Ogłoszenie nr 510099061-N-2020 z dnia 05-06-2020 r.
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno: Uruchomienie E-usług związanych z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: RPMA.02.01.02-IP.01-14-073/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 531266–N- 2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Krajowy numer identyfikacyjny 15891289000000, ul. ul. Kościuszki  5, 05-500  Piaseczno, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, e-mail rzp@piaseczno.eu, faks 022 70 17 692.
Adres strony internetowej (url): www.piaseczno.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Uruchomienie E-usług związanych z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Spr. 30/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje: W części I: • Zrealizowanie na terenie gminy Piaseczno zadania pod nazwą Rozbudowa systemu do wydawania, obsługi i weryfikacji ważności kart elektronicznych w ramach realizacji programów: Piaseczyńska Karta Mieszkańca i Piaseczyńska Karta Dużej Rodziny składającego się z oprogramowania umożliwiającego: zadruk i personalizację Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca PKM, oraz Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny PKDR, ewidencję wydanych kart, weryfikację ważności kart w urządzeniach mobilnych, prowadzenie analiz i statystyk wykorzystania kart, obsługę elektronicznie składanych wniosków o wydanie PKM i PKDR uwierzytelnianych za pomocą instrumentów oferowanych przez e-puap, obsługę indywidualnych kont posiadaczy karty oferujących spersonalizowane dla danego mieszkańca usługi w ramach posiadanej karty (logowanie na konto zintegrowane z mechanizmami weryfikacji logowania e-puap). W części II: • Budowa, utrzymanie i obsługa serwisowa aplikacji mobilnej umożliwiającej elektroniczną emulację karty elektronicznej PKM i PKDR na ekranie telefonu oraz oferującej następujące funkcjonalności dodatkowe w postaci: możliwości dokonania płatności za wypożyczenie miejskiego roweru, możliwości dokonania płatności za korzystanie z miejsc parkingowych w miejskich strefach płatnego parkowania, wyszukiwarki połączeń autobusowych dostępnych na terenie gminy Piaseczno wraz z wyświetlanym przybliżonym czasem oczekiwania na autobus, możliwość zgłoszenia w czasie rzeczywistym niepokojącego zdarzenia, które ma miejsce w autobusie lub zgłoszenia zaburzeń w kursowaniu autobusów, możliwość zgłoszenia skargi na usługę przewozową, elektronicznego rozkładu jazdy autobusów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 64216200-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Rozbudowa systemu do wydawania, obsługi i weryfikacji ważności kart elektronicznych w ramach realizacji programów: Piaseczyńska Karta Mieszkańca i Piaseczyńska Karta Dużej Rodziny.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 358800.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Teroplan S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Klucznikowska 1
Kod pocztowy: 32-600
Miejscowość: Oświęcim
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 478224.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 478224.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 478224.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Budowa, utrzymanie i obsługa serwisowa aplikacji mobilnej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 120000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Teroplan S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Klucznikowska 1
Kod pocztowy: 32-600
Miejscowość: Oświęcim
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 110700.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 110700.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 110700.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.