Ogłoszenie nr 546788-N-2020 z dnia 2020-06-03 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie: Połączenie lokalizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sieć szkieletową oraz świadczenie usług dostępu do Internetu dla tej sieci - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego numer 271.2.17.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 35150530800000, ul. ul. Józefińska  14 , 30-529  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 6165482, 6165469, e-mail do@poczta.mops.krakow.pl, faks 126 165 428.
Adres strony internetowej (URL): www.mops.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mops.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mops.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej na dziennik podawczy Zamawiającego: Gmina Miejska Kraków - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Adres:
ul. Józefińska 14, 30 - 529 Kraków.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Połączenie lokalizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sieć szkieletową oraz świadczenie usług dostępu do Internetu dla tej sieci - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego numer 271.2.17.2020
Numer referencyjny: 271.2.17.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest połączenie sieci Zamawiającego i Wykonawcy umożliwiające świadczenie usługi połączenia lokalnych sieci komputerowych (LAN), obejmujące następujące lokalizacje Zamawiającego: 1) Kraków, ul. Józefińska 14, węzeł sieciowy znajduje się na I piętrze; właściciel budynku: Gmina Miejska Kraków, reprezentowana przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, adres: ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków; 2) Kraków, os. Teatralne 24, węzeł sieciowy znajduje się na I piętrze; właściciel budynku: 1. Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez Zarząd Budynków Komunalnych ul. Czerwieńskiego 16 31-319 Kraków 2. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego; 3) Kraków, ul. Radzikowskiego 39, węzeł sieciowy znajduje się na parterze; właściciel budynku: Gmina Miejska Kraków, reprezentowana przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, adres: ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków; 4) Kraków, ul. Rzeźnicza 2, węzeł sieciowy znajduje się na parterze; właściciel budynku: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku, adres: ul. Rzeźnicza 2, 31-540 Kraków; 5) Kraków, os. Szkolne 34, węzeł sieciowy znajduje się na parterze; właściciel budynku: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku os. Szkolne 34, 31-978 Kraków; 6) Kraków, os. Szkolne 35, węzeł sieciowy znajduje się na parterze; właściciel budynku: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku os. Szkolne 35, 31-978 Kraków; 7) Kraków, ul. Praska 52, węzeł sieciowy znajduje się na II piętrze; właściciel budynku: Gmina Miejska Kraków, reprezentowana przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, adres: ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków; 8) Kraków, ul. Mazowiecka 21, węzeł sieciowy znajduje się na parterze; Biuro Studiów i Projektów Energetycznych Energoprojekt-Kraków SA ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków; 9) Kraków, ul. Mazowiecka 4-6, węzeł sieciowy znajduje się na IV piętrze; właściciel budynku: Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Zgoda w Krakowie, adres: ul. Mazowiecka 4-6, 30-036 Kraków; 10) Kraków, ul. Na Kozłówce 27, węzeł sieciowy znajduje się na II piętrze, właściciel budynku: MARK Sp. z o.o. Sp. k., ul. Hamernia 16, 30-145 Kraków; 11) Kraków, os. Górali 19, węzeł sieciowy znajduje się na I piętrze; właściciel budynku: Zamawiający; 12) Kraków, ul. Piłsudskiego 29, węzeł sieciowy znajduje się na parterze; właściciel budynku: Gmina Miejska Kraków, reprezentowana przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, adres: ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków; 13) Kraków, ul. Rakowicka 21/4, węzeł sieciowy znajduje się na I piętrze; Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Rakowicka 21, 31-061 Kraków; 14) Kraków, ul. Limanowskiego 13, węzeł sieciowy znajduje się na parterze, właściciel budynku: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Limanowskiego 13, 31-551 Kraków; 15) Kraków, ul. Mostowa 4, węzeł sieciowy znajduje się na parterze; właściciel budynku: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Mostowej 4, 31 – 061 Kraków; 16) Kraków, os. Na Skarpie 35, 31 – 910 Kraków, węzeł znajduje się na parterze; właściciel budynku: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku os. Na Skarpie 35, 31-910 Kraków. Połączenie sieci Zamawiającego i Wykonawcy umożliwiające świadczenie usługi dostępu do Internetu obejmuje budynek Zamawiającego przy ul. Józefińskiej 14 w Krakowie. Zamawiający w celu realizacji przedmiotu zamówienia: Urządzenia teleinformatyczne Zamawiającego znajdują się we wskazanych w ust. 1 lokalizacjach (numery pomieszczeń zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy), koszty instalacji urządzeń Wykonawcy i realizacji niezbędnego okablowania ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody zarządcy budynku na wykonanie i eksploatację sieci telekomunikacyjnych. W wypadku budynków będących własnością Gminy Miejskiej Kraków, wykonawca spełni również warunki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa nr: 2578/2016 z dnia 30 września 2016 roku sprawie określenia warunków dostępu i korzystania z budynków pozostających w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach Zgoda ma zostać dostarczona Zamawiającemu przed rozpoczęciem świadczenia usług. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji maksymalnie z 2 lokalizacji, bez ponoszenia dalszych kosztów abonamentu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca świadczenia usługi po uprzednim potwierdzeniu warunków technicznych przez Wykonawcę. Zamawiający poniesie jednorazowo koszty przeniesienia usługi do nowej lokalizacji. Usługa dostępu do Internetu. Usługa dostępu do Internetu musi obejmować co najmniej: Połączenie lokalizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie pkt 1 powyżej z siecią Wykonawcy, w celu umożliwienia Zamawiającemu symetrycznego dostępu do Internetu o minimalnej szybkości transferu danych 1Gbit/s, realizowane z zastosowaniem dwóch różnych połączeń dla łącza podstawowego i zapasowego, połączenia wymienione w pkt 1 powyżej nie mogą posiadać pojedynczego (wspólnego) punktu awarii w infrastrukturze Wykonawcy oraz muszą współpracować w klastrze niezawodnościowym z automatycznym przełączaniem na łącze zapasowe bez zmiany adresacji IP, Udostępnienie co najmniej 13 publicznych adresów IPv4, Rejestrację rekordów IN PTR w domenie odwrotnej dla udostępnionych adresów publicznych na prośbę Zamawiającego, Gwarancję przepływności w warstwie L3 modelu OSI mierzonej dla długości pakietu >=1518B, na łączu dostępowym pomiędzy lokalizacją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14 a routerem brzegowym w sieci Wykonawcy, Umożliwienie na żądanie Zamawiającego uruchomienia routingu dynamicznego BGP, Dostęp do usług serwera DNS i secondary DNS obsługujących zapytania DNS Zamawiającego dla usług internetowych. Zamawiający w celu realizacji usługi dostępu do Internetu udostępni urządzenie posiadające styki w technologii Ethernet 1000 Base-T. Usługa połączenia lokalnych sieci komputerowych (LAN). Usługa połączenia lokalnych sieci komputerowych (LAN) Zamawiającego musi obejmować co najmniej: Połączenie wszystkich lokalizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 3- 16 niniejszej umowy do lokalizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14 (logiczna sieć w topologii gwiazdy) z zastosowaniem ciemnego włókna, w celu umożliwienia Zamawiającemu symetrycznego dostępu każdej z tych lokalizacji do lokalizacji głównej bez limitu transferu danych, o minimalnej szybkości transferu 300Mb/s. Połączenie lokalizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie wskazanej w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy do lokalizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14 (logiczna sieć w topologii gwiazdy) z zastosowaniem dwóch redundantnych ciemnych włókien (podstawowego i zapasowego) w celu umożliwienia Zamawiającemu symetrycznego dostępu każdej z tych lokalizacji do lokalizacji głównej bez limitu transferu danych, o minimalnej szybkości transferu 300Mb/s każde. Gwarancję przepływności w warstwie L3 modelu OSI mierzonej przez Zamawiającego dla długości pakietów =64B, =256B, =1024B oraz =1518B (mierzona będzie średnia wartość dla wszystkich pakietów), na urządzeniach brzegowych Zamawiającego przeznaczonych do realizacji tej usługi znajdujących się w dwóch spiętych ze sobą lokalizacjach Zamawiającego. W sytuacjach spornych Zamawiający dopuszcza przedstawienie pomiarów przepływności wykonanych przez Wykonawcę na warstwie L2 zgodnie z RFC2544 dla ramek 1518B. Każda z podłączanych lokalizacji opisanych w pkt 2 – 16 powyżej w topologii gwiazdy musi być podłączona do lokalizacji głównej na niezależnym porcie fizycznym 1000Base-T. Wykonawca na koszt własny dostarczy, na czas trwania umowy Zamawiającemu urządzenia umożliwiające podłączenie w w/w technologii. Wszystkie łącza pomiędzy lokalizacjami wskazanymi w pkt 1. - 16 powyżej (poza dostępem do Internetu) mają być częścią sieci LAN Zamawiającego, zatem z punktu widzenia Zamawiającego muszą być łączami typu punkt-punkt, nie wymagającymi żadnej dodatkowej konfiguracji po stronie Wykonawcy. Zamawiający powinien mieć możliwość wykorzystania standardu IEEE 802.1Q w celu podziału łącza na kilka sieci logicznych VLAN. Zamawiający w celu realizacji usługi połączenia lokalnych sieci komputerowych LAN w każdej z lokalizacji opisanej w § 2 ust. 1 pkt 2 – 16 udostępni urządzenie będące własnością Zamawiającego posiadające styki w technologii Ethernet 1000 BASE-T oraz może udostępnić jedną z wymienionych technologii: Ethernet 1000 BASE-LX lub Ethernet 1000 BASE-SX (technologia zostanie uzgodniona w trakcie uruchamiania usługi). Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo danych przesyłanych między lokalizacjami wymienionymi w pkt 2 - 16 powyżej za pośrednictwem infrastruktury sieciowej Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek zachować poufność w zakresie transmisji danych. Wykonawca dostarczy oświadczenie o zachowaniu poufności danych w postaci załącznika nr 1 do umowy.

II.5) Główny kod CPV: 72710000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72411000-4
72700000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiotem niniejszej umowy, w trybie zamówienia z wolnej ręki, w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2023-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu; spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. Warunki udziału w postępowaniu: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego - zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna - zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3) Zdolność techniczna lub zawodowa – zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia: Zamawiający wymaga aby: okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: Wykonawca wykonał przynajmniej 3 usługi odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, tzn. wykonał usługi, które polegały na połączeniu lokalnych sieci komputerowych wraz z dostępem do internetu o prędkości 30Mbit/s dla minimum 5 lokalizacji.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy. a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty/oświadczenia powinny być aktualne na dzień składania ofert. 2) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Na wezwanie Zamawiającego – Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie zgodnie z załącznikiem pn.: "wykaz usług".
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek depozytowy zamawiającego, prowadzony w Banku PKO BP Oddział w Krakowie o numerze następującym: 12 1020 2892 0000 5302 0589 9341. Wykonawca zobowiązany jest podać w tytule przelewu swój numer NIP oraz numer postępowania. 4. Warunkiem uznania wpłaty wadium będzie zaksięgowanie ich przez bank prowadzący rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 5. Wadium zostanie zwrócone w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, la, 2 i 4 ustawy. 6. Zamawiający zatrzyma wadium, gdy zajdą przesłanki, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 7. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany wnieść wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w następującym zakresie: 1) terminu realizacji zamówienia, o ile zmiana terminu nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) warunków płatności; 3) wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy nastąpią zmiany przepisów podatkowych w zakresie świadczonych usług, których ani Zamawiający ani Wykonawca nie mogli przewidzieć w chwili sporządzania oferty i zawarcia umowy, 4) obniżenia wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmniejszenia liczby lokalizacji, o których mowa w §2 ust. 1, w terminie do 1 miesiąca od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. W takim przypadku postanowienia §11 ust. 6 stosuje się odpowiednio, 5) miejsca realizacji zamówienia w przypadku zmian organizacyjnych, powodujących konieczność uruchomienia usługi w innej lokalizacji niż wskazana w umowie, z tym jednak zastrzeżeniem, że zmiana miejsca świadczenia usług może nastąpić wyłącznie za zgodą Wykonawcy wyrażoną w terminie do 1 miesiąca od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 6) zmniejszenia liczby lokalizacji, o których mowa w §2 ust. 1, w terminie do 1 miesiąca od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-15, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH