Ogłoszenie nr 510097396-N-2020 z dnia 04-06-2020 r.
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: Dostawa, wdrożenie i wsparcie serwisowe systemu informatycznego „portal pracowniczy” dla Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, w ramach Projektu „Wsparcie Uczelni szansą na jej rozwój”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Wsparcie Uczelni szansą na jej rozwój” będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (nr umowy o dofinansowanie projektu POWR.03.05.00-00-Z107/17-00).
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 528861-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Krajowy numer identyfikacyjny 14710000000000, ul. ul. Konarskiego  2, 08-110  Siedlce, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 442 095, e-mail kowalm@ap.siedlce.pl, faks 256 442 045.
Adres strony internetowej (url): www.uph.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: publiczna szkoła wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa, wdrożenie i wsparcie serwisowe systemu informatycznego „portal pracowniczy” dla Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, w ramach Projektu „Wsparcie Uczelni szansą na jej rozwój”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.282.002.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i obsługa serwisowa systemu informatycznego „portal pracowniczy” (dalej „system”) dla Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę systemu oraz niezbędnych licencji wymaganych do prawidłowego i zgodnego z prawem użytkowania systemu,; 2) wdrożenie systemu, rozumiane jako instalacja i konfiguracja całości oprogramowania oraz sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu i współpracy z użytkowanym przez Zamawiającego systemem do obsługi spraw kadrowo-płacowych SIMPLE.ERP oraz opracowanie mechanizmów tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania systemu; 3) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi systemu; 4) świadczenie obsługi serwisowej systemu. 3. Przedmiot zamówienia jest opisany następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 1) 48000000 - 8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne; 2) 48450000 -7 pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi; 3) 48600000 - 4 pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne; 4) 72000000 - 5 usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia; 5) 72253200 - 5 usługi w zakresie wsparcia systemu; 6) 80500000 - 9 usługi szkoleniowe. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem elementów wskazanych w pkt 2, określony został w załączniku nr 2 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 119000
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BCODERS Sp. Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Owczarska 7
Kod pocztowy: 01-351
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 147600
Oferta z najniższą ceną/kosztem 147600
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 910200
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.