Ogłoszenie nr 510096901-N-2020 z dnia 03-06-2020 r.
Gmina Tereszpol: Dostawę sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz e-usług dla Gminy Tereszpol w ramach projektu „E-usługi w Gminie Tereszpol

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
E-usługi w Gminie Tereszpol" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie, Umowa nr RPLU.02.01.00-06-0021/16-00
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 5929295-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540069062-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tereszpol, Krajowy numer identyfikacyjny 95036917800000, ul. Tereszpol-Zaorenda, ul. Długa  234, 23-407  Tereszpol, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 876 005, e-mail gmina@tereszpol.pl, faks 846 876 005.
Adres strony internetowej (url): ugtereszpol.bip.lubelskie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawę sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz e-usług dla Gminy Tereszpol w ramach projektu „E-usługi w Gminie Tereszpol
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
KNK.271.5.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz e-usług dla Gminy Tereszpol w ramach projektu „E-usługi w Gminie Tereszpol”. 2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej: 2.1. część 1 zamówienia – „Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Gminy Tereszpol”, której zakres obejmuje dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie sprzętu komputerowego, tym: − zestawy komputerowe, − serwer z macierzą dysków, − urządzenie UTM zabezpieczające sieć LAN, − wielofunkcyjne urządzenie biurowe, − szafa typu RACK, − przełącznik zarządzalny, − oprogramowanie antywirusowe. 2.2. część 2 zamówienia – „Dostawa e-usług dla Gminy Tereszpol”, której zakres obejmuje: − modernizację oprogramowania realizującego funkcję elektronicznego obiegu dokumentów - integracja z ePUAP − dostawę, wdrożenie i uruchomienie e- usługi „Plan zagospodarowania przestrzennego - system informacji przestrzennej gminy”, − dostawę, wdrożenie i uruchomienie systemu „e-należności" - udostępnienie informacji o należnościach i uruchomienie płatności on-line, − uruchomienie Portalu Interesanta i e-usług na platformie Portalu Interesanta, − przeprowadzenie audytu, wdrożenie polityki bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników. 3. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań zawarty jest w Załączniku Nr 1a i 1b do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz Projekcie umowy stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 48820000-2, 48900000-7, 30200000-1, 30213300-8, 30232110-8, 30233000-1, 32413100-2, 32420000-3, 32424000-1, 48422000-2, 48600000-4, 72000000-5, 72211000-7, 72263000-6, 72253200-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa sprzetu i oprogramowania informatycznego dla Gminy Tereszpol
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 usty.1 pkt.7 ustawy pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa E-usług dla Gminy Tereszpol
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 11367398
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Devcomm ICT
Email wykonawcy: poczta@devcomm.pl
Adres pocztowy: ul. Al. Warszawska 102/4
Kod pocztowy: 20-824
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13981900
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13981900
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18634500
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 356700
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.