Ogłoszenie nr 548030-N-2020 z dnia 2020-06-05 r.

Śląski Ogród Zoologiczny: Wykonanie oraz wdrożenie systemu usług internetowych tj. aplikacji mobilnej oraz strony internetowej dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z panelem do zarządzania treściami
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Ogród Zoologiczny, krajowy numer identyfikacyjny 24095136000000, ul. ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka  7 , 41-501  Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 666 031 496, e-mail sekretariat@slaskiezoo.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.zoo.silesia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.zoo.silesia.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zoo.silesia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Śląski Ogród Zoologiczny 41-501 Chorzów, Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie oraz wdrożenie systemu usług internetowych tj. aplikacji mobilnej oraz strony internetowej dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z panelem do zarządzania treściami
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie systemu usług internetowych dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, w tym w szczególności: a) kompleksowe wykonanie i wdrożenie multimedialnej ścieżki zwiedzania w formie aplikacji mobilnej, b) kompleksowe wykonanie i wdrożenie strony internetowej, c) wykonanie panelu zarządzania umożliwiającego zarządzanie treściami na stronie oraz w aplikacji mobilnej. 2. Szczegółowe założenia i wymagania projektowe, funkcjonalne oraz graficzne dotyczące strony internetowej, aplikacji mobilnej oraz panelu zarządzania zawarte są w OPZ, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Dodatkowo w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca: • przygotuje opis funkcjonalny aplikacji mobilnej oraz strony internetowej, • przygotuje instrukcję obsługi oraz przeprowadzi co najmniej jednodniowe szkolenie wskazanych pracowników zoo z zakresu obsługi panelu zarządzania treścią, • przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich wytworów wykonanych w czasie realizacji usługi, • zapewni funkcjonowanie systemu przez okres co najmniej trzech lat od momentu udanego wdrożenia, w tym serwis, utrzymanie serwera , wsparcie i niezbędne aktualizacje, • przygotuje i dostarczy dokumenty wyszczególnione w OPZ. 4. Przed złożeniem oferty umożliwia się Wykonawcy przeprowadzenie wizji w terenie.

II.5) Główny kod CPV: 72212200-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72212211-1
72212222-1
72212224-5
72212312-9
72212516-9
72212520-0
72212600-5
72212720-2
72413000-8
72421000-7
72422000-4
72212930-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-21
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-12-21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. 1) wykażą należyte wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej trzech udanych, wdrożonych i utrzymywanych projektów polegających przynajmniej na: • przetwarzaniu danych terenowych, • przetwarzaniu danych geolokalizacyjnych, • systemów baz danych w zastosowaniach sieciowych, • tworzeniu aplikacji typu SAAS (System as a Service), • tworzeniu systemów typu on-premises, • przechowywaniu i przetwarzaniu dużych ilości danych, • utrzymywaniu stron internetowych, • integracji z systemami płatności, • tworzeniu aplikacji mobilnych, • przetwarzaniu informacji w różnych formatach plików w powiązaniu z metadanymi; które łącznie spełniają wszystkie wymienione wyżej elementy. Nie jest wymagane, aby pojedyncze projekty pokrywały wszystkie wyszczególnione technologie. 2) będą dysponować personelem niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym osobami, których umiejętności i doświadczenie umożliwi prawidłowe i terminowe wykonanie usługi a które wejdą w skład zespołu projektowego: a) kierownik projektu (w OPZ określony jako Właściciel Produktu) posiadający co najmniej wykształcenie wyższe kierunkowe o specjalności informatyk, elektronik lub automatyk (wymagany tytuł zawodowy: co najmniej magister) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w branży. Dodatkowo Wykonawca musi wykazać, że Kierownik projektu co najmniej 1 raz pełnił taką funkcję przy realizacji (opracowanie, wdrożenie i utrzymywanie) podobnego projektu; b) inżynierowie od developmentu (co najmniej dwóch) posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe o specjalności informatyk, elektronik lub automatyk oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w branży IT c) testowanie - co najemniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe kierunkowe o specjalności informatyk, elektronik lub automatyk oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w branży IT, d) wdrożenie – co najmniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w branży usług IT. 2. Zamawiający przewiduje płatności częściowe do wysokości 70% wartości kontraktu. Płatności będą dokonywane wg. harmonogramu rzeczowo-finansowego, który będzie stanowić załącznik do umowy. Pozostała część wynagrodzenia płatna po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie końcowego protokołu odbioru usług. 3. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. 4. Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób zaangażowanych w wykonanie przedmiotu zamówienia w następujący sposób: Kierownik Projektu – zatrudniony na umowę o pracę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane – wg. zał. nr 4 do SIWZ oraz załączeniem: 2) dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) wykaz osób , skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg Zał. Nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
5). Szkice projektowe dostarczone w postaci plików graficznych w typowych formatach (np. gif, jpg, png, pdf) zapisanych na nośniku danych CD ( Szkic nie musi zawierać dokładnych i precyzyjnych grafik i precyzyjnie wykonanych elementów ma jednak dawać pojęcie na temat tego jak wykonawca chce to zrobić) 5.1. Wizualny projekt strony internetowej 5.2. Wizualny projekt aplikacji mobilnej w postaci szkicu wraz z wizualizacją najważniejszych funkcji takich, jak mapy, wyznaczenie tras przejścia, powiadomienia, prezentacja zwierząt 5.3. Wizualny projekt panelu zarządzania 6). Projekt systemu internetowego w formie opisu uwzględniającego : - identyfikację przez wykonawcę koniecznych do napisania elementów Systemu, - przewidywane w użyciu zasoby technologiczne, - listę języków, technologii i frameworków, których chce użyć do wytworzenia poszczególnych elementów systemu - Przewidywane kanały komunikacji pomiędzy elementami systemu 7). Portfolio.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 9.000,- zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. Zapisy typu: „kwota gwarancji ulega zmniejszeniu o wielkość dokonanych wypłat” czy „żądanie zapłaty powinno być doręczone do Gwaranta za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta gwarancji, który potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych przez Beneficjenta gwarancji” są niedopuszczalne; Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia przez Beneficjenta jakiejkolwiek dokumentacji. Jeżeli tego typu zapisy pojawią się w gwarancji, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione. 3. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: 1) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 2) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym 53 8437 0002 0010 0155 1082 0015. Dla Zamawiającego dokumentem potwierdzającym dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert). Za skuteczność operacji finansowo – bankowych odpowiada Wykonawca. 5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 1 lit. b) - e) wykonawca składa w Kasie Zamawiającego – parter budynku Dyrekcji – przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie oraz wdrożenie systemu usług internetowych tj. aplikacji mobilnej oraz strony internetowej dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z panelem zarządzania treściami”

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena75,00
rękojmia10,00
szkice projektowe15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym nr: 53 8437 0002 0010 0155 1082 0015. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt 3. lit. b) - e) (tj. art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp) wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych formach w Kasie Zamawiającego w budynku Dyrekcji. 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 3. lit. b) - e) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego). 5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w którejkolwiek z form, o których mowa w art. 148 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. 6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, zapisy typu: 6.1. „kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w miarę wykonywania przedmiotu umowy” są niedopuszczalne. 6.2. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia przez Beneficjenta jakiejkolwiek dokumentacji. 6.3. Niedopuszczalne są również zapisy uzależniające dokonanie zapłaty od otrzymania „kompletnego wezwania do zapłaty”, czy od otrzymania opinii biegłego sądowego, czy zapisy mówiące, że zapłacone zostaną „bezsporne należności” itp. Jeżeli tego typu zapisy pojawią się w gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający uzna, że zabezpieczenie nie zostało wniesione. 6.4. Niedopuszczalne są również w gwarancji zapisy typu: - „żądanie zapłaty powinno być doręczone do Gwaranta za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta gwarancji, który potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych przez Beneficjenta gwarancji” czy - „odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu gwarancji jest wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objętej gwarancją, jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez ubezpieczyciela”. 6.5. Jeżeli tego typu zapisy, jak opisane powyżej pojawią się w gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający uzna, że zabezpieczenie nie zostało wniesione. 6.6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 6.7. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 3. lit. b) - e) musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 6.8. Kwota, o której mowa w pkt 6.7. SIWZ jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 6.9. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego na zadanie „pn. wykonanie oraz wdrożenie systemu usług internetowych tj. aplikacji mobilnej oraz strony internetowej dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z panelem do zarządzania treściami”. 6.10. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 6.11. Jeżeli wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 6.12. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 6.3. lit. b) - e) (tj. art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp) i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie w następującym zakresie: 1) Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy (aneks terminowy), które może nastąpić w następujących przypadkach: a) wystąpienie „siły wyższej” rozumianej jako wydarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia i poza kontrolą stron umowy np. powodzie, pożary, epidemie, zamieszki, akty wandalizmu, strajki, zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów oraz inne podobne zdarzenia poza kontrolą stron umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość bądź znaczne utrudnienie wywiązania się z umowy. Termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas trwania okoliczności podyktowanych lub wynikających z siły wyższej. b) wniesienie odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub skargi do sądu - termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas trwania postępowania odwoławczego lub sądowego. 2) Zmiana przedmiotu umowy w przypadku, gdy: a) zmienią się wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego systemu usług informatycznych, b) zmienią się obowiązujące przepisy prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujące konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności zmiany rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia stronom zmianę umowy poprzez zmianę obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia. c) zmiana przedstawiciela wykonywania obowiązków umownych Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty stanowiska, itp. 3) Zmiana osób wyznaczonych przez Wykonawcę do świadczenia usług na inne osoby jest możliwa w uzasadnionych przypadkach (na skutek zdarzeń losowych) pod warunkiem wykazania uprawnień i spełnienia innych wymogów w zakresie nie mniejszym niż wskazane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku gdy poniższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę: - zmiana stawki podatku od towarów i usług. Do faktur wystawianych po wejściu w życie zmiany stawki podatku VAT naliczana będzie nowa stawka. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-18, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH