Ogłoszenie nr 547930-N-2020 z dnia 2020-06-05 r.

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i budowa, na podstawie tej dokumentacji, przyłącza światłowodowego sieci PIONIER do stacji badawczej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Mikołajkach, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu POIR.04.02.00-00-C004/19 pn. „NEBI Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych " (akr. NEBI) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, krajowy numer identyfikacyjny 84932700000000, ul. ul. Noskowskiego  42718 , 61-704  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 582 091, e-mail przetargi@man.poznan.pl, faks 618 525 954.
Adres strony internetowej (URL): https://www.ibch.poznan.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
instytucja naukowo - badawcza
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.man.poznan.pl/online/zampub.php

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.man.poznan.pl/online/zampub.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim, pod rygorem nieważności.
Adres:
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, ul. Jana Pawła II 10, 61 –139 Poznań, pokój nr 0.30 – kancelaria.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i budowa, na podstawie tej dokumentacji, przyłącza światłowodowego sieci PIONIER do stacji badawczej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Mikołajkach, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Numer referencyjny: PN 12/06/2020 zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza światłowodowego Mikołajki
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i budowa, na podstawie tej dokumentacji, przyłącza światłowodowego sieci PIONIER do stacji badawczej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Mikołajkach, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej zadania zgodnie z wymaganiami zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU), 2) budowę, na podstawie odebranej przez zamawiającego dokumentacji, ziemnego rurociągu kablowego typu HDPE32/2,9, 3) ułożenie kabla lokalizacyjnego i taśmy ostrzegawczej wzdłuż przebiegu budowanego rurociągu kablowego, 4) posadowienie studni kablowej typu SKO-2g z pokrywą ciężką i zabezpieczeniem typu PIOCH, 5) posadowienie zasobników kablowych wraz ze słupkami oznaczeniowo-pomiarowymi na trasie przebiegu rurociągu kablowego, 6) nabudowanie zasobnika kablowego na istniejącym rurociągu kablowym, 7) odkopanie istniejącego zasobnika i przeciągnięcie zapasu kablowego, 8) ułożenie kabla światłowodowego w rurociągu kablowym, 9) pozostawienie zapasów technologicznych kabla w studni i zasobnikach kablowych oraz w budynku, 10) wykonanie złącz światłowodowych przelotowych, 11) wykonanie złącza światłowodowego rozgałęźnego, 12) wprowadzenie i zakończenie kabla światłowodowego: a) w budynku naukowo-badawczym stacji badawczej w Mikołajkach, b) w nowym złączu światłowodowym rozgałęźnym linii światłowodowej sieci PIONIER. 13) udzielenie gwarancji jakości oraz wykonywanie świadczeń z tej gwarancji wynikających a także rękojmi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy (PFU) stanowiący załącznik do niniejszego SIWZ. Przedstawione w PFU założenia i wytyczne stanowią podstawę sporządzenia przez wykonawcę szczegółowej dokumentacji projektowej wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w odniesieniu do wskazanego w PFU orientacyjnego przebiegu trasowego przyłącza, które wynikać będą z dokonanej, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, analizy technicznej i formalno-prawnej możliwości realizacji robót budowlanych. W przypadku rozbieżności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienie względem przedstawionych w PFU założeń, w szczególności dotyczących przebiegu trasowego przyłącza, wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający zaznacza, że przedstawione w PFU parametry są wielkościami szacunkowymi a ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez wykonawcę dokumentacji projektowej. Zamawiający zaleca aby przed złożeniem oferty wykonawca przeprowadził wizję lokalną w terenie przewidzianym przez zamawiającego do budowy przyłącza oraz jego otoczenia. Wizję lokalną wykonawca wykonana na swój koszt.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232300-5
32562000-0
45314310-0
38621000-4
45231112-3
45232000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-22

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w terminie do dnia 22.12.2021r. z zastrzeżeniem zdania 4 poniżej oraz z zastrzeżeniem, że przekazanie zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej musi nastąpić najpóźniej do dnia 31.07.2021r. (ostateczna data podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej przez zamawiającego). Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu zamówienia zostaną określone w harmonogramie rzeczowo-finansowy. W miarę potrzeb oraz postępu prac i robót, wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wszystkie zmiany wymagają akceptacji zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że ze względu na konieczność skoordynowania budowy przyłącza światłowodowego, będącego przedmiotem zamówienia, z realizacją budynku naukowo-badawczego na terenie stacji badawczej w Mikołajkach, istnieje ryzyko przedłużenia terminu wykonania całego zadania. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania harmonogramu budowy przyłącza światłowodowego do możliwości wprowadzenia i zakończenia kabla światłowodowego w budynku. Przy czym zamawiający potwierdza możliwość rozliczenia 97% kwoty wynagrodzenia po podpisaniu protokołu odbioru częściowego, potwierdzającego wprowadzenie linii światłowodowej na teren stacji badawczej, do studni kablowej usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku naukowo-badawczego stacji badawczej w Mikołajkach (działka nr 106, obręb Miasto Mikołajki), natomiast pozostałe 3%, zostanie rozliczone po wprowadzeniu i zakończeniu kabla światłowodowego w budynku i podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży opłaconą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej musi opiewać na kwotę nie niższą niż kwota brutto wskazana w ofercie wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy polisa nie zawiera w swej treści potwierdzenia opłacenia składki, wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego opłacenie składki. Uwaga: Do przeliczania na złoty polski sumy ubezpieczenia wyrażonej w walucie innej niż złoty polski, zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.
Informacje dodatkowe Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: a) wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu doziemnych linii światłowodowych przy czym co najmniej jedna z tych robót powinna dotyczyć odcinka o długości trasowej nie mniejszej niż 20 km. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony również, jeżeli wykonawca, który nie wykonał robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wybudowaniu o zakresie wskazanym powyżej wykaże, że: ba) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej doziemnej linii światłowodowej, w tym co najmniej jedną dokumentację dotyczącą doziemnej linii światłowodowej o długości nie mniejszej niż 10km, a jednocześnie bb) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie doziemnej linii światłowodowej, przy czym co najmniej jedna z tych robót powinna dotyczyć odcinka o długości trasowej nie mniejszej niż 20 km. Przez wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej należy rozumieć doprowadzenie, co najmniej, do podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej lub dokumentu o charakterze równoważnym. Przez wykonanie robót budowlanych należy rozumieć doprowadzenie, co najmniej, do podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót lub dokumentu o charakterze równoważnym. Zamawiający nie wymaga informacji o usługach i robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. c) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować przez cały okres realizacji zamówienia wskazany w pkt I.4 SIWZ, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia oraz posiadają poniższe kwalifikacje zawodowe, tj.: - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną bez ograniczeń, która przynależy do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa i która zaprojektowała co najmniej 2 doziemne linie światłowodowe, w tym co najmniej jedną doziemną linię światłowodową o długości co najmniej 10 km, oraz - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną bez ograniczeń, która przynależy do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa i która kierowała budową co najmniej jedną doziemną linię światłowodową o długości co najmniej 20 km. UWAGA: 1. Przez uprawnienia budowlane zamawiający rozumie uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane bądź innych aktach prawnych właściwych danej dziedzinie. 2. Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych w szczególności, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2019.1186 z późn.zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz.U.2020.220 z poźn.zm.). 3. Zamawiający dopuszcza wskazanie tych samych osób na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie projektowania, jak i kierowania robotami budowlanymi, jeżeli legitymują się jednocześnie posiadaniem zarówno uprawnień budowlanych do projektowania, jak i uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi we wskazanej specjalności bez ograniczeń.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp; 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: oświadczenie to wykonawca składa w terminie wskazanym w punkcie I.6.3 SIWZ. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy następujących dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych, o których mowa odpowiednio w punkcie I.5.2) ppkt 3 lit. a) SIWZ albo w punkcie I.5.2) ppkt 3 lit. bb) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do oferty. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. UWAGA: Wykaz robót budowlanych i dowody potwierdzające ich należyte wykonanie składają wykonawcy, którzy zrealizowali wymagane roboty budowlane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz wykonawcy, którzy zrealizowali wymagane roboty budowlane, jednakże nie były one wykonane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 2) wykazu usług, o których mowa w punkcie I.5.2 ppkt 3 lit. ba) SIWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do oferty. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. UWAGA: Wykaz usług i dowody potwierdzające ich należyte wykonanie składają wyłącznie wykonawcy, którzy nie zrealizowali wymaganych robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 3) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do oferty. 4) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) pełny opis wymagań znajduje się w SIWZ. Wymagania dotyczące Wykonawców zagranicznych zostały opisane w SIWZ Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt I.5.5 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt I.5.2 SIWZ. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt I.6.2 ppkt 1) SIWZ. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 7-12 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 243 ) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Pzp nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp dopuszcza się: 1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: a) klęskami żywiołowymi, b) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, c) odkryciem w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, d) odkryciem w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagających wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, e) odkryciem przedmiotu, względem którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, f) stwierdzeniem innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót; 2) będących następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego; 3) spowodowanych brakiem możliwości wprowadzenia i zakończenia kabla światłowodowego w budynku naukowo-badawczym stacji badawczej w Mikołajkach; 4) w przypadku wystąpienia zdarzenia mającego charakter siły wyższej (tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego lub prawie niemożliwego do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec pomimo zachowania należytej staranności, np. wprowadzenie kolejnych zakazów w związku z obowiązującym stanem epidemii uniemożliwiającym/wstrzymującym realizację przedmiotu zamówienia, nieznanych w dacie zawarcia umowy, innych aktów władz państwowych, strajki generalne, działania zbrojne, wywłaszczenia, etc.), mającego bezpośredni wpływ na termin, sposób albo zakres wykonania przedmiotu zamówienia; lub z powodu działania/zaniechania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować; 5) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa; 6) wejścia w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu składania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia; 7) konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych w sposób jak niżej: a) roboty zamienne polegają na tym, że wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie, b) roboty zamienne nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, c) konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy: - materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi, - w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa budowlanego, - w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia (np. Polska Norma), - w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany technologii wykonania robót. Termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności wymienionych w pkt. 1 powyżej. Zmiany wskazywane w pkt. 1 ppkt. 7) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania. 2. Zmiany osobowe: 1) zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot zamówienia na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz doświadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ; 2) zmiana osób, przy pomocy których zamawiający realizuje przedmiot zamówienia na inne osoby legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami; 3) zmiana podwykonawcy przy pomocy, którego wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia na innego, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym niż podwykonawca wskazany w zawartej umowie; 4) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy. 3. Pozostałe zmiany: 1) zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku obniżenia stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającą z tej zmiany; 2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu pn. „NEBI Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych" (akr. NEBI) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 lub wytycznych dotyczących realizacji projektu NEBI; 3) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, jeżeli: a) zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe w terminach wynikających z umowy o finansowanie projektu NEBI, b) zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych, np. p. poż., bhp, norm technicznych, c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub asortyment dostarczonych urządzeń. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone zgodnie z § 4 ust. 10 i ust. 11 wzoru umowy, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 4. Zmianę umowy wynikającą ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy w tym zakresie. 5. Zmianę wynagrodzenia wynikającą ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany; w takim wypadku wykonawca może pisemnym i umotywowanym wnioskiem zwrócić się do zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 6. Zmianę wynagrodzenia wykonawcy wynikającą ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę - w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany; w takim wypadku wykonawca może pisemnym i umotywowanym wnioskiem zwrócić się do zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 7. Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 7. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp, m. in.: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 8. Warunki wprowadzenia zmian: 1) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy; 2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być sporządzony na piśmie; 3) wniosek, o którym mowa w ppkt. 2 powyżej musi zawierać: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-23, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega, że na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, może unieważnić postępowanie jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH