Ogłoszenie nr 547601-N-2020 z dnia 2020-06-04 r.

Łódzki Ośrodek Geodezji: Zakup i sukcesywne dostarczanie fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzki Ośrodek Geodezji, krajowy numer identyfikacyjny 47083053600000, ul. Traugutta  21/23 , 90-113  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48 422726806, , e-mail t.zajac@log.lodz.pl, , faks +48 422726800.
Adres strony internetowej (URL): www.log.lodz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.log.lodz.pl w zakładce zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.log.lodz.pl w zakładce zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+urzedu&idPodmiotu=LOG

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i sukcesywne dostarczanie fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji
Numer referencyjny: Nr sprawy OAZP.2710/37/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostarczanie fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji. Szczegółowy opis jakościowy oraz ilościowy przedmiotu zamówienia został zawarty w Formularzu asortymentowo cenowym, (kolumny: 1, 2, 3, 4, 8, 9 i 10) stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej s.i.w.z. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy. Zamawiający wymaga złożenia oferty na oryginalne tonery dla pozycji: 19,20,21,22,23,24,33, 35,36,37,38 Formularza asortymentowo-cenowego przedmiotu zamówienia. 1.2 Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być: fabrycznie nowe, oryginalne lub równoważne. 1.3 Pod pojęciem „oryginalnych” materiałów eksploatacyjnych rozumie się materiały wyprodukowane lub zalecane do stosowania przez producenta urządzeń. Przez zalecane do stosowania przez producenta urządzenia należy rozumieć materiały eksploatacyjne wskazane do stosowania w instrukcji obsługi urządzenia lub innym dokumencie sygnowanym przez producenta urządzenia. 1.4 Pod pojęciem „fabrycznie nowe” rozumie się: a. produkty wykonane z nowych, dotychczas nieużywanych elementów, bez śladów uszkodzenia i użytkowania, nieregenerowane (tj. niepoddane procesowi ich ponownego napełniania), nieprefabrykowane i nierefabrykowane (tj. do przywrócenia ich stanu użytkowego – nie zastosowano w miejsce zużytych ani nowych, ani odzyskanych części z zużytych kartridży), w oryginalnych opakowaniach producenta; b. produkty pochodzące z bieżącej produkcji, wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym, zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi. Dostarczone materiały muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucyjnego producenta. Za fabrycznie nowy nie uznaje się materiału, którego pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub tuszem. 1.5 Pod pojęciem „równoważnych” materiałów eksploatacyjnych rozumie się: a) materiały fabrycznie nowe, zaprojektowane przez producenta i oznaczone fizycznie jego logo, kompatybilne z urządzeniem, do którego są zamawiane, o parametrach takich samych lub lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego lub zalecanego do stosowania przez producenta urządzenia. b) materiały pochodzące z bieżącej produkcji, wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym, zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi. c) materiały w odniesieniu których wydajność, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do laserowych drukarek monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych lub innymi normami równoważnymi, jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego; (do oferty wymagane jest załączenie stosownych dokumentów – testów). Oferowane materiały równoważne nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości urządzeń oraz zaniżać jakości wydruku oferowanych w warunkach technicznych producenta urządzenia (pełna kompatybilność z oprogramowaniem sprzętu: informowanie o liczbie wydrukowanych stron, poziomie zużycia tonera, tuszu, głowicy, itp.) 1.6 Ww. dokumenty lub równoważne Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się przedłożyć Zamawiający w każdej chwili na żądanie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że w przypadku dwukrotnej reklamacji zamiennika polegającej na tym, że drukarka nie chce drukować na tym zamienniku albo go nie widzi, Wykonawca w tej samej cenie ma obowiązek dostarczyć produkt oryginalny dedykowany przez producenta. Parametry jakościowe i wydajnościowe zaoferowanych zamienników nie mogą być słabsze od oryginalnych produktów zalecanych przez producenta danego sprzętu. 1.7 Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu umowy własnym środkiem transportu, na własny koszt i własne ryzyko. 1.8 Zamawiający posiada trzyletnie gwarancje udzielone przez wykonawców dostawców sprzętu komputerowego drukarek i urządzeń dla których niezbędny jest zakup oryginalnych materiałów eksploatacyjnych będący przedmiotem zamówienia i określonych w pozycjach: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 35, 36, 37, 38 Formularza asortymentowo-cenowego przedmiotu zamówienia. 1.9 W związku z powyższym Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy że w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych zobowiązuje się do zagwarantowania serwisu sprzętu i pokrycia kosztów serwisowania w autoryzowanym serwisie producenta danego sprzętu w przypadku gdy usterka zostałaby wywołana przez stosowanie produktów równoważnych. 1.10 Jeżeli w załączonych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia został podany przez Zamawiającego typ urządzenia materiału bądź nazwa własna producenta odnośnie wyrobu, to zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuści rozwiązania o parametrach nie gorszych od wskazanych w tych dokumentach. W takiej sytuacji Wykonawca musi podać istotne parametry funkcjonalne i użytkowe proponowanych rozwiązań równoważnych pozwalające Zamawiającemu na porównanie z rozwiązaniami zawartymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i Formularzu asortymentowo cenowym, (kolumny: 1 ,2, 3, 4, 8, 9 i 10) a także musi wykazać na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, że dostawy i usługi oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 1.11 Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom, w takim przypadku Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36b ustawy Pzp) zawrzeć w ofercie: 1.12 - części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, 1.13 - nazwę (firm) podwykonawców.

II.5) Główny kod CPV: 30192113-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30125100-2
30237000-9
30192300-4
30125110-5
30141200-1
30237200-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1.1 Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021r. 1.2 Wymagany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia – minimum 12 miesięcy i 36 miesięcy dla poz. 74-77 formularza asortymentowo-cenowego (dla dysków SSD i pamięci RAM) - 36 miesięcy. Uwaga: Oferty z okresem gwarancji i rękojmi krótszym niż 12 miesięcy / 36 miesięcy dla poz. 74-77 zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią s.i.w.z. Zaoferowany okres gwarancji i rękojmi nie krótszy niż 12 m-cy, o którym mowa powyżej, będzie podlegał również ocenie w kryterium oceny ofert „Okres udzielonej gwarancji i rękojmi”, zgodnie z zasadami określonymi w PKT XIV. s.i.w.z. (za wyjątkiem poz. 74-77 ) 1.3 W przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji i rękojmi oferta jako niespełniająca wymagań Zamawiającego zostanie odrzucona. 1.4 Czas dostarczenia materiałów własnym transportem do siedziby Zamawiającego – w ciągu 3 dni roboczych w godzinach od 8.00-16.00 poniedziałek, środa, czwartek, piątek oraz 9.00-17.00 wtorek. 1.5 Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie terminu gwarancji, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 35 000 zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). Uwaga: Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia na dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących o wartości brutto 35 000zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) (każda) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca, o którym mowa wart. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zobowiązany będzie przedłożyć – na wezwanie Zamawiającego - następujące oświadczenia i dokumenty: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentu z ppkt c) powyżej, w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez Wykonawcę dokument. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności powyższego dokumentu, który znajduje się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności jeśli dokument przechowywany jest przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanego dokumentu, o ile jest aktualny. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej sporządzone są w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt a)-c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionych w terminie odpowiednio jak dla dokumentów o których mowa powyżej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
B. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zobowiązany będzie przedłożyć na wezwanie Zamawiającego następujące oświadczenia i dokumenty: d) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 35 000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych); e) Wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) potwierdzających co najmniej dwa zamówienia na dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących o wartości brutto minimum 35 000zł (każda) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 8 do s.i.w.z.; Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:  referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. Do przeliczenia wartości finansowych występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html f) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy załączyć: a) wypełniony i podpisany Formularz - Opis oferowanych materiałów eksploatacyjnych - Formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia wraz z określeniem oferowanych materiałów eksploatacyjnych wg wzoru załącznika nr 4 do s.i.w.z. 2. W przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych do produktu oryginalnego, Wykonawca dostarcza wraz z ofertą: b) aktualny certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny w zakresie projektowania i produkcji biurowych materiałów eksploatacyjnych - dla każdego producenta oferowanych produktów równoważnych; c) aktualny certyfikat ISO 14001:2004 lub równoważny potwierdzający, że producent materiałów eksploatacyjnych działa w oparciu o System Zarządzania Środowiskowego: d) deklarację zgodności producenta oferowanego równoważnego przedmiotu zamówienia z produktem oryginalnym świadczącą, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia jest w pełni kompatybilny z oryginalnym produktem producenta urządzenia oraz spełnia warunki równoważności technicznej, jakościowej i eksploatacyjnej; e) oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku uszkodzeń lub awarii urządzenia (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) Zamawiającego na skutek używania oferowanego równoważnego przedmiotu zamówienia, stwierdzonych przez autoryzowany serwis producenta, Wykonawca pokryje koszty naprawy tego urządzenia, a w przypadku gdyby urządzenie było na gwarancji i nastąpiłaby utrata gwarancji na skutek uszkodzeń lub awarii wynikłych z używania oferowanego równoważnego przedmiotu zamówienia, stwierdzonych przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu gwarancyjnego, podejmie się na czas obowiązywania utraconej gwarancji serwisowania urządzenia (zalecany wzór stanowi Załącznik nr 9 do s.i.w.z.); f) specyfikację techniczną producenta oferowanego równoważnego przedmiotu zamówienia zawierającą parametry wydajnościowe oferowanego przedmiotu zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do s.i.w.z., zawierające w szczególności: wskazanie poprzez opisanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, netto podatek VAT, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji jakości i rękojmi, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień s.i.w.z. i wzorów umów bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy - podpisany zgodnie z zasadami o których mowa w ust. 11.3 b) oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 s.i.w.z. według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 i 6 do s.i.w.z.- podpisane zgodnie z zasadami o których mowa w ust. 11.3. c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik - podpisane zgodnie z zasadami o których mowa w ust. 11.4 i 11.5. d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.4.1 i 5.4.4 s.i.w.z. – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego- podpisane zgodnie z zasadami o których mowa w ust. 11.3. e) sporządzony, wypełniony i podpisany Formularz Opis oferowanych materiałów eksploatacyjnych – Formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia wraz z określeniem oferowanych materiałów eksploatacyjnych wzoru załącznika nr 4 do s.i.w.z. - podpisany zgodnie z zasadami o których mowa w ust. 11.4 i 11.5. f) W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca wnosi wraz z ofertą w formie elektronicznej oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) opatrzonego przez wystawcę (gwaranta) kwalifikowanym podpisem elektronicznym g) W przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych: g.1)aktualny certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny w zakresie projektowania i produkcji biurowych materiałów eksploatacyjnych - dla każdego producenta oferowanych produktów równoważnych - podpisany zgodnie z zasadami o których mowa w ust. 11.3 g.2)aktualny certyfikat ISO 14001:2004 lub równoważny potwierdzający, że producent materiałów eksploatacyjnych działa w oparciu o System Zarządzania Środowiskowego - podpisany zgodnie z zasadami o których mowa w ust. 11.3 g.3)deklarację zgodności producenta oferowanego równoważnego przedmiotu zamówienia z produktem oryginalnym świadczącą, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia jest w pełni kompatybilny z oryginalnym produktem producenta urządzenia oraz spełnia warunki równoważności technicznej, jakościowej i eksploatacyjnej - podpisany zgodnie z zasadami o których mowa w ust. 11.3 g.4)oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku uszkodzeń lub awarii urządzenia (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) Zamawiającego na skutek używania oferowanego równoważnego przedmiotu zamówienia, stwierdzonych przez autoryzowany serwis producenta, Wykonawca pokryje koszty naprawy tego urządzenia, a w przypadku gdyby urządzenie było na gwarancji i nastąpiłaby utrata gwarancji na skutek uszkodzeń lub awarii wynikłych z używania oferowanego równoważnego przedmiotu zamówienia, stwierdzonych przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu gwarancyjnego, podejmie się na czas obowiązywania utraconej gwarancji serwisowania urządzenia (zalecany wzór stanowi Załącznik nr 9 do s.i.w.z.) - podpisany zgodnie z zasadami o których mowa w ust. 11.3 g.5) specyfikację techniczną producenta oferowanego równoważnego przedmiotu zamówienia zawierającą parametry wydajnościowe oferowanego przedmiotu zamówienia - podpisany zgodnie z zasadami o których mowa w ust. 11.3.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1700,00PLN (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych). 1.2. Wadium może też być wnoszone w: 1.2.1. pieniądzu 1.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 1.2.3. gwarancjach bankowych, 1.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 1.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016r. poz.359) 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy o numerze: 65 1560 0013 2026 0003 5132 1004 w Getin Noble Bank SA Oddział w Łodzi z dopiskiem: ,,Wadium do postępowania nr sprawy OAZP.2710/37/2020’’.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1.3., przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 1.4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca wnosi wraz z ofertą w formie elektronicznej oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) opatrzonego przez wystawcę (gwaranta) kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wadium musi być oznaczone w następujący sposób: Wadium do postępowania nr OAZP.2710/37/2020. 1.5. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 1.6. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia (tj. jako konsorcjum), Zamawiający dopuszcza, aby wadium zostało wniesione przez partnerów konsorcjum (Wykonawców), w taki sposób, aby łączna kwota wadium była równa kwocie określonej w punkcie 1.1. 1.7. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia (tj. jako konsorcjum) treść́ gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej wnoszonej jako wadium musi ściśle korelować́ z tożsamością̨ podmiotu zobowiązanego w gwarancji, a będącego jednocześnie wykonawcą zamówienia. Umowa gwarancji ubezpieczeniowej może zostać zawarta przez jednego z tych wykonawców, z tym jednak zastrzeżeniem, że udzielenie ochrony ubezpieczeniowej nastąpi na rzecz wszystkich wykonawców wchodzących w skład Konsorcjum. 1.8. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 1.9. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości, w formie lub formach oraz w terminie, określonych w niniejszej s.i.w.z., zostanie wykluczony z postępowania. 1.10. Zamawiający zwróci, zażąda ponownego wniesienia, zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 1.11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 1.12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 1.13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 1.14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1.11. jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 1.15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 1.16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto85,00
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi10,00
Czas dostarczenia materiałów5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 10. 1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 3. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone do Umowy w razie zaistnienia co najmniej jednego z poniższych przypadków: a) w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w chwili zawarcia Umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu zamówienia zmianie ulegną postanowienia Umowy dotyczące przedmiotu zamówienia i jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy i warunków gwarancji; b) w razie zmiany przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy i które wywołują potrzebę zmian postanowień Umowy, zmianie ulegną stosowne postanowienia Umowy w odpowiednim do zmian przepisów zakresie; c) postanowienia Umowy dotyczące określenia podmiotu lub osoby wykonującej w imieniu Zamawiającego lub Wykonawcy czynności faktyczne i prawne związane z wykonywaniem Umowy - w przypadku wystąpienia potrzeby dokonania zmiany takiego podmiotu lub osoby; d) w przypadku wystąpienia siły wyższej, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, demonstracje, zmianie ulegną postanowienia Umowy dotyczące terminu obowiązywania Umowy; e) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy - zmianie może ulec wynagrodzenie i termin realizacji Umowy. f) gdy asortyment wyszczególniony w ofercie Wykonawcy przestanie być dostępny np.: w przypadku zaprzestania produkcji – wówczas strony przewidują zastąpienie go innym produktem o co najmniej tych samych parametrach. 4. W sprawach nieuregulowanych treścią Umowy zastosowanie mają właściwe przepisy, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny. 5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH