Ogłoszenie nr 510097659-N-2020 z dnia 04-06-2020 r.
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE": Zakup macierzy dyskowej, dysków, oprogramowania i serwerów na potrzeby SPSZOZ „Zdroje”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 530482-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540074287-N-2020; 540077063-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE", Krajowy numer identyfikacyjny 29141100000000, ul. ul. Mączna  4, 70-780  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 918 806 260, e-mail org@szpital-zdroje.szczecin.pl, faks 918 806 203.
Adres strony internetowej (url): www.szpital-zdroje.pl; http://bip.szpital-zdroje.pl/zamowienia-publiczne; https://portal.smartpzp.pl/spszozzdroje
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup macierzy dyskowej, dysków, oprogramowania i serwerów na potrzeby SPSZOZ „Zdroje”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
24/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakup macierzy dyskowej, dysków, oprogramowania i serwerów na potrzeby SPSZOZ „Zdroje” Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa macierzy dyskowej, dysków, oprogramowania i serwerów wraz z usługą migracji usługi Active Directory do nowego środowiska na potrzeby SPSZOZ „Zdroje” Przedmiot zamówienia jest podzielony na 3 części zwane pakietami. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym pakiecie. 1. Nr 1 - Zakup macierzy dyskowej na potrzeby kopii bezpieczeństwa systemu PACS; 2. Nr 2 - Zakup dysków do serwera Dell PowerEdge R620; 3. Nr 3 - Zakup serwerów i oprogramowania wraz z usługą migracji usługi Active Directory do nowego środowiska
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30233000-1

Dodatkowe kody CPV: 48823000-3, 48822000-6, 48620000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pakiet Nr 1 - Zakup macierzy dyskowej na potrzeby kopii bezpieczeństwa systemu PACS
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 25046.32
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  2
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Xcomp Sp z o. o. Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Białowieska 6b
Kod pocztowy: 71-010
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 20160.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 20160.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22263.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pakiet Nr 2 - Zakup dysków do serwera Dell PowerEdge R620
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 14555.94
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  3
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Xcomp Sp z o. o. Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Białowieska 6b
Kod pocztowy: 71-010
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13431.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13431.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15645.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Pakiet Nr 3 - Zakup serwerów i oprogramowania wraz z usługą migracji usługi Active Directory do nowego środowiska
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 102896.74
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  3
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Xcomp Sp z o. o. Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Białowieska 6b
Kod pocztowy: 71-010
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 108554.88
Oferta z najniższą ceną/kosztem 108554.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 179676.03
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.