Ogłoszenie nr 510098640-N-2020 z dnia 05-06-2020 r.
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG: Dostawa zestawu sprzętu i oprogramowania do przeprowadzania badań Side Channel - nr postępowania FH/ 01/ 04/ 20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 530702-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Krajowy numer identyfikacyjny 12531630000000, ul. ul. Leopolda  31, 40-189  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 007 681, e-mail kwilk@ibemag.pl, faks 322 007 701.
Adres strony internetowej (url): www.ibemag.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: INSTYTUT SIECI
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa zestawu sprzętu i oprogramowania do przeprowadzania badań Side Channel - nr postępowania FH/ 01/ 04/ 20
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
FH/ 01/ 04/ 20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu sprzętu i oprogramowania do przeprowadzania badań Side Channel. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, dopuszczony do obrotu, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz spełniać wymagania określone przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się dostawy przedmiotu zamówienia fabrycznie odnowionego. 2. Okres gwarancji: zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru „bez uwag”. 3. Liczba stanowisk: 1 4. Licencja na korzystanie z oprogramowania nieograniczona czasowo. 5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w trybie „on-line” w zakresie obsługi oferowanego sprzętu i oprogramowania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 38540000-2

Dodatkowe kody CPV: 48460000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 598618.73
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AHIS Spółka Akcyjna
Email wykonawcy: robert@ahis.pl
Adres pocztowy: ul. Oswobodzenia nr 1
Kod pocztowy: 40-403
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 680313.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 680152.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 680313.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodny z Common Criteria” (KSO3C).

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.