Ogłoszenie nr 546329-N-2020 z dnia 2020-06-02 r.

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: Wymiana wodomierzy w zasobach własnych Szczecińskiego TBS Spółka z o.o. w podziale na dwie części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 81101566600000, ul. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego  1a , 70-302  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 430 91 00, , e-mail biuro@stbs.pl, , faks 91 430 91 45.
Adres strony internetowej (URL): www.stbs.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.stbs.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ; ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a ; Szczecin 70-302

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana wodomierzy w zasobach własnych Szczecińskiego TBS Spółka z o.o. w podziale na dwie części
Numer referencyjny: Pn 42/DZE/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: CZĘŚĆ I - wymianie wodomierzy zimnej i ciepłej wody wraz z demontażem już istniejących wodomierzy na instalacji w lokalach przy: ul. Bolesława Śmiałego 12a,13a; ul. Bolesława Śmiałego 13; ul. Piotra Ściegiennego 59; ul. Kusocińskiego 39-49b; ul. Światowida 91-95 (+ pomieszczenia gospodarcze w Szczecinie, stanowiących zasób własny Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CZĘŚĆ II - wymianie wodomierzy zimnej wody wraz z nakładkami z odczytem radiowym i demontażem już istniejących wodomierzy na instalacji w lokalach przy ulicy Jana Kazimierza 18-18f i 19-19e (+ pomieszczenia gospodarcze) w Szczecinie, stanowiących zasób własny Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

II.5) Główny kod CPV: 51210000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
38421100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający w ramach niniejszego postępowania przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy polegających na powtórzeniu w okresie trzech lat robót, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego opisanym w pkt. 1 - 3 niniejszej części polegających na dostawie i wymianie wodomierzy. Przewidywany zakres zamówienia - wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Warunek na jakich zamówienie udzielone: w przypadku posiadania dodatkowych środków finansowych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-19

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia określonym w cz. IV SIWZ. Zamawiający warunek uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dostawą i montażem w lokalach mieszkalnych/usługowych : dla części I - minimum 500 wodomierzy dla części II – minimum 150 wodomierzy Przy składaniu oferty na dwie części – warunek doświadczenia sumuje się. Przy składaniu oferty na dwie części – warunek doświadczenia sumuje się. Wykonawca, którego złożona oferta jest najkorzystniejsza dla obu części tj. część I i część II, musi wykazać się wykonanie zamówień w okresie jw. polegających na dostawą i montażem w lokalach mieszkalnych/usługowych minimum 650 wodomierzy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Specyfikacji, z załączeniem dowodów określających, że wykazane usługi zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta, którą składa każdy z Wykonawców musi zawierać: a) ofertę cenową sporządzoną wg formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.. b) Oświadczenia i zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z częścią VII pkt. 1. c) pełnomocnictwo, z których wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z załączonych dokumentów; d) odpowiednie pełnomocnictwo, o którym mowa w części IX pkt. 1 i pkt. 2 SIWZ - w przypadku składania oferty wspólnej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : CZĘŚĆ I – 1 000,00 zł. (słownie jeden tysiąc złotych 00/100); CZĘŚĆ II - 1 200,00 zł. (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100); W przypadku składania oferty na obie część należy sumować wysokość wadium (tj. wadium wynosi 2 200,00 zł. (słownie: dwa tysiące dwieście złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 95,00
Okres udzielonej gwarancji5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany postanowień w niniejszej umowie wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu pod rygorem ich nieważności. 2. Zmiany postanowień w umowie mogą zostać dokonane tylko zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem ich nieważności. Dopuszczalna jest zmiana zakresu umowy powierzana podwykonawcom do wykonania z zastrzeżeniem jednak, że jeżeli WYKONAWCA powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, WYKONAWCA jest obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość wydłużenia terminu określonego w ust. 1 w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, np. w przypadku braku możliwości dostania się do lokalu z uwagi na brak udostępnienia lokalu przez lokatora pomimo podjęcia przez WYKONAWCĘ co najmniej dwukrotnej próby ustalenia z lokatorem terminu wymiany wodomierza, niemożliwym stanie się realizacja umowy w zakreślonym terminie. W takim wypadku wydłużenie terminu realizacji umowy nastąpi o liczbę dni trwania obiektywnej przeszkody w zrealizowaniu zamówienia, nie dłużej jednak niż do dnia 30.09.2020 rok. O zaistnieniu takiej sytuacji Wykonawca niezwłocznie zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie, przesyłając mu jednocześnie dowód podjęcia działań mających na celu uzgodnienie terminu wymiany wodomierza z lokatorem.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wymiana wodomierzy optycznych w zasobach własnych Szczecińskiego TBS Spółka z o.o.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: wymianie wodomierzy zimnej i ciepłej wody wraz z demontażem już istniejących wodomierzy na instalacji w lokalach przy: ul. Bolesława Śmiałego 12a,13a; ul. Bolesława Śmiałego 13; ul. Piotra Ściegiennego 59; ul. Kusocińskiego 39-49b; ul. Światowida 91-95 (+ pomieszczenia gospodarcze w Szczecinie, stanowiących zasób własny Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie: - dokonanie odczytu wodomierza (numer i stan) przed demontażem, - zdemontowanie wodomierzy i ich utylizacja po dniu 31.10.2020 r., - wymiana uszczelek, - dostawa i zamontowanie nowych wodomierzy; - dokonanie odczytu (numer i stan) wodomierzy po zamontowaniu, - plombowanie wodomierzy - w oferowanej cenie należy uwzględnić plombowanie wodomierzy jedną sztuką plomby numerowanej. (Plomba zostanie zakupiona przez Wykonawcę. Rodzaj plomby zostanie uzgodniony z Zamawiającym), - przeczyszczenie sitek na śrubunkach w przypadku, gdy wodomierz „stoi” w okresie gwarancji, - sporządzenia protokołu z wymiany wodomierza, w którym powinno umieścić się następujące informacje: adres lokalu, numer wodomierza zdemontowanego, stan wodomierza zdemontowanego, data demontażu, numer wodomierza zamontowanego, stan wodomierza zamontowanego, data zamontowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 51210000-7, 38421100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-19
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena95,00
Okres udzielonej gwarancji5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Wymiana wodomierzy z odczytem radiowym w zasobach własnych Szczecińskiego TBS Sp. z o.o.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wymianie wodomierzy zimnej wody wraz z nakładkami z odczytem radiowym i demontażem już istniejących wodomierzy na instalacji w lokalach przy ulicy Jana Kazimierza 18-18f i 19-19e (+ pomieszczenia gospodarcze) w Szczecinie, stanowiących zasób własny Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w zakresie: - dokonanie odczytu wodomierza (numer i stan) przed demontażem, - zdemontowanie wodomierzy i ich utylizacja po dniu 31.10.2020 r., - wymiana uszczelek, - dostawa i zamontowanie wodomierzy z nakładkami z odczytem radiowym zimnej wody oraz demontaż już istniejących wodomierzy, - dokonanie odczytu (numer i stan) wodomierzy po zamontowaniu, - plombowanie wodomierzy - w oferowanej cenie należy uwzględnić plombowanie wodomierzy jedną sztuką plomby numerowanej. (Plomba zostanie zakupiona przez Wykonawcę. Rodzaj plomby zostanie uzgodniony z Zamawiającym), - przeczyszczenie sitek na śrubunkach w przypadku, gdy wodomierz „stoi” w okresie gwarancji, - sporządzenia protokołu z wymiany wodomierza, w którym powinno umieścić się następujące informacje: adres lokalu, numer wodomierza zdemontowanego, stan wodomierza zdemontowanego, data demontażu, numer wodomierza zamontowanego, stan wodomierza zamontowanego, data zamontowania
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 51210000-7, 38421100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-19
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena95,00
Okres udzielonej gwarancji5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: