 IPU. 2. Zamawiający, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia przed zawarciem umowy, na pełen okres jej obowiązywania. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w terminie 3 dni przed zawarciem umowy o wykonanie zamówienia niżej wymienione dokumenty (w oryginale lub w kopi poświadczonej „za zgodność z oryginałem”): 1) dowód potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pełnej wysokości na cały okres jej obowiązywania; 2) umowę regulującą współpracę wykonawców, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) kopię ważnej polisy ubezpieczenia OC (wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem potwierdzającym opłacenie składki ubezpieczeniowej) z tytułu prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej, na kwotę 500 000,00 (pięćset tysięcy złotych), zgodnie z zapisami IPU. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy, w tym dostarczania kopii odnowionej polisy ubezpieczenia OC wraz z dowodem potwierdzającym uiszczenie składki ubezpieczeniowej; 4) imienne kopie certyfikatów producenta zaoferowanego rozwiązania lub autoryzowanego partnera szkoleniowego producenta, potwierdzające znajomość oraz kwalifikacje niezbędne do wdrożenia i serwisu zaoferowanego rozwiązania (dla specjalistów o których mowa w ppkt 6.1.2), którzy będą brać udział w realizacji zamówienia). Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 11:30 w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12 (budynek CBF), wejście C, II piętro, pok. 268. Otwarcie jest jawne. Zainteresowanych obecnością podczas otwarcia ofert prosimy o zgłoszenie się pod wskazany wyżej adres.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH